Direct naar een thema van Stand van Groningen

Hulp en zorg voor Stadjers dichterbij dan voor inwoners dorpen

Een ruime meerderheid van de inwoners (84%) is tevreden over de aanwezigheid van medische zorg in de buurt, zoals een huisarts, apotheek, tandarts of fysiotherapeut. Daarnaast is twee derde van de inwoners tevreden over de aanwezigheid van instanties voor welzijn en zorg, zoals WIJ Groningen. Hierover zijn Stadjers meer tevreden dan inwoners in dorpen en buitenwijken.

Steeds meer inwoners sporten. Tegelijkertijd zien we dat de tevredenheid over de aanwezigheid van sportvelden is gedaald, van 68 naar 60%. Dit geldt voor verreweg de meeste wijken en dorpen. De laatste jaren zijn er ook plekken voor sport en spel in de openbare ruimte.

Voor informatie over sporten in de gemeente Groningen zie de website van Sport050

Net als twee jaar geleden is tweederde van de inwoners tevreden over de aanwezigheid van plekken om elkaar te ontmoeten. In de jonge(re) wijken Meerstad en Nieuw-west (De Held, Gravenburg, Reitdiep) is de tevredenheid hierover het laagst.

Nog altijd geldt voor de winkels voor dagelijkse boodschappen een stabiel hoog cijfer: bijna 90% van de inwoners is hierover (zeer) tevreden.

In grote lijnen zien we een grote samenhang tussen de tevredenheid over de aanwezigheid van voorzieningen enerzijds en anderzijds de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan. In oudere wijken zijn in het algemeen meer inwoners tevreden over het voorzieningenniveau. De inwoners van de kleine dorpen en de nieuwere wijken aan de oost- en westkant van de gemeente zijn het minst tevreden over het voorzieningenniveau in de buurt. Voorzieningen zijn voor hen meestal wat verder weg.

Vismarkt smal.jpg

Tevredenheid sociaal culturele voorzieningen

Laatst aangepast: 16-04-2024

Tevredenheid over en afstand tot de sociaal culturele voorzieningen in de wijken, 2022

Tevreden  soc culturele voorzieningen 2020.jpg

Groen is: een hoog percentage van de inwoners is tevreden, rood is een relatief laag percentage van de inwoners is tevreden, hierin zijn ook de afstanden tot de voorziningen meegenomen.

De sociaal culturele voorzieningen zijn: ontmoetingsplekken, voorzieningen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voorzieningen voor sporten. Het meest gunstig scoort de Wijert, het minst gunstig Meerstad en Gravenburg/Leegkerk.

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Tevredenheid over voorzieningen

Laatst aangepast 07-06-2023

Tevredenheid over voorzieningen de buurt, percentage tevreden inwoners, gemiddelde van de gemeente, 2022. Voor de percentages per buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Tevredenheid voorzieningen voor specifieke groepen

Laatst aangepast 17-07-2023

Tevredenheid over voorzieningen voor specifieke groepen in de buurt, percentage tevreden inwoners gemiddelde van de gemeente, 2022

bron: Stadsenquête, OIS Groningen

Toelichting: maatschappelijke voorzieningen

Waar ondersteuning het meest nodig is, zijn veel wijkbewoners tevreden

De afstand tot voorzieningen is belangrijk voor de tevredenheid over de aanwezigheid ervan in de wijk. En die afstand is veelal bepaald door de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan.

De tevredenheid over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen is het laagst in de wijken waar die winkels ontbreken: de nieuwste wijken en de kleine dorpen aan de randen van de gemeente. Voorbeelden zijn Nieuw-zuidwest (Hoornse Park, Piccardthof en Buitenhof) en de Dorpen-Oost (Middelbert, Engelbert, Noorderhoogebrug en Harkstede (GN)).

Ook bij de instanties voor ondersteuning en zorg zien we duidelijk de locaties van WIJ Groningen terug. De inwoners die de grootste afstand moeten afleggen of daarin een barrière ervaren, zijn het minst tevreden: Glimmen/Onnen/Noordlaren , de Dorpen-oost en Nieuw-west (De Held, Gravenburg en Reitdiep). In de wijken waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is, bijvoorbeeld door veel minima en/of ouderen, is de tevredenheid in het algemeen op niveau. Hierop vormt De Hoogte een uitzondering.

