Tevredenheid en ontevredenheid rond verkeer

Laatst aangepast: 13-06-2024

Op een gemiddelde werkdag reizen er 72.400 mensen naar de gemeente Groningen om te werken, leren of vrije tijd te besteden. Omgekeerd reizen 33.100 inwoners de gemeente uit.

Over de aanwezigheid van openbaar vervoer is ruim driekwart van de inwoners tevreden, al zien we daar wel een flinke daling, met name in De Hoogte en Selwerd. Ook scoren we ten opzichte van Nederland en andere gemeenten goed op het thema fiets(en). Dit komt onder meer door de korte rijafstanden; Groningen is een compacte stad. Van de verplaatsingen over afstanden tot 7,5 kilometer in de gemeente gaat ongeveer 50% op de fiets. Landelijk is dat nog geen 30 procent. Het vele fietsen komt deels doordat er zeer veel jonge mensen in de gemeente wonen en/of studeren.

De tevredenheid over parkeermogelijkheden voor auto’s is in een aantal wijken/dorpen sterk afgenomen tussen herfst 2020 en herfst 2022: Vinkhuizen, Selwerd, De Hoogte, Corpus den Hoorn, De Wijert, De Wijert-zuid/Villabuurt en Ten Boer.

De inwoners van Corpus den Hoorn zijn een stuk minder tevreden dan eerder over de verkeersveiligheid in de wijk. In De Wijert-zuid/Villabuurt is de tevredenheid hierover juist toegenomen. In veel wijken is verkeersveiligheid het meest genoemde probleem waarvan de inwoners vinden dat het met voorrang moet worden aangepakt. Dit speelt vooral in wijken aan de randen van de gemeente en in het zuiden van de stad.

Gegevens over diefstal van vervoermiddelen zijn te vinden onder Veiligheid en gegevens over verkeer en klimaat onder Openbare ruimte.

P+R Hoogkerk.jpg

Op de foto P+R Hoogkerk. Hier komen openbaar vervoer, auto en fiets bij elkaar.

Bereikbaarheid van de buurt

Laatst aangepast: 16-04-2024

Tevredenheid van de inwoners over de bereikbaarheid van de buurt, 2022

Verkeer tevreden bereikbaarheid buurt 2020.jpg

Groen is gunstig: meer inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van de buurt, rood is ongunstig: minder inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van de buurt.

Het percentage loopt uiteen van 68 procent tevreden inwoners in Glimmen/Noordlaren/Onnen tot 89 procent in Hoornse Park/Piccardthof en Haren-West. Het gemeentelijke gemiddelde is 80 procent tevreden inwoners.

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer

Laatst aangepast 16-04-2024

Percentage (zeer)tevreden inwoners over de aanwezigheid van het openbaar vervoer in de buurt, 2022

Verkeer tevreden OV buurt 2020.jpg

Rood = minder inwoners zijn (zeer) tevreden over het openbaar vervoer in de buurt, groen = meer inwoners zijn tevreden.

Het percentage loopt uiteen van 43 procent tevreden inwoners in Glimmen/Noordlaren/Onnen tot 91 procent in de Professorenbuurt. Het gemeentelijke gemiddelde is 76 procent (zeer) tevreden inwoners, dit is 4 procentpunt minder dan in 2020.

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Autobezit

Laatst aangepast: 07-06-2023

Autobezit per 100 huishoudens, Groningen vergeleken, 2022

Verkeer autos per 100 HH 2022.jpg

bron: CBS

Inwoners van de gemeente hebben weinig auto’s

In de gemeente Groningen heeft ruim de helft van de huishoudens geen auto. Dit is veel meer dan het landelijke gemiddelde waar 28,5 procent van de huishoudens geen auto heeft (2014). Het verschil komt onder meer door het grote aantal studentenhuishoudens. Dit zien we ook bij andere studentensteden. Binnen de gemeente zijn grote verschillen per wijk. In de binnenstad heeft ruim 70 procent van de huishoudens geen auto, er zijn daar 27 auto's per 100 huishoudens. Dit terwijl in Meerstad, Ten Post e.o. en Glimmen, Noordlaren en Onnen er meer dan 130 auto's per 100 huishoudens zijn.

In de figuur staat het aantal auto’s per 100 huishoudens, dit is hoger dan het autobezit omdat er huishoudens met meerdere auto’s zijn. Voor motorvoertuigen per wijk en buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Aantal deelauto's en elektrische auto's nog klein, maar er is grote groei

Een deelauto is een auto waarvan meerdere mensen om beurten tegen betaling gebruikmaken; auto die gedeeld wordt door meerdere mensen. Per 100.000 inwoners waren er in Groningen 55 deelauto’s in 2022, dit is exclusief particulier autodelen.

Ook het aantal elektrische auto 's vertoont een groei evenals het aantal (semi)openbare laadpalen.

Bezit motorvoertuigen

Laatst gewijzigd: 06-07-2022

Bezit van motorvoertuigen naar soort, 2012-2022


Het aantal motorvoertuigen geregistreerd per jaar. Personenauto's zijn de auto's in bezit van particulieren.

De sprong tussen 2018 en 2019 komt door de fusie van Groningen, Haren en Ten Boer.

bron: CBS

Deelauto's in Groningen

Laatst gewijzigd: 23-04-2024

Deelauto's in de gemeente Groningen, 2013-2022

Zonder particulier autodelen: P2P (Peer to Peer, particulieren delen hun auto via een online platform)

bron: CROW en de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik vis waarstaatjegemeente.nl

Deelauto's, Groningen vergeleken

Laatst aangepast 23-04-2024

Deelauto's per 100.000 inwoners, 2022

Zonder particulier autodelen.

bron: CROW en de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik vis waarstaatjegemeente.nl

Elektrische auto's, percentage

Laatst aangepast 08-04-2024

Percentage elektrische auto 's van alle auto's in de gemeente Groningen, 2019-2023

In sommige gevallen is de eigenaar een leasebedrijf, de auto staat dan geregistreerd op de vestigingsplaats van dat bedrijf maar kan elders ingezet worden.

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Elektrische auto's, Groningen vergeleken.

Laatst aangepast 08-04-2024

Percentage elektrische auto's van het totaal aan auto's, Groningen vergeleken, 2023

In sommige gevallen is de eigenaar een leasebedrijf, de auto staat dan geregistreerd op de vestigingsplaats van dat bedrijf maar kan elders ingezet worden.

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Laadpalen in Groningen

Laatst aangepast 15-02-2023

Het aantal laadpalen per 1.000 inwoners in Groningen, 2019-2022

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Laadpalen, Groningen vergeleken.

Laatst aangepast 15-02-2023

Het aantal laadpalen per 1.000 inwoners, Groningen vergeleken, 2022


Betreft de (semi)publieke laadpalen.

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Intensiteit fietsverkeer

Laatst aangepast: 08-04-2024

Intensiteit fietsverkeer op het binnencordon en het agglomeratiecordon, 2012-2022

We zien dat de intensiteit van het fietsverkeer op het binnencordon schommelt. We zien we een afname in 2020 en weer een toename daarna.

Vergelijk met de intensiteiten van het autoverkeer hierboven.

Voor de intensiteiten van het fietsverkeer over een aantal jaren zie de telcijfers fietsverkeer op de open data site van de gemeente Groningen

bron: Gemeente Groningen

Openbaar vervoer: de bus

Laatst aangepast 06-02-2023

Aantal passagiers naar soort verbindingen (x 1 milj.), 2015-2022


Q-liner zijn buslijnen tussen steden over grotere afstanden. Q-link zijn bussen binnen de stad Groningen en omgeving.

De aantallen zijn zonder de papieren kaartjes.

bron: OV-bureau Groningen-Drenthe

Openbaar vervoer: de trein

Laatst aangepast 07-08-2018

Gebruik treinstations op een gemiddelde werkdag, index, 2014=100

Aantal in- en uitstappers op een gemiddelde werkdag, achter de naam van het station staan de aantallen in 2017. Absoluut zien we grootste groei op het hoofdstation, relatief is station Europapark de grootste groeier.

bron: NS, Arriva

Intensiteit autoverkeer

Laatst aangepast 04-08-2021

Intensiteit autoverkeer op het binnencordon en het agglomeratiecordon, 2010-2020

We zien dat de intensiteit van auto's op het binnencordon tot en met 2019 vrij constant is en op het agglomeratiecordon toeneemt. In 2020 zien we een duidelijke afname.

Voor de intensiteiten van het autoverkeer over een aantal jaren zie de telcijfers autoverkeer op de open data site van de gemeente Groningen

bron: gemeente Groningen, provincie Groningen, Rijkswaterstaat

Verkeersintensiteit ringwegen

Laatst aangepast 04-08-2021

Intensiteit motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag, 2010-2020

In vergelijking met de verkeersintensiteit van auto's op de cordons zien we in 2020 veel minder afname.

bron: gemeente, provincie, Rijkswaterstaat

Verdeling vervoerswijzen

Laatst aangepast 06-07-2022

Verplaatsingen van personen binnen, van of naar de gemeente Groningen naar hoofdvervoerswijze, 2018/2019

Modal split.png

Overig is incl. bedrijfsauto,motor, scooter en brom-snorfiets.

Van alle gemeenten binnen de provincie neemt de gemeente Groningen het hoogste percentage van de mensen de fiets als vervoermiddel. Dat was in de oude gemeenten Groningen en Haren ook al zo, Ten Boer nam een middenpositie in.

bron: CBS, OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland)

Mobiliteit: vliegverkeer

Laatst aangepast; 14-03-2024

Aantal vliegbewegingen Groningen Airport Eelde per jaar, 2014-2023

Het grootst aantal vliegbewegingen op Groiningen Ariport Eelde zijn les/oefenvluchten en prive en taxivluchten. De afname in 2020 en 2021 van de lijn- en chartervluchten komen door Corona, in 2021, 2022 en 2023 waren er geen lijnvluchten.

bron: Groningen Airport Eelde

Mobiliteit: passagiersbewegingen vliegverkeer, 2014-2023

Laatst aangepast: 14-03-2024

Aantal passagiersbewegingen naar soort per jaar

Na een afname in 2016 nam het aantal passagiers tot 2019 weer toe. De afname in 2020 en 2021 komt door Corona. in 2021, 2022 en 2023 waren er geen lijnvluchten.

bron: Groningen Airport Eelde

Scheepvaartverkeer: beroepsvaart

Laatst aangepast 24-04-2024

Aantal doorvaarten van de beroepsvaart op telpunten in de gemeente Groningen per jaar, 2013-2022


Het Van Starkenborghkanaal (telpunt Oostersluis) is een belangrijke route voor de beroepsvaart. Het kanaal maakt onderdeel uit van de scheepvaartroute Eemskanaal - Prinses Margrietkanaal - IJsselmeer.

Het jaar 2019 ontbreekt, doordat men is overgegaan naar een ander telsysteem zijn de cijfers van 2019 niet betrouwbaar.

bron: provincie Groningen

Scheepvaartverkeer: recreatievaart

Laatst aangepast 24-04-2024

Aantal doorvaarten per jaar van de recreatievaart op telpunten in de gemeente Groningen, 2013-2022


Het Van Starkenborghkanaal (telpunt Oostersluis) is een belangrijke route voor de recreatievaart. Via dit kanaal kan richting Friesland gevaren worden, het kanaal is echter geen staande-mast route. Voor de recreatievaart is ook het Reitdiep (telpunt Dorkwerdersluis) een belangrijke ke vaarroute. Dit is wel een staande-mast route en gaat richting Lauwersmeer - Friesland.

