Verdere toename drugsoverlast in Binnenstad en De Hoogte

De gevoelens van onveiligheid in de gemeente zijn de laatste vier jaar constant gebleven op 19%. Tussen de wijken zijn wel verschillen zichtbaar. In de Binnenstad is het gevoel van onveiligheid het hoogst. In de wijken De Hoogte, Selwerd en Vinkhuizen zijn de gevoelens van onveiligheid ook hoog.
Het percentage inwoners dat drugsoverlast ervaart is gestegen van 8% naar 10%. De Binnenstad en De Hoogte zijn negatieve uitschieters: daar ligt het percentage ervaren drugsoverlast aanmerkelijk hoger, met zo’n 35%. In de Binnenstad en Selwerd zien we een flinke toename van het deel van de inwoners dat het gevoel heeft dat geweld vaak voorkomt in de buurt.

Bij de aangiftes bij de politie valt vooral op dat er (weer) meer fietsen worden gestolen sinds 2020; van 1.400 naar 2.700 in 2023. Ook de diefstal af/uit auto nam de laatste jaren toe net als de aangiften van mishandeling.

Sinds 2018 zien we in de Enquête leefbaarheid een toename in de overlast die inwoners ervaren van geluid, jongeren en omwonenden. Dit beeld is zichtbaar in nagenoeg alle wijken en dorpen. In de registratie van de politie zien we in 2022 juist een sterke afname van meldingen van geluidsoverlast.

Boa’s signaleerden in 2022 meer dan eerder overlast rond afval (dumpen, onjuist aanbieden, zwerfvuil).

Problemen met veiligheid en overlast hangen vaak samen met sociale problemen. Sociale problemen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in armoede, verminderde sociale samenhang en samenhang en onvoldoende sociaal-maatschappelijke en economische voorzieningen. Samengenomen vergroten deze factoren de kwetsbaarheid van wijken en vormen zij een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit.

Voor verkeersveiligheid en verkeersongelukken zie het thema mobiliteit.

Links

thema veiligheid.jpg

Laatst gewijzigd: 07-06-2019

Gevoelens van onveiligheid, de kaart

Laatst gewijzigd: 07-02-2024

Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt, 2022

Gevoelens van onveiligheid 2022

Groen: de inwoners voelen zich het veiligste, rood: de inwoners voeling zich het minst veilig. Voor percentages per wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Gegevens over Veiligheid in de wijken en dorpen vindt u op deze site in het onderdeel Kompas van Groningen.

Bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Gevoelens van onveiligheid, ontwikkeling

Laatst aangepast: 12-07-2023

Gevoelens van onveiligheid in de eigen woonbuurt, percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, 2018 - 2022.

De wijken met de hoogste waarden en laagste waarden vegeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: Enquête leefbaarheid, (OIS Groningen)

Cybercrime

Laatst aangepast: 07-02-2024

Aantal misdrijven op het gebeid van cybercrime per jaar.


Betreft misdrijven, niet van alle misdrijven is er een aangifte.

Bron: data.politie.nl

Cybercrime, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 07-02-2024

Cybercrime: geregistreerde misdrijven , aantallen per 100.000 inwoners, Groningen vergeleken met Nederland en enkele andere gemeenten, 2020-2023

Bron: data.politie.nl

Inleiding Vermogensdelicten

Laatst gewijzigd: 07-02-2024

Na een afname van het aantal vermogensdelicten tot 2021 was er in 2022 en 2023 weer een toename. Alleen het aantal aangiften van diefstallen bij bedrijven is in de periode 2017-2023 lager dan in de jaren er voor, daarintegen is het aantal winkeldiefstallen weer toegenoemen.

Voor een overzicht van het aantal aangiften per jaar in de gemeente Groningen, zie de tabel over veiligheid op de open data site van de gemeente Groningen.

Voor de aangiften bij de polite van vermogensdelicten per buurt en wijk zie het buurtinfomatiesysteem Gronometer.

Typen vermogensdelicten inwoners

Laatst aangepast: 07-02-2024

Aantal aangiften van diefstal bij burgers per jaar naar type diefstal (ontwikkeling 2014 t/m 2023)

Voor de aantallen per wijk of buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer

Bron: Politie, Eenheid Noord-Nederland

Diefstal uit woning per 1.000 woonruimten

Laatst aangepast: 07-02-2024

Diefstal uit woning per 1000 woonruimten per jaar, vanaf 2018 inclusief Haren en Ten Boer. De woonruimten kunnen zowel zelfstandige als niet-zelfstandige woonruimten zijn.

Bron: Politie, Eenheid Noord-Nederland

Slachtoffers woninginbraak

Laatst aangepast: 17-07-2023

Percentage inwoners dat zegt het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van (poging tot) inbraak

Het percentage mensen dat slachtoffer is geweest van (poging tot) woninginbraak is na een dalende trend tot 2020 in 2022 weer toegenomen.

De wijk met het hoogste percentage slachtoffers is de binnenstad. De laagste percentages zien we in Oosterhaat en Hoornsepark/Pickardhof/Buitenhof.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Woninginbraak, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 07-02-2024

Geregistreerde misdrijven: aantal woninginbraken per 1.000 woonruimten over de periode 2019-2023 Groningen vergeleken met Nederland en enkele andere gemeenten.


Geregistreerde misdrijven, woninginbraken per 1000 woonruimten, pweriode 2017-2021

Bron: data.politie.nl

Diefstal naar type vervoermiddel

Laatst aangepast: 07-02-2024

Aantal aangiften van diefstal van een gemotoriseerd vervoermiddel per jaar naar type vervoermiddel (ontwikkeling 2014 t/m 2023)

Bron: Politie, Eenheid Noord-Nederland

Diefstal fietsen

Laatst aangepast: 07-02-2024

Aantal aangiften van diefstal van fietsen per jaar (ontwikkeling 2014 t/m 2023)

Zie het buurtinformatiesysteem Gronometer voor de aantallen per buurt en wijk.

Bron: Politie, Eenheid Noord-Nederland

Vermogensdelicten naar type bij bedrijven

Laatst aangepast: 19-01-2023

Aantal aangiften van diefstal bij bedrijven per jaar naar type bedrijf (ontwikkeling 2016 t/m 2023)

Bron: Politie, Eenheid Noord-Nederland

Inleiding: Dreiging en geweld

Laatst aangepast 07-02-2024

De aantallen incidenten van bedreiging en geweld lijken af te nemen sinds 2014, alleen in 2022 en 2023 zagen we weer een toename. De daling in geweldsincidenten is in lijn met het beeld dat inwoners hebben van bedreiging en geweld. In 2016 en 2018 hebben minder mensen het gevoel dat bedreiging en geweld veel voorkomt in de eigen buurt sinds de jaren er voor, vanaf 2020 zie we weer een stijging. Het aantal aangiften van zedenmisdrijven heeft sinds 2016 een ligt stijgende trend.

In de wijkenquete leefbaarheid is gevraagd hoe vaak het volgens de inwoner voorkomt dat er mensen in de buurt wapens op zak hebben. Gemiddeld geeft 6 procent van de inwoners dat aan. De verschillen tussen de wijken zijn groot.

Aangiften mishandeling en geweld

Laatst aangepast: 07-02-2024

Aantal aangiften van mishandeling en geweldsdelicten per jaar

Voor het aantal aangiften van geweld zie Gronometer, het buurtinformatiesysteem.

Bron: Politie, Eenheid Noord-Nederland

Mishandeling, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 07-02-2024

Misdrijven: mishandeling per 1.000 inwoners, Groningen vergeleken met Nederland en enkele andere gemeenten, 2018-2023


Geregistreerde misdrijven, mishandeling per 10.00 inwoners

Bron: data.politie.nl

Idee over geweldsdelicten

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat geweldsdelicten vaak voorkomen in de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2022)

De wijken met de hoogste waarden vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

In Selwerd en de Binnnenstad en de Hoogte was het percentage mensen dat zegt dat geweldsdelicten vaak voorkomen het hoogste.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Wapenbezit

Laatst aangepast: 10-07-2023

Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het vaak voorkomt dat mensen wapens op zak hebben in de buurt, 2022

De verschillen tussen de wijken zijn groot, in de Binnenstad geeft 21 procent van de inwoners aan dat het vaak voorkomt dat mensen wapens op zak hebben terwijl in meer dan de helft van de wijken 0, 1 of 2% van de inwoners dat aangeeft.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Idee over bedreiging

Laatst aangepast: 12-07-2023

Mate van dreiging in de eigen buurt (beleving volgens de inwoners van 18 jaar en ouder, ontwikkeling 2018-2022)

De wijken met de hoogste en laagste waarden vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde

Voor het gevoel van dreiging in de wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Idee over lastig vallen

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat het vaak voorkomt dat personen in de eigen buurt lastig worden gevallen worden op straat (2018 - 2022)

De wijken met de hoogste waarden vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Aangiften zedenmisdrijven

Laatst aangepast: 07-02-2024

Het aantal aangiften van zedenmisdrijven, 2014-2023

Bron: Politie, Eenheid Noord-Nederland

Drugsoverlast

Laatst aangepast: 07-02-2024

Inwoners die vinden dat drugsoverlast vaak voorkomt in de wijk, 2022.

Voorkomen drugsoverlast

In de rood gekleurde wijken wordt de meeste drugsoverlast ervaren, in de groene wijken het minst.

Gemiddeld zegt 8 procent van de inwoners dat drugsoverlast vaak voorkomt in de wijk. Het hoogste percentage inwoners dat aangeeft dar drugsoverlast vaak voorkomt is 28 procent iin de Hoogte en het laagste percentage zien we in Glimmen-Noordlaren-Onnen en in Nieuw-Zuidwest en Nieuw-Zuioost (Piccardhof en omgeving), en de Linie/Europapark), beide met afgerond 0 procent.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Inleiding Overlast

Laatst aangepast 07-02-2024

We meten de overlast uit twee bronnen: Het Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ) waar overlast gemeld kan woden en gegevens over overlast uit de wijkenquete.

Bij het Meldpunt Overlast en Zorg komen sinds 2017 meer meldingen binnen, vooral in de laatste vier jaar is de toename groot. De meeste overlast die gemeld wordt betreft burenoverlast of overlast in de openbare ruimte.

De score voor overlast uit de wijkenquete is tussen 2012 en 2018 geleidelijk gedaald, na 2018 is die weer toegenomen. Deze score is opgebouwd uit overlast door omwonenden, geluid en groepen jongeren. Zie het buurtinformatiesysteeem Gronometer voor de scores per buurt.

Overlast over de jaren

Laatst aangepast 07-02-2024

Meldingen binnengekomen bij Meldpunt Overlast en Zorg over de jaren


Betreft alle meldingen van <eldpun Overlast en Zorg

Meldpunt Overlast en Zorg, bewerkt door OIS Groningen

Overlast naar soort

Laatst aangepast 07-02-2024

Meldingen binnengekomen bij Meldpunt Overlast en Zorg naar soort overlast, 2023


Betreft alle overlastmeldingen gemeld bij Meldpunt Overlast en Zorg uitegsplitst naar soort overlast.

Meldpunt Overlast en Zorg, bewerkt door OIS Groningen

Ervaren overlast naar soort

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Inwoners van 18 jaar en ouder dat zegt dat diverse soorten van overlast vaak voorkomen in de eigen buurt, 2018-2022
-

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Overlast jongeren

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door groepen jongeren in de eigen buurt (2020-2022)

De wijken waar overlast van groepen jongeren volgens de inwoners het vaakst voorkomt vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Drugsoverlast

Laatst aangepast: 12-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak drugsoverlast te ervaren in de eigen buurt (2018-2022)

De wijken waar drugsoverlast volgens de inwoners het vaakst voorkomt vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Inleiding Brandweer

Brandweer niet alleen voor brand

Lang niet alle uitrukken van de brandweer zijn voor brand. De brandweer rukt onder meer ook uit voor ongevallen en dienstverlening. Voorbeelden van dienstverlening zijn liftopsluiting, voor dieren en ongevallen binnenshuis, buitenshuis en verkeersongevallen.

Een deel van de inzetten zijn buiten de gemeente. Het zijn vooral de specialistische voertuigen die buiten de stad komen, zoals de duikers, de hoogwerker, het hulpverleningsvoertuig met kraan en het grootwatertransport.

Uitrukken van de brandweer

Laatst aangepast 03-03-2022

Uitrukken van de brandweer naar reden, percentages, 2019-2021

Het aantal uitrukken totaal:

2019: 1.779

2020: 1.594

2021: 1.936

Bron: veiligheidsregio Groningen

Afstand tot brandweerkazernes

Laatst aangepast 03-03-2022

Gemiddelde afstand van alle bewoners in een buurt tot de dichts bij zijnde brandweerkazerne in kilometers

Brandweer 2018.jpg

Bron: CBS, bewerkt OIS Groningen