Waar het gaat om de aanwezigheid van medische zorg, zoals huisarts, tandarts en fysiotherapeut, is de tevredenheid in Glimmen/Onnen/Noordlaren (58%) en vooral Meerstad (35%) laag ten opzichte van het gemiddelde van 84%.

Voor meer wijken en buurten zie buurtmonitor Gronometer

Winkels dagelijkse boodschappen

Laatst aangepast: 12-07-2023

Percentage volwassen inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen in of nabij de eigen buurt, 2018-2022

De slechts scorende wijken en de best scorende wijk vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

NB: In Meerstad is inmiddels een winkel voor dagelijks boodschappen, de meting was voordat deze er was.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Afstand tot een supermarkt

Laatst aangepast 10-08-2022

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot een supermarkt berekend over de weg per buurt, 2021.

Afstand Supermarkt.png

.

bron: CBS

Instellingen maatschappelijke ondersteuning

Laatst aangepast: 12-07-2023

Percentage volwassen inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van instanties voor maatschappelijke ondersteuning, zoals CJG, WIJ-Groningen, in of nabij de eigen buurt, 2018-2022


Tevredenheid over de aanwezigheid van instanties voor ondersteuning en zorg, zoals CJG, Stip, WIJ Groningen

De wijken met de laagste scores en de wijken met de hoogste scores, vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Instellingen medische zorg

Laatst aangepast: 02-05-2024

Aantal medische-, tandheelkundige-, paramedische- en verloskundigen praktijken en het aantal apotheken.

Medische voorzieningen

bron: OIS Groningen , vestigingenregister

Tevredenheid instellingen medische zorg

Laatst aangepast: 12-07-2023

Percentage volwassen inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van instanties voor medische zorg, zoals huis- en tandarts, apotheek, fysiotherapie, in of nabij de eigen buurt, 2018-2022


Tevredenheid over de aanwezigheid van medische zorg, zoals huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapie.

De slechts scorende wijken en de best scorende wijk vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Bereikbaarheid medische voorzieningen

Laatst aangepast: 02-05-2024

Gemiddelde afstand tot medische voorzieningen, voorbeeld tot een huisartsenpraktijk, buurten, 2022.

afstand_huisarts_2022

Voor afstanden tot meer voorzieningen per wijk zie de wijkkompassen.

bron: CBS, nabijheidsstatistieken

Toelichting: sociaal-culturele voorzieningen

Nieuwste westelijke wijken minst tevreden over sociaal-culturele voorzieningen

Sociaal-culturele voorzieningen als plekken om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld bij het sporten, zijn belangrijk voor de sociale leefbaarheid van wijken.

De afstand tot voorzieningen is belangrijk voor de tevredenheid over de aanwezigheid ervan in de wijk. En die afstand is veelal bepaald door de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan. De inwoners van de nieuwere wijken aan de westkant van de gemeente zijn daardoor het minst tevreden over het voorzieningenniveau in de buurt. Dit geldt ook voor plekken om elkaar te ontmoeten en te sporten, zowel in een zaal als op een veld.

Behalve voor ontmoeten is bewegen ook van belang voor de gezondheid. Hoogkerk en de Linie/Europapark vertonen een opmerkelijke toename van de tevredenheid over de gelegenheid tot sport, spel en beweging in de openbare ruimte. In het algemeen zijn weinig inwoners in en rond het centrum hierover tevreden. In de wijken waar een zwembad is zijn de inwoners het meest tevreden over de binnensportvoorzieningen.

Voor sportvoorzieningen in de gemeente zie de website van Sport050

Ontmoetingsplekken

Laatst aangepast: 12-07-2023

Percentage volwassen inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen, pleinen, culturele centra, in of nabij de eigen buurt , 2018-2022

De slechtst scorende wijken en de best scorende wijk vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Tevredenheid over sportvoorzieningen

Laatst aangepast: 07-06-2023

Percentage volwassen inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van sportvoorzieningen, naar soort voorziening, in of nabij de eigen buurt, 2018-2022

Voor de tevredenheid over sportvoorzieningen per buurt zie Gronometer

bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid