Direct naar een thema van Stand van Groningen

Meeste inwoners tevreden over aanwezigheid van voorzieningen

Tevredenheid over de sociaal culturele voorzieningen in Beijum en Lewenborg het grootst

Gemiddeld is de grote meerderheid van de inwoners tevreden over de aanwezigheid van voorzieningen in zijn buurt. Vooral winkels voor dagelijkse boodschappen en medische zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn meestal redelijk dicht in de buurt: 88 en 85 procent van de inwoners is hierover tevreden.

Een positieve ontwikkeling is de toename van de tevredenheid van de inwoners over de aanwezigheid van instanties voor welzijn en zorg, zoals WIJ. Er zijn grote verschillen tussen de wijken: sterke toenames van de tevredenheid hierover zien we in wijkvernieuwingswijken, studentenwijken en aan de oostkant van de stad. De tevredenheid is het grootst in de noordelijke stadswijken en Lewenborg, Beijum, Corpus den Hoorn, De Wijert en Hoogkerk.

Ongeveer twee derde van de inwoners is te spreken over de aanwezigheid van plekken om elkaar te ontmoeten en om te sporten, binnen of op een sportveld. De laatste jaren zijn er ook plekken voor sport en spel in de openbare ruimte.

In grote lijnen zien we een grote samenhang tussen de tevredenheid over de aanwezigheid van voorzieningen enerzijds en anderzijds de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan. In oudere wijken zijn in het algemeen meer inwoners tevreden over het voorzieningenniveau. De inwoners van de kleine dorpen en de nieuwere wijken aan de oost- en westkant van de gemeente zijn het minst tevreden over het voorzieningenniveau in de buurt. Voorzieningen zijn voor hen meestal wat verder weg.

Tweederde tot 80 procent van de volwassenen is tevreden over de voorzieningen voor kinderen. Het gaat dan om basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en speelmogelijkheden. Veel minder inwoners zijn te spreken over voorzieningen voor ouderen (38%) en jongeren (30%).

Vismarkt smal.jpg

Tevredenheid sociaal culturele voorzieningen

Laatst aangepast: 02-06-2021

Tevredenheid over en afstand tot de sociaal culturele voorzieningen in de wijken, 2020

Tevreden  soc culturele voorzieningen 2020.jpg

Groen is: een hoog percentage van de inwoners is tevreden, rood is een relatief laag percentage van de inwoners is tevreden, hierin zijn ook de afstanden tot de voorziningen meegenomen.

De sociaal culturele voorzieningen zijn: ontmoetingsplekken, voorzieningen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voorzieningen voor sporten. Het meest gunstig scoren de Noorderplantsoenbuurt en de binnenstad.

Bron: Enquête leefbaarheid 2020 (OIS Groningen)

Tevredenheid over voorzieningen

Laatst aangepast 07-06-2023

Tevredenheid over voorzieningen de buurt, percentage tevreden inwoners, gemiddelde van de gemeente, 2022. Voor de percentages per buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Tevredenheid voorzieningen voor specifieke groepen

Laatst aangepast 18-06-2021

Tevredenheid over voorzieningen voor specifieke groepen in de buurt, percentage tevreden inwoners gemiddelde van de gemeente, 2020

Bron: Stadsenquête 2020, OIS Groningen

Toelichting: maatschappelijke voorzieningen

Waar ondersteuning het meest nodig is, zijn veel wijkbewoners tevreden

De afstand tot voorzieningen is belangrijk voor de tevredenheid over de aanwezigheid ervan in de wijk. En die afstand is veelal bepaald door de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan.

De tevredenheid over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen is het laagst in de wijken waar die winkels ontbreken: de nieuwste wijken en de kleine dorpen aan de randen van de gemeente. Voorbeelden zijn Nieuw-zuidwest (Hoornse Park, Piccardthof en Buitenhof) en de MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, Klein Harkstede en Roode Haan).

Ook bij de instanties voor ondersteuning en zorg zien we duidelijk de locaties van WIJ Groningen terug. De inwoners die de grootste afstand moeten afleggen of daarin een barrière ervaren, zijn het minst tevreden: Glimmen/Onnen/Noordlaren , de MEER-dorpen en Nieuw-west (De Held, Gravenburg en Reitdiep). In de wijken waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is, bijvoorbeeld door veel minima en/of ouderen, is de tevredenheid in het algemeen op niveau. Hierop vormt De Hoogte een uitzondering.

Waar het gaat om de aanwezigheid van medische zorg, zoals huisarts, tandarts en fysiotherapeut, is de tevredenheid in Glimmen/Onnen/Noordlaren opvallend laag (51 procent) ten opzichte van het gemiddelde van 85 procent.

Voor meer wijken en buurten zie buurtmonitor Gronometer

Winkels dagelijkse boodschappen

Laatst aangepast: 09-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2020)

De slechts scorende wijken en de best scorende wijk vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Afstand tot een supermarkt

Laatst aangepast 10-08-2022

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot een supermarkt berekend over de weg per buurt, 2021.

Afstand Supermarkt.png

.

bron: CBS

Instellingen maatschappelijke ondersteuning

Laatst aangepast: 09-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van instanties voor maatschappelijke ondersteuning, zoals CJG, WIJ-Groningen, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2020)


Tevredenheid over de aanwezigheid van instanties voor ondersteuning en zorg, zoals CJG, Stip, WIJ Groningen

De slechts scorende wijken en de best scorende wijk vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Instellingen medische zorg

Laatst aangepast: 09-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van instanties voor medische zorg, zoals huis- en tandarts, apotheek, fysiotherapie, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2020)


Tevredenheid over de aanwezigheid van medische zorg, zoals huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapie.

De slechts scorende wijken en de best scorende wijk vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Toelichting: sociaal-culturele voorzieningen

Nieuwste westelijke wijken minst tevreden over sociaal-culturele voorzieningen

Sociaal-culturele voorzieningen als plekken om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld bij het sporten, zijn belangrijk voor de sociale leefbaarheid van wijken.

De afstand tot voorzieningen is belangrijk voor de tevredenheid over de aanwezigheid ervan in de wijk. En die afstand is veelal bepaald door de ontstaansgeschiedenis van wijken en de toenmalige visie op de inrichting ervan. De inwoners van de nieuwere wijken aan de westkant van de gemeente zijn daardoor het minst tevreden over het voorzieningenniveau in de buurt. Dit geldt ook voor plekken om elkaar te ontmoeten en te sporten, zowel in een zaal als op een veld.

Behalve voor ontmoeten is bewegen ook van belang voor de gezondheid. Hoogkerk en de Linie/Europapark vertonen een opmerkelijke toename van de tevredenheid over de gelegenheid tot sport, spel en beweging in de openbare ruimte. In het algemeen zijn weinig inwoners in en rond het centrum hierover tevreden. In de wijken waar een zwembad is zijn de inwoners het meest tevreden over de binnensportvoorzieningen.

Ontmoetingsplekken

Laatst aangepast: 09-12-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen, pleinen, culturele centra, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2018-2020)

De slechtst scorende wijken en de best scorende wijk vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Tevredenheid over sportvoorzieningen

Laatst aangepast: 07-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van sportvoorzieningen, naar soort voorziening, in of nabij de eigen buurt, 2018-2022

Voor de tevredenheid over sportvoorzieningen per buurt zie Gronometer

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid