Veel buurten prettiger

Inzet voor buurt en mantelzorg lopen licht terug

Inwoners geven aan dat zij in een prettige buurt wonen. Ze beoordelen hun buurt gemiddeld met een 7,8 (in 2020 was dit een 7,7). De Hoogte scoort met een 6,9 het laagst, maar laat ook de grootste stijging zien van alle wijken: in 2020 was het nog een 6,4. Naast in de Hoogte zien we in veel buurten een vooruitgang.

De sociale samenhang is het laagst in De Hoogte, Vinkhuizen en in de studentenwijk Binnenstad. Studenten zijn in hun sociale netwerk meer gericht op leeftijd- en studiegenoten en minder op de woonbuurt.
Wanneer we kijken naar de sociale omgang valt op dat, met uitzondering van De Hoogte, in alle wijken en dorpen meer inwoners dan in 2020 vinden dat mensen van verschillende herkomsten in de buurt goed met elkaar omgaan.
Bij samen leven kunnen mensen ook last van elkaar hebben: informatie over overlast is te vinden onder Veiligheid.

Veel inwoners dragen bij aan de samenleving door de handen uit de mouwen te steken voor de omgeving. Bijna een kwart van de inwoners geeft aan zich actief te hebben ingezet voor de buurt, iets minder dan in 2020. Met name in de voormalige gemeente Haren zien we een sterke daling in de bereidheid actief te worden voor de buurt.

Het percentage inwoners dat wel eens vrijwilligerswerk doet, is gelijk gebleven (29%). Wel is er een verschuiving te zien in de frequentie. Inwoners doen gemiddeld genomen minder vaak wekelijks vrijwilligerswerk en juist vaker op maandelijkse basis. Het aantal inwoners dat mantelzorg geeft, loopt sinds 2018 licht terug. Het percentage inwoners dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek een buurtgenoot heeft geholpen bij ziekte of handicap is flink gedaald, namelijk van 40% naar 33%. In de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zien we nog steeds het hoogste percentage inwoners dat een buurtgenoot heeft geholpen bij ziekte of handicap.

Links

  • cijfers per wijk in Gronometer, de buurtmonitor van de gemeente Groningen

Samen leven

Discriminatie

Laatst aangepast: 07-06-2023

Discriminatie naar aard, 2022


Bij de onderliggende vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De som van de percentages telt daardoor op tot boven de 7 procent.

Van alle inwoners heeft zeven procent het afgelopen jaar wel eens het gevoel gehad te worden gediscrimineerd in de eigen woonbuurt.

bron: OIS Groningen, Enquête Leefbaarheid

Belasting door mantelzorg

Laatst aangepast: 07-06-2023

Mate van belasting ervaren door het geven van mantelzorg, 2018 en 2022

Van alle inwoners heeft 20 procent het afgelopen jaar mantelzorg gegeven, in de grafiek zijn alleen deze mensen meegenomen.

bron: OIS Groningen, Enquête Leefbaarheid

Toelichting: Algemene leefbaarheid

Laatst aangepast: 07-06-2023

De overgrote meerderheid van de inwoners van de gemeente Groningen vond in 2022 dat hij of zij in een prettige buurt woonachtig is: maar liefst 93%. Sinds de aanvang van deze metingen in 1996 hebben deze scores altijd boven de 90% gelegen. De grootste uitschieter in negatieve zin op dit terrein is De Hoogte, hier ervoer 70% van de volwassen in 2018 de eigen woonbuurt als prettig. Ook Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel hebben significant lagere percentages dan gemiddeld: respectievelijk 75%, 80% en 81% van de inwoners zegt in een prettige buurt te wonen. De scores in deze drie wijken laten binnen de periode van de afgelopen 10 jaar ook een ongunstige ontwikkeling zien.


Er blijkt een duidelijke samenhang te zijn tussen de mate waarin men de eigen woonbuurt als prettig ervaart en de mate waarin men aangeeft gehecht te zijn aan deze woonbuurt. Wel is men over dit laatste doorgaans minder uitgesproken en liggen de percentages gemiddeld genomen wat lager. Gemeentelijk gaf 65% van de inwoners in 2020 aan gehecht te zijn aan de eigen woonbuurt, in 2018 was dit 63%. Ook laat de ontwikkeling in tijd marginale schommelingen zien. De Hoogte scoort ook hier het minst gunstig, slechts 28% van de bewoners geeft aan gehecht te zijn aan de buurt. Selwerd volgt met 49%.

