Overlast toegenomen, veiligheid gemiddeld stabiel

Maar achteruit gegaan in aantal wijken en dorpen

Gevoelens van onveiligheid in de eigen woonbuurt hebben zich in 2020 gestabiliseerd op een duidelijk lager niveau dan vóór 2012. Als we 2020 vergelijken met 2018 zijn er gemiddeld wat meer inwoners die het idee hebben dat bedreigende situaties, zoals gewelddelicten, zich vaak voordoen in hun buurt. Maar minder inwoners hebben het idee dat vermogensdelicten zoals woninginbraak vaak voorkomen in hun buurt. Bij aangiften zien we er minder van zowel mishandeling en geweld als vermogensdelicten, zelfs minder diefstal van fietsen.

Gevoelens van onveiligheid zijn sterk toegenomen in De Hoogte, en waren al groot in Selwerd. Ook in Vinkhuizen, Paddepoel, Beijum en de Indische buurt zijn deze hoog. In de Binnenstad, als uitgaanscentrum is dit ook altijd hoog, maar in 2020 wel afgenomen. In een aantal wijken zien we samenhang met drugsoverlast. Die is in De Hoogte sterk toegenomen (13-28%). Toenames zien we ook in Beijum, De Wijert, Selwerd en Vinkhuizen.

Meer inwoners ondervonden in 2020 overlast. Geluidsoverlast komt het meest voor, maar overlast door groepen jongeren is sterk toegenomen. Dit laatste zien we vooral in De Hoogte, Hoogkerk, Selwerd en Paddepoel.

Problemen met veiligheid en overlast hangen vaak samen met sociale problemen. Sociale problemen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in armoede, verminderde sociale samenhang en samenhang en onvoldoende sociaal-maatschappelijke en economische voorzieningen. Samengenomen vergroten deze factoren de kwetsbaarheid van wijken en vormen zij een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit.

Aardbevingen in Ten Boer

Aardbevingsproblematiek is in de Enquête leefbaarheid geen specifieke vraag. Bij de vraag naar de belangrijkste problemen in de buurt konden respondenten zelf een ander probleem invullen (dan de categorieën in de vragenlijst). Hier noemt een aantal inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer (2,5 %) aardbevingen als belangrijkste probleem. In de andere dorpen en wijken is dit slechts een enkeling.

Sinds 2016 heeft de gemeente Groningen een Veiligheidsmonitor. Eens in de vier maanden levert die een rapportage op als informatie voor de gemeenteraad.

Link naar informatie over ondermijnende criminaliteit: zichtopondermijning.nl

thema veiligheid.jpg

Laatst gewijzigd: 07-06-2019

Gevoelens van onveiligheid

Laatst gewijzigd: 22-06-2021

Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt

Gevoelens van onveiligheid 2020.jpg

Groen: de inwoners voelen zich het veiligste, rood: de inwoners voeling zich het minst veilig. Voor percentages per wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Gegevens over Veiligheid in de wijken en dorpen vindt u op deze site in het onderdeel Kompas van Groningen.

Bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Gevoelens van onveiligheid

Laatst aangepast 24-06-2021

Gevoelens van onveiligheid in de eigen woonbuurt, 2018 en 2020

bron: Enquête leefbaarheid, (OIS Groningen)

Drugsoverlast

Laatst aangepast: 24-06-2021

Vaak voorkomen van drugsoverlast in de eigen buurt, 2018 en 2020

bron: Enquête leefbaarheid, (OIS Groningen)

Overlast van groepen jongeren

Laatst aangepast: 24-06-2021

Vaak voorkomen van overlast van groepen jongeren in de eigen buurt, 2018 en 2020

bron: Enquête leefbaarheid, (OIS Groningen)

Inleiding Vermogensdelicten

Laatst gewijzigd: 25-02-2021

Aangiften van diefstallen bij bedrijven zijn in de periode 2017-2020 lager dan in de jaren er voor, vooral 2020 laat een grote daling zien. De aantallen van diefstal van bromfietsen is in 2019 gestegen sinds de jaren er voor en in 2020 weer afgenomen. Van auto’s is het aantal aangiften afgenomen in 2020. Het aantal aangiften van fietsendiefstallen is sinds 2016 sterk afgenomen. Ook zijn er minder inwoners die het idee hebben dat diefstal van fietsen vaak voorkomt. Inbraken in woningen zijn sinds 2018 afgenomen,vooral in 2020 was er een forse afname. Voor de aangiften bij de polite van vermogensdelicten zie het buurtinfomatiesysteem Gronometer.

Typen vermogensdelicten inwoners

Laatst aangepast: 25-02-2021

Aantal aangiften van diefstal bij burgers per jaar naar type diefstal (ontwikkeling 2014 t/m 2020) inclusief Haren en Ten Boer

Voor de aantallen per wijk of buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer

Bron: Regiopolitie

Diefstal uit woning per 1000 woonruimten

Laatst aangepast 25-02-2021

Diefstal uit woning per 1000 woonruimten per jaar, vanaf 2018 inclusief Haren en Ten Boer. De woonruimten kunnen zowel zelfstandige als niet-zelfstandige woonruimten zijn.

Bron: Regiopolitie

Slachtoffers woninginbraak

Laatst aangepast: 04-08-2021

Percentage inwoners dat zegt het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van (poging tot) inbraak

Het percentage mensen dat slachtoffer is geweest van (poging tot) woninginbraak vertoont een dalende trend. In het jaar 2008 was er een piek in het percentage, dit komt overeen met de aangiftecijfers van de politie in 2008.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Diefstal naar type vervoermiddel

Laatst aangepast: 25-02-2021

Aantal aangiften van diefstal van een gemotoriseerd vervoermiddel per jaar naar type vervoermiddel (ontwikkeling 2014 t/m 2020) inclusief Haren en Ten Boer

Bron: Regiopolitie

Diefstal fietsen

Laatst aangepast 25-02-2021

Aantal aangiften van diefstal van fietsen per jaar (ontwikkeling 2014 t/m 2020) inclusief Haren en Ten Boer

Zie het buurtinformatiesysteem Gronometer voor de aantallen per buurt en wijk.

Bron: Regiopolitie

Vermogensdelicten naar type bedrijf

Laatst aangepast: 25-02-2021

Aantal aangiften van diefstal bij bedrijven per jaar naar type bedrijf (ontwikkeling 2014 t/m 2020), inclusief Haren en Ten Boer

Bron: Regiopolitie

Inleiding dreiging en geweld

Laatst aangepast 25-02-2021

De aantallen incidenten van bedreiging en geweld lijken af te nemen sinds 2014. De daling in geweldsincidenten is in lijn met het beeld dat inwoners hebben van bedreiging en geweld. Sinds 2016 hebben minder mensen het gevoel dat bedreiging en geweld veel voorkomt in de eigen buurt. Het aantal aangiften van zedenmisdrijven heeft sinds 2016 een stijgende trend.

Aangiften mishandeling en geweld

Laatst aangepast: 25-02-2021

Aantal aangiften van mishandeling en geweldsdelicten per jaar, inclusief Haren en Ten Boer

Voor het aantal aangiften van geweld zie Gronometer, het buurtinformatiesysteem.

Bron: Regiopolitie

Idee over geweldsdelicten

Laatst aangepast: 06-09-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben dat geweldsdelicten vaak voorkomen in de eigen buurt (ontwikkeling 2014 t/m 2016)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Idee over bedreiging

Laatst aangepast: 06-09-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben dat bedreiging vaak voorkomt in de eigen buurt (ontwikkeling 2014 t/m 2018)

Voor het gevoel van dreiging in de wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Idee over lastig vallen

Laatst aangepast: 06-09-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat het vaak voorkomt dat vrouwen en mannen in de eigen buurt lastig worden gevallen worden op straat (ontwikkeling 2014 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Aangiften zedenmisdrijven

Laatst aangepast 25-02-2021

Het aantal aangiften van zedenmisdrijven, 2014-2020, inclusief Haren en Ten Boer

Bron: Regiopolitie

Drugsoverlast

Laatst aangepast 02-06-2021

Inwoners die vinden dat drugsoverlast vaak voorkomt in de wijk, 2020.

Voorkomen drugsoverlast 2020.jpg

In de rood gekleurde wijken wordt de meeste drugsoverlast ervaren, in de groene wijken het minst.

Gemiddeld zegt 8 procent van de inwoners dat drugsoverlast vaak voorkomt in de wijk. Het hoogste percentage inwoners dat eaan geeft dar drugsoverlast vaak voorkomt is 28 procent iin de Hoogte en het laagste percentage zien we in Glimmen-Noordlaren-Onnen en in Nieuw-Zuidwest en Nieuw-Zuioost (Piccardhof en omgevingp, en de Linie/Europapark), beide met afgerond 0 procent.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2020)

Inleiding Overlast

Laatst aangepast 07-06-2019

De score voor overlast is sinds 2012 geleidelijk gedaald. Deze score is opgebouwd uit overlast door omwonenden, geluid en groepen jongeren. Bij bijna al deze categorieën vindt sinds 2014 een afname plaats in het percentage inwoners dat het idee heeft dat deze overlast vaak voorkomt in zijn buurt. Zie het buurtinformatiesysteeem Gronometer voor de scores per buurt.

Ervaren overlast

Laatst aangepast: 05-06-2019

Overlastcijfer (hoger = meer) (ontwikkeling 1998 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Overlast jongeren

Laatst aangepast: 05-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door groepen jongeren in de eigen buurt (ontwikkeling 1998 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Overlast omwonenden

Laatst aangepast: 05-06-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak overlast te ervaren door omwonenden (ontwikkeling 1998 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Geluidsoverlast

Laatst aangepast: 05-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak vormen van geluidsoverlast te ervaren in de eigen buurt (ontwikkeling 1998 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Dronken personen

Laatst aangepast: 05-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat dronken mensen op straat vaak voorkomen in de eigen buurt (ontwikkeling 1998 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Drugsoverlast

Laatst aangepast: 05-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt vaak drugsoverlast te ervaren in de eigen buurt (ontwikkeling 1998 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)