Direct naar een thema van Stand van Groningen

Grote tevredenheid over aanwezigheid voorzieningen

Nieuwste westelijke wijken het minst tevreden

Gemiddeld is de grote meerderheid van de inwoners van de gemeente tevreden over de aanwezigheid van voorzieningen in zijn buurt. Winkels voor dagelijkse boodschappen en medische hulpgevers zoals huisartsen en fysiotherapeuten voeren de lijst aan met 91 procent tevreden inwoners. Voor de ondersteunende voorzieningen, zoals WIJ, De Deel en het Toegangsteam, is het percentage tevreden inwoners tussen 2016 en 2018 toegenomen van 76 naar 80 procent. Vooral in de Indische buurt is dit percentage sterk gestegen.
Ongeveer drie kwart van de inwoners is te spreken over de aanwezigheid van plekken om elkaar te ontmoeten en om te sporten, binnen of op een veld. De laatste jaren zijn er ook plekken voor sport en spel in de openbare ruimte.

In grote lijnen zien we een grote samenhang tussen de tevredenheid over de aanwezigheid van voorzieningen enerzijds en anderzijds de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan. In oudere en na-oorlogse wijken zijn in het algemeen meer inwoners tevreden over het voorzieningenniveau. De inwoners van de nieuwere wijken aan de westkant van de gemeente zijn het minst tevreden over het voorzieningenniveau in de buurt.

Tweederde tot driekwart van de volwassenen is tevreden over de voorzieningen voor kinderen. Het gaat dan om basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en speelmogelijkheden. Veel minder inwoners zijn te spreken over voorzieningen voor ouderen (37%), jongeren (27%) en voor mensen met beperkingen (26%).

Vismarkt smal.jpg

Laatst aangepast: 10-09-2019

Tevredenheid over voorzieningen

Laatst aangepast 01-05-2019

Tevredenheid over voorzieningen de buurt, percentage tevreden inwoners, gemiddelde van de gemeente, 2018. Voor de percentages per buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Tevredenheid voorzieningen voor specifieke groepen

Laatst aangepast 01-05-2019

Tevredenheid over voorzieningen voor specifieke groepen in de buurt, percentage tevreden inwoners gemiddelde van de gemeente, 2018

Bron: OIS, Stadsenquete 2018

Toelichting: maatschappelijke voorzieningen

Waar ondersteuning het meest nodig is, zijn veel wijkbewoners tevreden

De afstand tot voorzieningen is belangrijk voor de tevredenheid over de aanwezigheid ervan in de wijk. En die afstand is veelal bepaald door de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan.

De tevredenheid over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen is het laagst in de wijken waar die winkels ontbreken: de nieuwste wijken en de kleine dorpen aan de randen van de gemeente. Voorbeelden zijn Nieuw-zuidwest (Hoornse Park, Piccardthof en Buitenhof) en de MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, Klein Harkstede en Roode Haan).

Ook bij de instanties voor ondersteuning en zorg zien we duidelijk de locaties van WIJ Groningen terug. De inwoners die de grootste afstand moeten afleggen of daarin een barrière ervaren, zijn het minst tevreden: Glimmen/Onnen/Noordlaren , de MEER-dorpen en Nieuw-west (De Held, Gravenburg en Reitdiep). In de wijken waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is, bijvoorbeeld door veel minima en/of ouderen, is de tevredenheid in het algemeen op niveau. Hierop vormt De Hoogte een uitzondering.

Waar het gaat om de aanwezigheid van medische zorg, zoals huisarts, tandarts en fysiotherapeut, is de tevredenheid in Glimmen/Onnen/Noordlaren opvallend laag (67 procent) ten opzichte van het gemiddelde van 90 procent.

Voor meer wijken en buurten zie buurtmonitor Gronometer

Winkels dagelijkse boodschappen

Laatst aangepast: 19-08-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 1996-2018)


De onderliggende enquêtevraag heeft vanaf 2016 redactioneel een iets andere vorm gekregen, waardoor er sprake kan zijn van een lichte trendbreuk in de data. Dit betekent dat enige voorzichtigheid gevraagd wordt bij het interpreteren van mogelijke verschillen tussen de scores van 2014 en eerder en die van 2016 en later.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Instellingen maatschappelijke ondersteuning

Laatst aangepast: 19-08-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van instanties voor maatschappelijke ondersteuning, zoals CJG, WIJ-Groningen, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2016-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Instellingen medische zorg

Laatst aangepast: 19-08-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van instanties voor medische zorg, zoals huis- en tandarts, apotheek, fysiotherapie, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2016-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Toelichting: sociaal-culturele voorzieningen

Nieuwste westelijke wijken minst tevreden over sociaal-culturele voorzieningen

Sociaal-culturele voorzieningen als plekken om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld bij het sporten, zijn belangrijk voor de sociale leefbaarheid van wijken.

De afstand tot voorzieningen is belangrijk voor de tevredenheid over de aanwezigheid ervan in de wijk. En die afstand is veelal bepaald door de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan. De inwoners van de nieuwere wijken aan de westkant van de gemeente zijn daardoor het minst tevreden over het voorzieningenniveau in de buurt. Dit geldt ook voor plekken om elkaar te ontmoeten en te sporten, zowel in een zaal als op een veld.

Behalve voor ontmoeten is bewegen ook van belang voor de gezondheid. De Indische buurt en de Oosterpoort vertonen opmerkelijke toenames van de tevredenheid over de gelegenheid tot sport, spel en beweging in de openbare ruimte. In het algemeen zijn weinig inwoners in en rond het centrum hierover tevreden.

Ontmoetingsplekken

Laatst aangepast: 20-08-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen, pleinen, culturele centra, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2010-18)


De onderliggende enquetevraag heeft vanaf 2016 redactioneel een iets andere vorm gekregen, waardoor er sprake kan zijn van een lichte trendbreuk in de data. Dit betekent dat enige voorzichtigheid gevraagd wordt bij het interpreteren van mogelijke verschillen tussen de scores van 2014 en eerder en die van 2016 en later.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Binnensportaccommodaties

Laatst aangepast: 22-06-2020

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van binnensportvoorzieningen, zoals gymlokalen, sporthallen en zwembaden, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2016-18)

Voor de tevredenheid over sportvoorzieningen per buurt zie Gronometer

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Buitensportaccommodaties

Laatst aangepast: 20-08-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van buitensportvoorzieningen, zoals voetbal- en/of andere sportvelden, in of nabij de eigen buurt (ontwikeling 2016-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)