Voor de verschillen tussen de buurten en wijken zie de buurtmonitor Gronometer

Buurtbinding algemeen

Laatst aangepast 07-06-2023

Bewoners (18 jaar e.o.) over het wonen in de buurt (ontwikkeling 2018-2022)

Percentage bewoners van 18 jaar of ouder dat positief antwoord op de thema's.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Prettige buurt

Laatst aangepast: 12-07-2023

Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in een prettige buurt te wonen uitgedrukt in een rapportcijfer (ontwikkeling 2020-2022)

De slechts scorende buurten en de beste scorende buurt vergeleken met het gemiddelde van de gemeente.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Gehechtheid aan buurt

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich gehecht te voelen aan de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2022)

De slechts scorende buurten en de beste scorende buurt vergeleken met het gemiddelde van de gemeente.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Inleiding: sociale samenhang

Laatst aangepast: 07-06-2023

Om een beeld te krijgen van de mate van sociale samenhang in buurten, wijken of dorpen, en van de ontwikkeling ervan, wordt op basis van waarderingen en percepties van buurtbewoners rond een viertal items een schaalscore afgeleid. In 2022 bedroeg deze score voor de nieuwe gemeente Groningen een 6,0, net als in 2018 en 2020 overigens.

Op het niveau van buurten, wijken en dorpen zijn wel verschillen te ontdekken, zo vallen de schaalscores in de Binnenstad en de Hoogte lager uit, gevolgd door Selwerd en Vinkhuizen. De hoogste schaalscores zien we in de dorpen Noorderhoogebrug, Noorddijk en Meerdorpen, in Glimmen-Noordlaren-Onnen en in Ten Boer en omgeving. Als voorbeeld hebben we de percentages van 'saamhorigheid in de buurt' genomen.

Ook hebben we gekeken naar de woonduur van de inwoners in de buurt en in de gemeente als geheel. Hier zien we de laagste percentages in de Binnenstad en de wijken er om heen en de hoogste percentages in de nieuwe wijken en de dorpen.

Voor een volledig overzicht van de cijfers per buurt, wijk of dorp kunt u het buurtinformatiesysteem Gronometer raadplegen.

Sociale samenhang, verschillende elementen

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat buurtgenoten elkaar nauwelijks kennen (oneens) , die aangeven dat er veel saamhorigheid is en die zich thuis voelen in de buurt en prettige omgang in de buurt, 2018-2022

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Schaalscore sociale samenhang

Laatst aangepast: 12-07-2023

Schaalscore sociale samenhang, wijken vergeleken, 2022

Opgebouwd uit de elementen: buurtgenoten kennen nauwelijks (oneens) , waar saamhorigheid is, mensen prettig met elkaar omgaan en men zich thuis voelen in de buurt. De slechts scorende buurten en de best scorende buurten vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Woonduur in de wijken

laatst aangepast: 10-07-2023

Woonduur van de inwoners van de wijken, aantal inwoners dat 10 jaar in dezelfde woning woont, in dezelfde buurt en in de gemeente, 2022

10 jaar wonen

In de binnenstad woont het kleinste percentage bewoners 10 jaar in de zelfde woning, buurt of in de gemeente, in de wijk Gravenburg-Leegkerk zijn deze perdentages het hoogste.

bron: gemeente Groningen, BAG en BRP

Saamhorigheid buurtgenoten

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in een gezellige buurt te wonen met veel saamhorigheid (ontwikkeling 2018-2022)

De slechts scorende buurten en de best scorende buurten vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Inleiding: omgang, acceptatie en integratie

Laatst aangepast: 04-10-2019

Een item binnen de samengestelde indicator ‘sociale samenhang’ is de mate waarin mensen ervaren dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan (zie ook het beleidsthema 'sociale binding en - cohesie'). Naast deze indicator wordt in onze monitor specifiek ingegaan op de omgang tussen verschillende bevolkingsgroepen binnen de eigen woonbuurt, wijk of dorpskern. Ook is gekeken naar de mate waarin bewoners het gevoel hebben gehad gediscrimineerd te worden, waarbij dit discrimineren verschillende grondslagen kan hebben.

Voor een volledig overzicht van de cijfers per buurt, wijk of dorp kunt u het buurtinformatiesysteem Gronometer raadplegen.

Toelichting: omgang tussen inwoners

Laatst aangepast: 07-06-2023

Het merendeel van de inwoners van de gemeente Groningen geeft aan dat de mensen in de eigen woonbuurt over het algemeen prettig met elkaar omgaan; in 2022 gaf 73% van de volwassenen dit aan, in 2018 was dit 74%. In de nieuwe uitbreidingwijken en de dorpen liggen de percentages doorgaans bovengemiddeld hoog, in de voor- en naoorlogse stadswijken liggen de percentages veelal wat lager.


