Overlast toegenomen, veiligheid gemiddeld stabiel

Maar achteruit gegaan in aantal wijken en dorpen

Gevoelens van onveiligheid in de eigen woonbuurt hebben zich in 2020 gestabiliseerd op een duidelijk lager niveau dan vóór 2012. Als we 2020 vergelijken met 2018 zijn er gemiddeld wat meer inwoners die het idee hebben dat bedreigende situaties, zoals gewelddelicten, zich vaak voordoen in hun buurt. Maar minder inwoners hebben het idee dat vermogensdelicten zoals woninginbraak vaak voorkomen in hun buurt. Bij aangiften zien we er minder van zowel mishandeling en geweld als vermogensdelicten, zelfs minder diefstal van fietsen.

Gevoelens van onveiligheid zijn sterk toegenomen in De Hoogte, en waren al groot in Selwerd. Ook in Vinkhuizen, Paddepoel, Beijum en de Indische buurt zijn deze hoog. In de Binnenstad, als uitgaanscentrum is dit ook altijd hoog, maar in 2020 wel afgenomen. In een aantal wijken zien we samenhang met drugsoverlast. Die is in De Hoogte sterk toegenomen (13-28%). Toenames zien we ook in Beijum, De Wijert, Selwerd en Vinkhuizen.

Meer inwoners ondervonden in 2020 overlast. Geluidsoverlast komt het meest voor, maar overlast door groepen jongeren is sterk toegenomen. Dit laatste zien we vooral in De Hoogte, Hoogkerk, Selwerd en Paddepoel.

Problemen met veiligheid en overlast hangen vaak samen met sociale problemen. Sociale problemen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in armoede, verminderde sociale samenhang en samenhang en onvoldoende sociaal-maatschappelijke en economische voorzieningen. Samengenomen vergroten deze factoren de kwetsbaarheid van wijken en vormen zij een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit.

Een opkomende vorm van criminaliteit is cybercrime, we zien een grote toename van het aantal misdrijven hiervan de laatste jaren.

Voor verkeersveiligheid en verkeersongelukken zie het thema mobiliteit

Aardbevingen in Ten Boer

Aardbevingsproblematiek is in de Enquête leefbaarheid geen specifieke vraag. Bij de vraag naar de belangrijkste problemen in de buurt konden respondenten zelf een ander probleem invullen (dan de categorieën in de vragenlijst). Hier noemt een aantal inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer (2,5 %) aardbevingen als belangrijkste probleem. In de andere dorpen en wijken is dit slechts een enkeling.

Sinds 2016 heeft de gemeente Groningen een Veiligheidsmonitor. Eens in de vier maanden levert die een rapportage op als informatie voor de gemeenteraad.

Link naar informatie over ondermijnende criminaliteit: zichtopondermijning.nl

thema veiligheid.jpg

Laatst gewijzigd: 07-06-2019

Gevoelens van onveiligheid, de kaart

Laatst gewijzigd: 22-06-2021

Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt

Gevoelens van onveiligheid 2020.jpg

Groen: de inwoners voelen zich het veiligste, rood: de inwoners voeling zich het minst veilig. Voor percentages per wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Gegevens over Veiligheid in de wijken en dorpen vindt u op deze site in het onderdeel Kompas van Groningen.

Bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Gevoelens van onveiligheid, ontwikkeling

Laatst aangepast 24-06-2021

Gevoelens van onveiligheid in de eigen woonbuurt, 2018 en 2020

bron: Enquête leefbaarheid, (OIS Groningen)

Cybercrime

Laatst aangepast: 19-01-2023

Aantal misdrijven op het gebeid van cybercrime per jaar.


Betreft misdrijven, niet van alle misdrijven is er een aangifte.

Bron: data.politie.nl

Cybercrime, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 19-01-2023

Cybercrime: geregistreerde misdrijven , aantallen per 100.000 inwoners, Groningen vergeleken met Nederland en enkele andere gemeenten, 2018-2022

Bron: data.politie.nl

Inleiding Vermogensdelicten

Laatst gewijzigd: 19-01-2023

Na een afname van het aantal vermogensdelicten in 2020 en 2021 was er in 2022 weer een toename. Alleen het aantal aangiften van diefstallen bij bedrijven is in de periode 2017-2022 lager dan in de jaren er voor, vooral 2021 en 2022 laten een grote daling zien.

Voor een overzicht van het aantal aangiften per jaar in de gemeente Groningen, zie de tabel over veiligheid op de open data site van de gemeente Groningen.

Voor de aangiften bij de polite van vermogensdelicten per buurt en wijk zie het buurtinfomatiesysteem Gronometer.

Typen vermogensdelicten inwoners

Laatst aangepast: 19-01-2023

Aantal aangiften van diefstal bij burgers per jaar naar type diefstal (ontwikkeling 2014 t/m 2022) inclusief Haren en Ten Boer

Voor de aantallen per wijk of buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer

Bron: Regiopolitie

Diefstal uit woning per 1.000 woonruimten

Laatst aangepast 19-01-2023

Diefstal uit woning per 1000 woonruimten per jaar, vanaf 2018 inclusief Haren en Ten Boer. De woonruimten kunnen zowel zelfstandige als niet-zelfstandige woonruimten zijn.

Bron: Regiopolitie

Slachtoffers woninginbraak

Laatst aangepast: 04-08-2021

Percentage inwoners dat zegt het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van (poging tot) inbraak

Het percentage mensen dat slachtoffer is geweest van (poging tot) woninginbraak vertoont een dalende trend. In het jaar 2008 was er een piek in het percentage, dit komt overeen met de aangiftecijfers van de politie in 2008.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Woninginbraak, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 19-01-2023

Geregistreerde misdrijven: aantal woninginbraken per 1.000 woonruimten over de periode 2018-2022 Groningen vergeleken met Nederland en enkele andere gemeenten.


Geregistreerde misdrijven, woninginbraken per 1000 woonruimten, pweriode 2017-2021

Bron: data.politie.nl

Diefstal naar type vervoermiddel

Laatst aangepast: 19-01-2023

Aantal aangiften van diefstal van een gemotoriseerd vervoermiddel per jaar naar type vervoermiddel (ontwikkeling 2014 t/m 2022) inclusief Haren en Ten Boer

Bron: Regiopolitie

Diefstal fietsen

Laatst aangepast 19-01-2023

Aantal aangiften van diefstal van fietsen per jaar (ontwikkeling 2014 t/m 2022) inclusief Haren en Ten Boer

Zie het buurtinformatiesysteem Gronometer voor de aantallen per buurt en wijk.

Bron: Regiopolitie

Vermogensdelicten naar type bedrijf

Laatst aangepast: 19-01-2023

Aantal aangiften van diefstal bij bedrijven per jaar naar type bedrijf (ontwikkeling 2016 t/m 2022), inclusief Haren en Ten Boer

Bron: Regiopolitie

Inleiding dreiging en geweld

Laatst aangepast 25-02-2021

De aantallen incidenten van bedreiging en geweld lijken af te nemen sinds 2014, alleen in 2022 zagen we weer een toename. De daling in geweldsincidenten is in lijn met het beeld dat inwoners hebben van bedreiging en geweld. In 2016 en 2018 hebben minder mensen het gevoel dat bedreiging en geweld veel voorkomt in de eigen buurt sinds de jaren er voor, in 2020 zie we weer een stijging. Het aantal aangiften van zedenmisdrijven heeft sinds 2016 een stijgende trend.

Aangiften mishandeling en geweld

Laatst aangepast: 19-01-2023

Aantal aangiften van mishandeling en geweldsdelicten per jaar, inclusief Haren en Ten Boer

Voor het aantal aangiften van geweld zie Gronometer, het buurtinformatiesysteem.

Bron: Regiopolitie

Mishandeling, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 19-01-2023

Misdrijven: mishandeling per 1.000 inwoners, Groningen vergeleken met Nederland en enkele andere gemeenten, 2018-2022


Geregistreerde misdrijven, mishandeling per 10.00 inwoners

Bron: data.polite.nl

Idee over geweldsdelicten

Laatst aangepast: 08-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat geweldsdelicten vaak voorkomen in de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2020)

De wijken met de hoogste waarden vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde. In Selwerd en Hoogkerk was het percentage mensen dat zegt dat geweldsdelicten vaak voorkomen in 2018 nog 0%, in 2020 was dat toegenomen tot 10 respectievelijk 8%.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Idee over bedreiging

Laatst aangepast: 08-12-2021

Mate van dreiging in de eigen buurt (beleving volgens de inwoners van 18 jaar en ouder, ontwikkeling 2018-2020)

De wijken met de hoogste waarden vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde Voor het gevoel van dreiging in de wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Idee over lastig vallen

Laatst aangepast: 08-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat het vaak voorkomt dat vrouwen en mannen in de eigen buurt lastig worden gevallen worden op straat (2018 - 2020)

De wijken met de hoogste waarden vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Aangiften zedenmisdrijven

Laatst aangepast 19-01-2023

Het aantal aangiften van zedenmisdrijven, 2014-2022, inclusief Haren en Ten Boer

Bron: Regiopolitie

Drugsoverlast

Laatst aangepast 02-06-2021

Inwoners die vinden dat drugsoverlast vaak voorkomt in de wijk, 2020.