Het jaar 2019 ontbreekt, doordat men is overgegaan naar een ander telsysteem zijn de cijfers van 2019 niet betrouwbaar.

bron: provincie Groningen

Bereikbaarheid -buurten en wijken vergeleken

Laatst aangepast: 11-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de bereikbaarheid in het algemeen van de eigen buurt, 2022


De wijken waar de mensen het minste en het meest tevreden zijn vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Openbaar vervoer - buurten en wijken vergeleken

Laatst aangepast: 11-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van het openbaar vervoer in of nabij de eigen buurt, 2022

De wijken waar de mensen het minste en het meest tevreden zijn vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Parkeermogelijkheden - buurten en wijken vergeleken

Laatst aangepast: 11-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de parkeermogelijkheden voor auto’s in de eigen buurt, 2022

De wijken waar de mensen het minste en het meest tevreden zijn vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Straatparkeren gemeente Groningen

Laatst aangepast 08-05-2024

Schillen betaald parkeren op straat, Binnenstad (1e schil), 2e schil en 3e schil, 2024

Schilparkeren

Parkeercapaciteit betaald parkeren op straat, Binnenstad (1e schil), 2e schil en 3e schil, 2004-2024


De binnenstad is het gebied binnen de diepenring, de eerste schil, de tweede schil is de wijken rondom de binnenstad waar buurtparkeren is ingevoerd De derde ring is overige gebieden buiten het centrum.

bron: gemeente Groningen

Vergunninghouders parkeren

Laatst aangepast 08-08-2018

Aantal vergunninghouders Binnenstad (1e schil), 2e schil en 3e schil, 2004-2024


De binnenstad is het gebied binnen de diepenring (de eerste schil) de tweede schil is de wijken rondom de binnenstad waar buurtparkeren is ingevoerd, de derde schil is de overige wijken waar betaald parkeren ios ingevoerd

bron: gemeente Groningen

Parkeercapaciteit parkeergarages

Laatst aangepast 08-05-2024

Capaciteit parkeergarages Binnenstad, nabij de Binnenstad en overige garages, 2004-2024


De binnenstad is het gebied binnen de diepenring, nabij de binnenstad zijn garages in de Binnenstad-Oost, de Hortusbuurt-Ebbingekwartier, de Kop Korreweg en het Stationsgebied. Overige garages staan op specifieke locaties zoals bij Martiniplaza, bij het Fc Groningen stadion. De parkeergarages van het UMCG zijn niet meegenomen omdat deze niet bedoeld zijn als algemene parkeergarage (alhoewel ze daar wel veel voor gebuikt worden)

bron: gemeente Groningen

Mening over parkeren en bereikbaarheid binnenstad

Laatst aangepast 09-04-2020

Rapportcijfer gegeven aan de diverse aspecten van bereikbaarheid en parkeren in de binnenstad, uit enquêtes, 2011-2018

bron: Broekhuis Rijs advisering, Detailhandelsmonitor

Parkeren op de P+R terreinen

Laatst aangepast 16-04-2024

Bezetting van de P+R terreinen per kwartaal

P+R per kwartaal

De terreinen Haren, Hoogkerk, Kardinge, Reitdiep en Meerstad. Gebaseerd op tellingen op een donderdag en zaterdag in maart.

In 2020 en in mindere mate 2021 is het aantal geparkeerde auto's veel kleiner dan voor 2020 en in 2022, mogelijk komt dit door de maatregelen door Corona waardoor er onder anderen meer mensen thuis werken. In 2023 was bezetting weer hoger.

bron: OIS Groningen

Parkeren op de P+R terreinen per terrein

Laatst aangepast 25-03-2024

Bezetting van de P+R terreinen, gemiddelde bezetting op een werkdag en een zaterdag, 2023


De capaciteitenvan de terreinen:

P+R Haren: 855
P+R Hoogkerk: 990
P+R Kardinge: 780
P+R Reitdiep: 300
P+R Meerstad: 440

De berekening is gebaseerd op tellingen op een donderdag en een zaterdag in maart, juni , september en november.

P+R Kardinge is het enige terrein waar de bezetting op een zaterdag hoger is dan op een donderdag. Terrein Kardinge wordt ook gebruikt voor parkeren voor het recreatie- en sportgebied Kardinge.

bron: OIS Groningen

Mening over verkeersveiligheid

Laatst aangepast 06-06-2023

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de verkeersonveiligheid in de buurt en het percentage dat vindt dat verkeersveiligheid (b.v. onveilige verkeerssituaties, te hard rijden) een belangrijk probleem is in de buurt, 2014-2022.

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Verkeersongevallen per 1.000 inwoners

Laatst aangepast: 08-04-2024

Aantal geregistreerde ongevallen per 1.000 inwoners Groningen en Nederland(ontwikkeling 2013 t/m 2022)

bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) via waarstaatjegemeente.nl

Verkeersongevallen naar soort afloop

Laatst aangepast: 08-04-2024

Aantal geregistreerde ongevallen gemeente Groningen naar soort afloop (ontwikkeling 2013 t/m 2022)

bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) via waarstaatjegemeente.nl

Verkeersslachtoffers naar type vervoersmiddel

Laatst aangepast: 17-09-2018

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers gemeente Groningen per 10.000 inwoners naar type vervoersmiddel (ontwikkeling 2012 t/m 2016)

bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Overlast fietsen en autoverkeer

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door autoverkeer en door gestalde fietsen in de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2022)

bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Overlast autoverkeer - kaart (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 16-04-2024

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door autoverkeer in de eigen buurt (2022)

overlast autoverkeer.png

Groen is: minder mensen dan gemiddeld ervaren overlast, rood is meer mensen dan gemiddeld ervaren overlast.

De overlast wordt het grootst ervanren in Helpman/Coendersborg, waar 32 procent van de inwoners spreekt van opverlast. hert gem,eentelijk gemiddelxde is 22 procent, drie procentpunten meer dan in 2020.

bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Overlast gestalde fietsen - kaart (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 16-04-2024

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door gestalde fietsen in de eigen buurt (2022)

overlast gestalde fietsen.png

Groen is: minder mensen dan gemiddeld ervaren overlast, rood is meer mensen dan gemiddeld ervaren overlast.

De grootste ovelast wordt ervaren in het (gehele) Centrum, 37 procent zegt overlast te ervaren , het gemeentelijk gemiddelde is 15%, één procentpunt minderv dan in 2020. NB: in de gebieden ver van het centrum is er vrijwel geen overlast van gestalde fietsen

bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Vervoermiddelengebruik

Keuze van vervoermiddelen, Groningen en Nederland, percentages, 2021

De reistijdverhouding fiets/auto, de parkeerkosten en het aandeel ov in de modal split zijn de belangrijkste verklarende factoren voor het fietsgebruik in een gemeente. Daarnaast heeft de oppervlakte van het bebouwde gebied en de samenstelling van de bevolking invloed op het gebruik van de fiets.

bron: CBS

Fietsen, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 13-06-2024

Aandeel van de fiets op afstanden tot 7,5 kilometer, het gaat hier om de fiets als het hoofdvervoermiddel van de verplaatsing, 2020-2022

Ten opzichte van het gemiddelde van Nederland en ook van de steden fietsen stad-Groningers veel meer. Het percentage is hoger dan in de afbeelding met de keuze van het vervoermiddelen gebruik omdat daar alle verplaatsingen in worden meegenomen en niet alleen de verplaatsingen tot 7,5 km. ook is de bron een andere.

bron: Onderweg in Nederland (ODiN)