Bij de verdieping naar verschillende bevolkingsgroepen komt naar voren dat de perceptie van inwoners over de omgang tussen verschillende etnische groepen en de omgang tussen studenten en overige inwoners in de gemeente het minst positief is. Het meest gunstige binnen deze verdiepingen is, naast de prettige omgang tussen buurtgenoten, de perceptie van mensen ten aanzien van de omgang tussen jongeren en ouderen in de eigen woonbuurt. 62% van de inwoners van de gemeente ervoer deze in 2020 als goed. In de dorpen en de meer recente uitbreidingswijken liggen de percentages veelal bovengemiddeld hoog, in De Hoogte, Vinkhuizen, Paddepoel en Selwerd liggen de percentages het laagste.

Gemeente breed geeft 63% van de volwassenen aan dat de omgang tussen mensen met een verschillende etnische achtergrond goed is. De ontwikkeling tussen 2018 en 2023 is gunstig, van 52% naar 63%. De omgang wordt met name in de studentenwijken als minder goed ervaren. Opvallend is dat in Hoogkerk de ontwikkeling negatief is, van 66% in 2018 naar 55% in 2022 in mindere mate is dit ook in de Hoogte het geval.


De waardering van de omgang tussen studenten en overige inwoners is gelijk gebleven. Waar in 2022 57% van de volwassenen deze onderlinge omgang als goed bestempelde. De meest ongunstige scores op dit terrein zijn te constateren in Vinkhuizen , Hoogkerk en de Schildersbuurt/Kostverloren. In de dorpen, Ten Boer, Glimmen e.o. en Haren zijn de percentages het gunstigste (gemiddeld 66%).

Prettige omgang bevolkingsgroepen

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat inwoners in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan, naar groep buurtgenoten (ontwikkeling 2018-2022)

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Prettige omgang inwoners, de wijken

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat buurtgenoten in deze buurt goed met elkaar omgaan naar wijk(ontwikkeling 2018-2022)

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Ervaren discriminatie

Laatst aangepast: 12-07-2023

In 2022 heeft 15 procent het gevoel gehad in de afgelopen 12 maanden wel eens gediscrimineerd te worden. In 2018 was dit 9 procent. Ongeveer deze helft van de mensen gaf aan dat dit zich onder meer voordeed in de eigen woonbuurt. De verschillen per wijk en buurt lopen uiteen van 2 procent dat zich gediscrimineerd voelt in Haren en Meerstad tot 10% in de binnenstad en enkele wijken daar omheen. Verder is er verschil zichtbaar tussen de voor- en naoorlogse stadswijken enerzijds en de oudere kernen en nieuwe uitbreidingswijken aan de randen van de stad anderzijds. Waar het gaat om de grondslag van discriminatie worden gemeentelijk de ‘huidskleur of culturele achtergrond’ en ‘leeftijd’ iets vaker genoemd.

Ervaren discriminatie in de buurt

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden wel eens gediscrimineerd te hebben gevoeld in de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2022)

De buurtenen wijken waar het grootste percentage inwoners zich wel eens gediscrimeerd voelt vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde en met de wijk waar relatief de minste inwoners zich gediscrimineerd voelen.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Ervaren discriminatie - naar aard

Laatst aangepast: 30-01-2024

% Bewoners dat discriminatie ervoer, naar aard van discriminatie, op het totaal aantal bewoners (18 jaar e.o., 2022)


Bij de onderliggende vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De som van de percentages telt daardoor op tot boven de 7 procent.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Inleiding: maatschappelijk actief en - betrokken

Laatst aangepast 23-10-2023

Maatschappelijk actief en betrokken gaat over actieve inzet voor de buurt.

Dit gebeurt omdat men zich medeverantwoordlijk voelt voor de buurt, 86% van de inwoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt. Dit uit zich door bijvoorbeeld een oogje in het zeil te houden bij buren als ze afwezig zijn, 74% doet dit. Of door buurtgenoten te helpen bij ziekte of handicap, dit heeft 33% van de inwoners gedaan in 2022.

Ook uit dit zich door zich letterlijk actief in te zetten voor de buurt als vrijwilliger, dit doet 24% van de inwoners dit in 2022. Dit percentage was in 2018 en 2020 hoger, respectievelijk 27% en 26%.

Medeverantwoordelijk voelen - wijken in de tijd

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich (mede) verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (ontwikkeling 2018-2022)

Buurten waar de inwoners zich het minst verantwoordelijk voelen vergeleken met het gemiddelde van de gemeente en met de buurten waar men zich het meest medeverantwoordelijk voelt voor de buurt.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Toelichting: perceptie samenredzaamheid

Laatst aangepast: 07-10-2018

Het aandeel bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft dat buurtgenoten een oogje in het zeil (willen) houden bij afwezigheid van bijvoorbeeld de eigen buren bedraagt in 2022 74%, meer als in 2018 en 2020. Met name in de Binnenstad en de schilbuurten ervan in en rond het centrum scoren beduidend lager, zo ligt dit percentage in de Indische Buurt op 54%. De bevolkingssamenstelling (veel studenten) en bijbehorende leefstijl, maar ook de relatief hoge verhuismutaties in deze gebieden, werken in deze cijfers door. Men kent hier de eigen buren en buurtgenoten vaak maar beperkt en men is ook meer stedelijk dan wijk georiënteerd.

De indicator ‘medeverantwoordelijkheid’ geeft een indicatie over de mate waarin bewoners zich zelf medeverantwoordelijk voelen over de mate van leefbaarheid van de eigen woonomgeving. De stedelijke trend laat over de periode van 1996 tot en met 2016 een behoorlijk stabiel beeld zien (iets boven de 80%), met een opvallende daling in 2014 en stijging in 2016 naar het (hoge) niveau van 2010. De laatste jaren is dit percentage omhoog gegaan tot boven de 85%. Op het niveau van buurten en wijken zijn grotere schommelingen waar te nemen in de bijbehorende trends, ook zien we ook hier de onderlinge verschillen tussen buurten en wijken in de stad. Vinkhuizen en Paddepoel, gevolgd door de Binnenstad en De Hoogte, blijven op dit terrein achter in de scores.

Waar stedelijk 86% van de bewoners (18 jaar e.o.) aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor (de leefbaarheid van) de eigen buurt, geeft in 2016 94% van de stadjers aan bereid te zijn een buurtgenoot te helpen bij een ziekte of handicap. We zien dat de hulp die daadwerkelijk wordt geboden in de vorm van mantelzorg aan buurtgenoten een stuk lager is, in 2022 33%. De bereidheid tot hulp is in het merendeel van de buurten en wijken in de stad niet significant verschillend, al scoren de meest recente nieuwbouwwijken aan de rand van de stad en de meer traditionele dorpskernen iets hoger, De Hoogte en de Indische Buurt scoren relatief gezien wat lager.

Oogje in het zeil - wijken in de tijd

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt buurtgenoten te hebben die een oogje in het zeil willen houden bij afwezigheid (ontwikkeling 2018-2022)

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Oogje in het zeil houden naar leeftijd

Laatst aangepast, 20-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt buurtgenoten te hebben die een oogje in het zeil willen houden bij afwezigheid naar leeftijdsgroep, 2020


Houden buurtgenoten een oogje in het zeil? (ja)

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Buurtgenoot geholpen bij ziekte of handicap

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt een buurtgenoot geholpen te hebben bij ziekte of handicap, wijken vergeleken, 2020-2022

De wijken met de laagste percentages vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde en met de wijken met de hoogste percentages.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Buurtgenoot geholpen bij ziekte of handicap naar leeftijd

Laatst aangepast, 21-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt een buurtgenoot geholpen te hebben bij ziekte of handicap, naar leeftijdsgroep, 2020


De vraag is: “Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden ingezet voor buren in een zorgwekkende situatie?”

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Toelichting: actief in buurt

Laatst aangepast: 12-07-2023

In 2022 gaf 24 procent van de inwoners aan zich actief te hebben ingezet voor de eigen woonbuurt. Het merendeel van deze groep deed dit in de vorm van het leveren van een bijdrage aan het verhogen van aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in de eigen woonbuurt, -wijk of het dorp, ook het doen van vrijwilligerswerk wordt veelvuldig genoemd.

Ruim de helft van de mensen dat heeft aangegeven actief te zijn geweest, deed dit minstens één keer per maand. Vrijwel een ieder van de al actieve groep geeft tevens aan zich in de toekomst ook actief te willen blijven inzetten. Ongeveer een derde van de mensen die heeft aangeven zich (nog) niet actief te hebben ingezet voor de eigen woonbuurt, geeft aan dit in de toekomst wel (af en toe) te willen gaan doen. We zien op deze onderdelen niet tot nauwelijks verschillen tussen de percentages van de oude gemeente en die op basis van na de herindeling met Haren en Ten Boer.