Voorkomen drugsoverlast 2020.jpg

In de rood gekleurde wijken wordt de meeste drugsoverlast ervaren, in de groene wijken het minst.

Gemiddeld zegt 8 procent van de inwoners dat drugsoverlast vaak voorkomt in de wijk. Het hoogste percentage inwoners dat aangeeft dar drugsoverlast vaak voorkomt is 28 procent iin de Hoogte en het laagste percentage zien we in Glimmen-Noordlaren-Onnen en in Nieuw-Zuidwest en Nieuw-Zuioost (Piccardhof en omgeving), en de Linie/Europapark), beide met afgerond 0 procent.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Inleiding Overlast

Laatst aangepast 19-01-2023

We meten de overlast uit twee bronnen: Het Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ) waar overlast gemeld kan woden en gegevens over overlast uit de wijkenquete.

Bij het Meldpunt Overlast en Zorg komen sinds 2017 meer meldingen binnen, vooral in de laatste drie jaar, 2020, 2021 en 2022 is de toename groot. De meeste overlast die gemeld wordt betreft burenoverlast of overlast in de openbare ruimte.

De score voor overlast uit de wijkenquete is tussen 2012 en 2018 geleidelijk gedaald, na 2018 is die weer toegenomen. Deze score is opgebouwd uit overlast door omwonenden, geluid en groepen jongeren. Zie het buurtinformatiesysteeem Gronometer voor de scores per buurt.

Overlast over de jaren

Laatst aangepast 19-01-2023

Meldingen binnengekomen bij Meldpunt Overlast en Zorg over de jaren


Betreft alle meldingen van <eldpun Overlast en Zorg

Meldpunt Overlast en Zorg, bewerkt door OIS Groningen

Overlast naar soort

Laatst aangepast 19-01-2023

Meldingen binnengekomen bij Meldpunt Overlast en Zorg naar soort overlast, 2022


Betreft alle overlastmeldingen gemeld bij Meldpunt Overlast en Zorg uitegsplitst naar soort overlast.

Meldpunt Overlast en Zorg, bewerkt door OIS Groningen

Ervaren overlast naar soort

Laatst aangepast: 08-12-2021

% Inwoners van 18 jaar en ouder dat zegt dat diverse soorten van overlast vaak voorkomen in de eigen buurt, 2018-2020
-

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Overlast jongeren

Laatst aangepast: 08-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door groepen jongeren in de eigen buurt (2018-2020)

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Drugsoverlast

Laatst aangepast: 08-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak drugsoverlast te ervaren in de eigen buurt (2018-2020)

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Inleiding Brandweer

Brandweer niet alleen voor brand

Lang niet alle uitrukken van de brandweer zijn voor brand. De brandweer rukt onder meer ook uit voor ongevallen en dienstverlening. Voorbeelden van dienstverlening zijn liftopsluiting, voor dieren en ongevallen binnenshuis, buitenshuis en verkeersongevallen.

Een deel van de inzetten zijn buiten de gemeente. Het zijn vooral de specialistische voertuigen die buiten de stad komen, zoals de duikers, de hoogwerker, het hulpverleningsvoertuig met kraan en het grootwatertransport.

Uitrukken van de brandweer

Laatst aangepast 03-03-2022

Uitrukken van de brandweer naar reden, percentages, 2019-2022

Het aantal uitrukken totaal:

2019: 1.779

2020: 1.594

2021: 1.936

Bron: veiligheidsregio Groningen

Afstand tot brandweerkazernes

Laatst aangepast 03-03-2022

Gemiddelde afstand van alle bewoners in een buurt tot de dichts bij zijnde brandweerkazerne in kilometers

Brandweer 2018.jpg

Bron: CBS, bewerkt OIS Groningen