Bereikbaarheid en OV: tevredenheid lokaal toegenomen

Groningen is een echte fietsstad. Gemiddeld gaat 47 procent van de verplaatsingen binnen onze gemeente per fiets. Landelijk is dat nog geen 30 procent. In Groningen wordt het meest gefietst van alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Uit CBS-gegevens blijkt dat voetganger en fiets samen goed zijn voor bijna driekwart van alle verplaatsingen binnen onze gemeente (73 procent).

Als we kijken naar het gebruik van vervoermiddelen (dus exclusief lopen) binnen de stad, dan scoort de fiets 61 procent. Het vele fietsen komt deels doordat er zeer veel jonge mensen in de gemeente wonen en/of studeren.

In de Oosterpoort en omgeving zien we een toename van de tevredenheid over de aanwezigheid van openbaar vervoer. Dit heeft er ongetwijfeld mee te maken dat steeds meer mensen station Europapark weten te vinden.

Ook na de herindeling is het aantal auto’s in de gemeente per 100 huishoudens met 56 lager dan gemiddeld in Nederland (96). Vooral de huishoudens in het Centrum (veel studenten) hebben niet vaak een auto in bezit: 24 auto’s per 100 huishoudens.

In de Binnenstad zien we een toename van het percentage inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt. Dit geldt ook voor een aantal studentenwijken daar dichtbij, Nieuw-zuidoost (Kop van Oost, De Meeuwen, De Linie en Europapark) en de dorpen direct ten oosten van de stad (Noorderhoogebrug, Noorddijk en Meerdorpen).

Gegevens over diefstal van vervoermiddelen zijn te vinden onder Veiligheid en gegevens over verkeer en klimaat onder Openbare ruimte.

P+R Hoogkerk.jpg

Op de foto P+R Hoogkerk. Hier komen openbaar vervoer, auto en fiets bij elkaar.

Bereikbaarheid van de buurt

Laatst aangepast: 21-06-2021

Tevredenheid van de inwoners over de bereikbaarheid van de buurt, 2020

Verkeer tevreden bereikbaarheid buurt 2020.jpg

Rood = minder inwoners zijn (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van de buurt, groen = meer inwoners zijn tevreden.

Het percentage loop uiteen van 67 procent tevreden inwoners in de Oosterpoort tot 92 procent in de Hoornse Meer. Het gemeentelijke gemiddelde is 82 procent (zeer) tevreden inwoners.

Bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer

Laatst aangepast 21-06-2021

Percentage (zeer)tevreden inwoners over de aanwezigheid van het openbaar vervoer in de buurt, 2020

Verkeer tevreden OV buurt 2020.jpg

Rood = minder inwoners zijn (zeer) tevreden over het openbaar vervoer in de buurt, groen = meer inwoners zijn tevreden.

Het percentage loop uiteen van 50 procent tevreden inwoners in Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg tot 92 procent in de Professorenbuurt. Het gemeentelijke gemiddelde is 80 procent (zeer) tevreden inwoners.

Bron: Enquête leefbaarheid 2020 (OIS Groningen)

Autobezit

Laatst aangepast: 07-06-2023

Autobezit per 100 huishoudens, Groningen vergeleken, 2022

Verkeer autos per 100 HH 2022.jpg

bron: CBS

Inwoners van de gemeente hebben weinig auto’s

In de gemeente Groningen heeft ruim de helft van de huishoudens geen auto. Dit is veel meer dan het landelijke gemiddelde waar 28,5 procent van de huishoudens geen auto heeft (2014). Het verschil komt onder meer door het grote aantal studentenhuishoudens. Dit zien we ook bij andere studentensteden. Binnen de gemeente zijn grote verschillen per wijk. In de binnenstad heeft ruim 70 procent van de huishoudens geen auto, er zijn daar 27 auto's per 100 huishoudens. Dit terwijl in Meerstad, Ten Post e.o. en Glimmen, Noordlaren en Onnen er meer dan 130 auto's per 100 huishoudens zijn.

In de figuur staat het aantal auto’s per 100 huishoudens, dit is hoger dan het autobezit omdat er huishoudens met meerdere auto’s zijn. Voor motorvoertuigen per wijk en buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Aantal deelauto's en elektrische auto's nog klein, maar er is grote groei

Een deelauto is een auto waarvan meerdere mensen om beurten tegen betaling gebruikmaken; auto die gedeeld wordt door meerdere mensen. Per 100.000 inwoners waren er in Groningen 458 deelauto’s in 2020.

Ook het aantal elektrische auto 's vertoont een groei evenals het aantal (semi)openbare laadpalen.

Bezit motorvoertuigen

Laatst gewijzigd:06-07-2022

Bezit van motorvoertuigen naar soort


Het aantal motorvoertuigen geregistreerd per jaar. Personenauto's zijn de auto's in bezit van particulieren.

De sprong tussen 2018 en 2019 komt door de fusie van Groningen, Haren en Ten Boer.

Bron: CBS

Deelauto's in Groningen

Laatst gewijzigd: 04-08-2021

Deelauto's in de gemeente Groningen, 2014-2020

Bron: CROW en de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik

Deelauto's, Groningen vergeleken

Laatst aangepast 10-08-2022

Deelauto's per 100.000 inwoners, 2022

Zonder P2P (Peer to Peer, particulieren delen hun auto via een online platform)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Elektrische auto's, percentage

Laatst aangepast 15-02-2023

Percentage elektrische auto 's van alle auto's in de gemeente Groningen, 2019-2022

In sommige gevallen is de eigenaar een leasebedrijf, de auto staat dan geregistreerd op de vestigingsplaats van dat bedrijf maar kan elders ingezet worden.

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Elektrische auto's, Groningen vergeleken.

Laatst aangepast 15-02-2023

Percentage elektrische auto's van het totaal aan auto's, Groningen vergeleken, 2022

In sommige gevallen is de eigenaar een leasebedrijf, de auto staat dan geregistreerd op de vestigingsplaats van dat bedrijf maar kan elders ingezet worden.

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Laadpalen in Groningen

Laatst aangepast 15-02-2023

Het aantal laadpalen per 1.000 inwoners in Groningen, 2019-2022

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Laadpalen, Groningen vergeleken.

Laatst aangepast 15-02-2023

Het aantal laadpalen per 1.000 inwoners, Groningen vergeleken, 2022


Betreft de (semi)publieke laadpalen.

bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer via Waarstaatjegemeente.nl

Intensiteit autoverkeer

Laatst aangepast 04-08-2021

Intensiteit autoverkeer op het binnencordon en het agglomeratiecordon

We zien dat de intensiteit van auto's op het binnencordon tot en met 2019 vrij constant is en op het agglomeratiecordon toeneemt. In 2020 zien we een duidelijke afname.

Voor de intensiteiten van het autoverkeer over een aantal jaren zie de telcijfers autoverkeer op de open data site van de gemeente Groningen

Bron: gemeente Groningen, provincie Groningen, Rijkswaterstaat

Verkeersintensiteit ringwegen

Laatst aangepast 04-08-2021

Intensiteit motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag

In vergelijking met de verkeersintensiteit van auto's op de cordons zien we in 2020 veel minder afname.

bron: gemeente, provincie, Rijkswaterstaat

Intensiteit fietsverkeer

Laatst aangepast: 04-08-2021

Intensiteit fietsverkeer op het binnencordon en het agglomeratiecordon

We zien dat de intensiteit van het fietsverkeer op het binnencordon schommelt. Ook hier zien we een afname in 2020.

Vergelijk met de intensiteiten van het autoverkeer hierboven.

Voor de intensiteiten van het fietsverkeer over een aantal jaren zie de telcijfers fietsverkeer op de open data site van de gemeente Groningen

Bron: Gemeente Groningen

Openbaar vervoer: de bus

Laatst aangepast 06-02-2023

Aantal passagiers naar soort verbindingen, (x 1 milj.), 2015-2022


Q-liner zijn buslijnen tussen steden over grotere afstanden. Q-link zijn bussen binnen de stad Groningen en omgeving.

De aantallen zijn zonder de papieren kaartjes.

Bron: OV-bureau Groningen-Drenthe

Openbaar vervoer: de trein

Laatst aangepast 07-08-2018

Gebruik treinstations op een gemiddelde werkdag, index, 2014=100

Aantal in- en uitstappers op een gemiddelde werkdag, achter de naam van het station staan de aantallen in 2017. Absoluut zien we grootste groei op het hoofdstation, relatief is station Europapark de grootste groeier.

Bron: NS, Arriva

Verdeling vervoerswijzen

Laatst aangepast 06-07-2022

Verplaatsingen van personen binnen, van of naar de gemeente Groningen naar hoofdvervoerswijze, 2018/2019

Modal split.png

Overig is incl. bedrijfsauto,motor, scooter en brom-snorfiets.

Van alle gemeenten binnen de provincie neemt de gemeente Groningen het hoogste percentage van de mensen de fiets als vervoermiddel. Dat was in de oude gemeenten Groningen en Haren ook al zo, Ten Boer nam een middenpositie in.

Bron: CBS, OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland)

Mobiliteit: vliegverkeer

Laatst aangepast; 15-03-2022

Aantal vliegbewegingen Groningen Airport Eelde per jaar

Het grootst aantal vliegbewegingen op Groiningen Ariport Eelde zijn les/oefenvluchten en prive en taxivluchten. De afname in 2020 en 2021 van de lijn- en chartervluchten komen door Corona.

Bron: Groningen Airport Eelde

Mobiliteit: passagiersbewegingen vliegverkeer

Laatst aangepast: 15-03-2022

Aantal passagiersbewegingen naar soort per jaar

Na een afname in 2016 nam het aantal passagiers tot 2019 weer toe. De afname in 2020 en 2021 komt door Corona.

Bron: Groningen Airport Eelde

Scheepvaartverkeer: beroepsvaart

Laatst aangepast 17-01-2022

Aantal doorvaarten van de beroepsvaart op telpunten in de gemeente Groningen per jaar


Het Van Starkenborghkanaal (telpunt Oostersluis) is een belangrijke route voor de beroepsvaart. Het kanaal maakt onderdeel uit van de scheepvaartroute Eemskanaal - Prinses Margrietkanaal - IJsselmeer.

Het jaar 2019 ontbreekt, doordat men is overgegaan naar een ander telsysteem zijn de cijfers van 2019 niet betrouwbaar.

Bron: provincie Groningen

Scheepvaartverkeer: recreatievaart

Laatst aangepast 17-10-2022

Aantal doorvaarten per jaar van de recreatievaart op telpunten in de gemeente Groningen


Het Van Starkenborghkanaal (telpunt Oostersluis) is een belangrijke route voor de recreatievaart. Via dit kanaal kan richting Friesland gevaren worden, het kanaal is echter geen staande-mast route. Voor de recreatievaart is ook het Reitdiep (telpunt Dorkwerdersluis) een belangrijke ke vaarroute. Dit is wel een staande-mast route en gaat richting Lauwersmeer - Friesland.

Het jaar 2019 ontbreekt, doordat men is overgegaan naar een ander telsysteem zijn de cijfers van 2019 niet betrouwbaar.

Bron: provincie Groningen

Bereikbaarheid -buurten en wijken vergeleken

Laatst aangepast: 30-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de bereikbaarheid van de eigen buurt (2020)


De wijken waar de mensen het minste en het meest tevreden zijn vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Openbaar vervoer - buurten en wijken vergeleken

Laatst aangepast: 30-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van het openbaar vervoer in of nabij de eigen buurt (2020)

De wijken waar de mensen het minste en het meest tevreden zijn vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Parkeermogelijkheden - buurten en wijken vergeleken

Laatst aangepast: 30-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de parkeermogelijkheden voor auto’s in de eigen buurt (2020)

De wijken waar de mensen het minste en het meest tevreden zijn vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Parkeercapaciteit gemeente Groningen

Laatst aangepast 08-08-2018

Parkeercapaciteit betaald parkeren, binnenstad, 1e ring en 2e ring


De binnenstad is het gebied binnen de diepenring, de eerste ring is de schilwijken rondom de binnenstad waar buurtparkeren is ingevoerd De tweede ring is overige gebieden buiten het centrum. De parkeergarages van het UMCG zijn niet meegenomen omdat deze niet bedoeld zijn als algemene parkeergarage (alhoewel ze daar wel veel voor gebuikt worden)

Bron: gemeente Groningen

Parkeercapaciteit parkeergarages

Laatst aangepast 15-03-2022

Capaciteit parkeergarages binnenstad, nabij de binnenstad en overige garages


De binnenstad is het gebied binnen de diepenring, nabij de binnenstad zijn garages in de Binnenstad-Oost, de Hortusbuurt-Ebbingekwartier, de Kop Korreweg en het Stationsgebied. Overige garages staan op specifieke locaties zoals bij Martiniplaza, bij het Fc Groningen stadion en sinds 2019 is Haren meegenomen.

Bron: gemeente Groningen

Vergunninghouders parkeren

Laatst aangepast 08-08-2018

Aantal vergunninghouders binnenstad en eerste ring


De binnenstad is het gebied binnen de diepenring, de eerste ring is de schilwijken rondom de binnenstad waar buurtparkeren is ingevoerd

De binnenstad is het gebied binnen de diepenring, de eerste ring is de schilwijken rondom de binnenstad waar buurtparkeren is ingevoerd

Bron: gemeente Groningen

Mening over parkeren en bereikbaarheid binnenstad

Laatst aangepast 09-04-2020

Rapportcijfer gegeven aan de diverse aspecten van bereikbaarheid en parkeren in de binnenstad, uit enquetes.

Bron: Broekhuis Rijs advisering, Detailhandelsmonitor

Parkeren op de P+R terreinen

Laatst aangepast 13-04-2022

Bezetting van de P+R terreinen, eerste kwartaal.

De terreinen Haren, Hoogkerk (vanaf 2020 inclusief het nieuwe terrein), Kardinge, Zernike wat in 2017 vervangen is door Reitdiep en sinds 2018 Meerstad.

Bron: gemeente Groningen (OIS)

Parkeren op de P+R terreinen per terrein

Laatst aangepast 13-04-2022

Bezetting van de P+R terreinen op de terreinen, tweede kwartaal 2019 2020 en 2021


De capaciteitenvan de terreinen:

P+R Haren (320/535)
P+R Hoogkerk (567/400)
P+R Kardinge (780)
P+R Reitdiep (300)
P+R Meerstad (400)

De terreinen Reitdiep en Meerstad zijn beschikbaar gekomen vanaf medio 2017, Reitdiep was ter vervanging van het terrein Zernike. Het terrein Haren is uitgebreid in 2015 en het terrein Hoogkerk in 2017.

In het tweede kwartaal van 2020 is het aantal geparkeerde auto's veel kleiner dan in 2019, mogelijk komt dit door de maatregelen door Corona waardoor er onder anderen meer mensen thuis werken.

Bron: gemeente Groningen (OIS)

Verkeersveiligheid - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 30-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de verkeersveiligheid van de eigen buurt (2020)

De best en de slechts beoordeelde wijken vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Overlast fietsen en autoverkeer

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door autoverkeer en door gestalde fietsen in de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2022)

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Overlast autoverkeer - kaart (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 30-11-2020

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door autoverkeer in de eigen buurt (2020)

overlast autoverkeer.png

Groen is: minder mensen dan gemiddeld ervaren overlast, rood is meer mensen dan gemiddeld ervaren overlast.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Overlast gestalde fietsen - kaart (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 30-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door gestalde fietsen in de eigen buurt (2020)

overlast gestalde fietsen.png

Groen is: minder mensen dan gemiddeld ervaren overlast, rood is meer mensen dan gemiddeld ervaren overlast. NB: in de gebieden ver van het centrum is er vrijwel geen overlast van gestalde fietsen

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Verkeersongevallen per 1.000 inwoners

Laatst aangepast: 15-03-2022

Aantal geregistreerde ongevallen per 1.000 inwoners (ontwikkeling 2010 t/m 2020)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) via waarstaatjegemeente.nl

Verkeersongevallen naar soort afloop

Laatst aangepast: 15-03-2022

Aantal geregistreerde ongevallen gemeente Groningen naar soort afloop (ontwikkeling 2012 t/m 2020

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) via waarstaatjegemeente.nl

Verkeersslachtoffers naar type vervoersmiddel

Laatst aangepast: 17-09-2018

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers gemeente Groningen per 10.000 inwoners naar type vervoersmiddel (ontwikkeling 2012 t/m 2016)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Mening over verkeersveiligeheid

Laatst aangepast 12-10-2021

Percentage van de inwoners dat tevreden is over de verkeersonveiligheid in de buurt en het percentage dat vindt dat verkeersveiligheid (b.v. onveilige verkeerssituaties, te hard rijden) een belangrijk probleem is in de buurt, 2014-2022.

Van de inwoners vond in 2022 22 procent dat overlast door autoverkeer vaak voorkomt in de buurt. In 2021 was 50 procent van de inwoners tevreden over de verkeersveiligheid in de buurt, in 2014 was dat percentage nog 60 procent.

Bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Vervoermiddelengebruik

Keuze van vervoermiddelen, Groningen en Nederland, percentages

De reistijdverhouding fiets/auto, de parkeerkosten en het aandeel ov in de modal split zijn de belangrijkste verklarende factoren voor het fietsgebruik in een gemeente. Daarnaast heeft de oppervlakte van het bebouwde gebied en de samenstelling van de bevolking invloed op het gebruik van de fiets.

Bron: CBS

Fietsen, Groningen vergeleken

Aandeel van de fiets op afstanden tot 7,5 kilometer, het gaat hier om de fiets als het hoofdvervoermiddel van de verplaatsing.

Ten opzichte van het gemiddelde van Nederland en ook van de steden fietsen stad-Groningers veel meer. Het percentage is hoger dan in de afbeelding met de keuze van het vervoermiddelen gebruik omdat daar alle verplaatsingen in worden meegenomen en niet alleen de verplaatsingen tot 7,5 km. ook is de bron een andere.

Bron: Mobiliteits Onderzoek Nederland