Binnen de gemeente zijn er wel duidelijke verschillen te zien in de mate waarin bewoners actief zijn ten behoeve van de eigen woonbuurt. Zo is het percentage participerende personen op dit terrein in Grunobuurt-Laanhuizen lager (15%), ook in de typische studentenwijken zien we doorgaans percentages die iets beneden het gemiddelde liggen. In de dorpskernen en latere uitbreidingswijken aan de rand van de stad is het aandeel actieve bewoners bovengemiddeld hoog.

Actief in de buurt

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden actief te hebben ingezet voor de eigen woonbuurt (ontwikkeling 2018-2022)

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Actief in de buurt naar wijze

Laatst aangepast, 07-06-2023

% Inwoners van 18 jaar en ouder dat zich actief heeft ingezet voor de buurt naar de wijze van inzetten, 2022

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Actief in buurt - naar frequentie

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Actieve bewoners (18 jaar e.o.), naar frequentie (2022)

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Toelichting: vrijwilligerswerk

Laatst aangepast: 12-07-2023

Ca. 29% van de bewoners (18 jaar e.o.) geeft aan (wel eens) vrijwilligerswerk te doen, 11 procent doet dit minstens 1x per week. Wanneer we over een langere periode kijken, zien we dat het aandeel stadjers dat vrijwilligerswerk doet licht is gestegen, hoewel dit nu iets lager uitvalt dan in 2014. De stedelijke spreiding laat maar beperkt significante verschillen zien, in de Schildersbuurt-Kostverloren en de nieuwe uitbreidingswijken aan de rand van de stad ligt het percentage vrijwilligers iets hoger dan stedelijk.

Vrijwilliger voor de buurt is 9% van de inwoners. Hier zien we grote verschillen per buurt, de percentages varieeren van 3-5% in de Binnenstad en buurten rond de binnenstad, hier wonen veel studenten. In Ten Boer (30%) en Glimmen-Onnen-Noordlaren (25%) zijn deze percentages het hoogste.

Vrijwilligers

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) vrijwilligerswerk te doen voor de buurt (ontwikkeling 2018-2022)

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Vrijwilligerswerk - wijken in de tijd

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) vrijwilligerswerk te doen voor de buurt (ontwikkeling 2018-2022)

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Toelichting: mantelzorg

Laatst aangepast: 18-06-2021

Van alle inwoners van 18 jaar en ouder geeft 20% aan in de afgelopen 12 maanden (wel eens) mantelzorg te hebben verleend (2022). Hoewel dit aandeel de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven, zien we in bepaalde buurten en wijken wel lichte verschuivingen. Gezien de beperkte meetpunten in de monitor gaat het echter te ver om hier duidelijke trends uit te destilleren. Bij de uitsplitsing naar buurten en wijken in de stad valt te constateren dat in de gebieden waar het aandeel jongeren dan wel studenten hoger is, het aandeel bewoners dat mantelzorg heeft verleend wat lager uitvalt.

Verreweg de meeste personen die mantelzorg hebben verleend, geven aan dit aan een familielid te hebben verleend buiten het eigen gezin, gevolgd door een familielid binnen het eigen gezin. Het aandeel personen dat mantelzorg heeft verleend aan een vriend of bekende dan wel aan een buurman of -vrouw is summier, bij beide items geldt dat 2% van de inwoners dit doet.
Het grootste deel van de personen dat mantelzorg heeft verleend (72%), deelde de zorg met anderen en deed dit of korter dan 6 maanden (26%) of juist al 5 jaar of langer (30%). 69% van de gevraagde personen dat mantelzorg heeft gegeven in de afgelopen 12 maanden geeft aan dit ook nog steeds te doen. Bijna de helft hiervan besteedt hier gemiddeld minder dan 4,5 uur per week aan, ongeveer 13% besteedt hier gemiddeld meer dan 20 uur per week aan.

Waar het gaat om overbelasting geeft 43% van de mantelzorgers aan zich niet of nauwelijks belast te voelen, 19% geeft aan zich tamelijk zwaar tot overbelast te voelen. Gezien de responsafname bij de bovenstaande specificering zijn hier geen representatieve uitsplitsingen op buurt- of wijkniveau te doen.

Mantelzorg geven

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg verleent naar ontvanger van de mantelzorg, 2018, 2020 en 2022

Vanaf 2020 was er geen uitsplitsing meer naar ontvanger van de mantelzorg

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Ervaren belasting mantelzorg

Laatst aangepast: 07-06-2022

% Mantelzorgers (18 jaar e.o.) naar mate van ervaren belasting bij het verlenen van mantelzorg (2018, 2020 en 2022)

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid