Direct naar een thema van Stand van Groningen

Meer banen en meer vacatures

De werkgelegenheid in de gemeente nam in twee jaar tijd toe van 157.000 tot bijna 170.000 banen in 2022; een groei van ruim 8,1%. Het aantal vestigingen groeide ook, met 1.300 tot ruim 25.000. De groei zit hem in vestigingen waar één persoon werkt. Deze vestigingen zijn in aantal circa 75 procent van de vestigingen terwijl ze 9-10 procent van het totaal aantal banen vertegenwoordigen. Het UMCG is met afstand de grootste werkgever in de gemeente met 14.000 banen.

In dezelfde twee jaar verdrievoudigde het aantal openstaande vacatures bijna: van 5.400 tot 14.700. Het gevraagde onderwijsniveau is bij twee derde van deze vacatures een MBO-niveau. Het aantal deelnemers aan MBO-onderwijs vertoont sinds 2014 een lichte, maar continue stijging tot 21.500 in 2021. De stijging zit hem met name in deelnemers van 23 jaar en ouder.

Als centrumgemeente heeft de gemeente binnen het Noorden ruim 19 procent van de werkgelegenheid terwijl het aantal inwoners bijna 13,5 procent is. Het aantal banen per 1.000 inwoners is 670, tegen landelijk 520. De bedrijvigheid gaat gepaard met mobiliteit.

Groningen is een echte dienstengemeente, met twee derde van de banen in de dienstensector: de Gezondheidszorg, de Commerciële dienstverlening en de Handel / Horeca. We zien in 2022 een behoorlijke toename van het aantal banen in vrijwel alle sectoren uitgezonderd de landbouw en de industrie.

Binnen de speerpuntsectoren Creatieve industrie en Life Sciences & Health en energie neemt het aantal banen toe met ruim 4 procent. Voor de speerpuntensector ICT, is er een kleine toename met 0,6 procent.

Het aantal aangiftes van diefstal vanuit bedrijven vertoont al jaren een dalende lijn.

NB: alle cijfers zijn met terugwerkende kracht van de nieuwe gemeente

Links:

Werkgelegenheid totaal

Laatst aangepast: 15-06-2023

Aantal banen, voltijd vast en deeltijd vast en de ingeleende uitzendkrachten

Van de 169.914 banen in de gemeente Groningen is het grootste deel een voltijd baan. Voltijd vast is meer dan 12 uur per week en deeltijd vast is 12 uur of minder per week, ingeleende uitzendkrachten vol- en deeltijd samen.

Na een afname tussen 2019 en 2020 is het aantal banen tussen 1 april 2020 en 1 april 2022 jaarlijks toegenomen.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Werkgelegenheid in de gemeente Groningen

Laatst aangepast 15-06-2023

Kantoren Europapark_nwsbrf.JPG

Twee derde van het aantal banen vinden we in de Gezondheidszorg, Commerciële dienstverlening en Handel / Horeca. Binnen de speerpuntsectoren ‘Life sciences & Health’, 'Creatieve industrie' en 'Energie' nam het aantal banen toe tussen 2019 en 2022 met meer dan 4 procent.

Werkgelegenheid per buurt: Gronometer het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.

Zie voor de vestigingen en werkgelegenheid op de bedrijven- en kantoorrlocaties: vestigingen en banen in de werkgebieden in de open data van de gemeente Groningen.

Werkgelegenheid

Laatst aangepast: 15-06-2023

Het aantal banen voltijd vast en deeltijd vast en de ingeleende uitzendkrachten, nieuwe gemeente.

Er zijn bijna 170.000 banen in Groningen waarvan het grootste deel vast voltijd. Voltijd vast is meer dan 12 uur per week en deeltijd vast is 12 uur of minder per week, ingeleende uitzendkrachten vol- en deeltijd samen.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen naar geslacht en vol/deeltijd

Laatst aangepast: 06-12-2023

Banen naar vol- en deeltijd en naar geslacht, uitzendkrachten per 1 april van het jaar.

Voltijd is 12 uur of meer per week werkzaam, deeltijd is tot 12 uur per week werkzaam.

De uitzendkrachten zijn ingeleende uitzendkrachten, mannen, vrouwen en vol- en deeltijd samen geteld.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Geïndexeerde werkgelegenheid

Laatst aangepast: 15-06-2023

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen, index, 2012=100

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen in 4 branchegroepen

Laatst aangepast: 06-12-2023

Het aantal bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar naar vier branches

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in 4 branchegroepen

Laatst aangepast: 06-12-2023

Het aantal banen bij bedrijven en instellingen per peildatum 1 april van het jaar naar vier branchegroepen

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen per branche, peildatum 1 april.

Laatst aangepast: 15-06-2023

vestigingen branches tm 2022

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen per branche, peildatum 1 april.

Laatst aangepast: 15-06-2023

banen branches tm 2022

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Banen in de speerpuntsectoren

Laatst aangepast: 15-06-2023

Ontwikkeling van het aantal banen in de speerpuntsectoren binnen de gemeente


Energie: Gas en elektriciteit en onderzoek op het gebied van energie.

Lif science en Health: Farmacie, medische apparatuur en geneeskundig onderzoek.

ICT: Maken en repareren van computers en electrotechnische apparatuur, ontwikkeling van soft- en hardware, telecommunicatie, websites etc.

Creatieve sector: Kunst, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

In de Economische Agenda 2020-2022 onderscheidt de gemeente Groningen een aantal speerpuntsectoren. Dit zijn de sectoren ICT, Healthy Ageing, Energie en de creatieve bedrijvigheid.

Tussen de sectoren bestaan dubbelingen, een klein deel van de banen bij de creatieve bedrijvigheid vinden we ook in de ICT.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Vestigingen naar grootteklasse

Laatst aangepast 21-12-2023

Aantal vestigingen naar grootteklasse in aantal banen per 1 april van het jaar.

Vest grootteklasse

Van alle vestigingen is 74% een vestiging waar 1 persoon werkt, van het totaal aantal banen is dit 11%.

Bron: Vestigingenregister gemeente Groningen

Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 31-01-2024

Een vergelijking van het aantal banen per 1.000 inwoners tussen een aantal middelgrote gemeenten, 2022

Voor een vergelijking van het aantal banen van Groningen met een aantal andere grote en middelgrote gemeenten zie deze tabel.

Groningen is, net als Zwolle en Utrecht een echte werkgemeente. In vergelijking met Nederland gemiddeld zijn er veel banen per 1.000 inwoners.

Bron: LISA

Vacatures

Laatst aangepast 06-12-2023

Totaal aantal vacatures in de provincies Groningen en Drenthe in het tweede kwartaal, 2017-2023


Totaal aantal vacatures in het tweede kwartaal , provincies Groningen en Drenthe

bron: CBS Statline

Vacatures, branches vergeleken

Laatst aangepast: 06-12-2023

Percentage vacatures in het tweede kwartaal in de provincies Groningen en Drenthe vergeleken met het aantal banen op 1 april, branchegroepen, 2022.

vacatures 2022

bron: CBS Statline en Lisa

Forensen

Laatst aangepast 24-10-2023

Mensen die in Groningen werken en buiten de gemeente wonen, percentages naar gebied, december 2021


Het aantal banen van werknemers in Groningen ingenomen door inwoners van buiten de gemeente. Percentages naar gebied.

De Regio Groningen-Assen omvat naast Groningen de gemeenten Assen, Westerkwartier, Het Hogeland, Midden-Groningen, Tynaarlo en Noordenveld

Bron CBS, bewerkt OIS Groningen

Woon- en werkgemeente

Laatst aangepast 24-10-2023

Banen van werknemers, woon- en werkgemeenten, december 2021

Woon-werk gemeente

Voor een volledige tabel met de banen van werknemers wonend en werkend in de gemeente Groningen zie deze tabel.

Bron CBS

Kantoorpanden, bedrijfspanden en terreinen

Laatst aangepast: 21-02-2024

Panden:

Groningen kent een voorraad van 1,16 miljoen m2 aan kantoorpanden waarvan bijna 35.000 m2 beschikbaar is voor huur of koop (in aanbod).

Daarnaast zijn er bedrijfspanden, het aantal m2 bedrijfspanden was op 1 januari 2023 met ruim 1,7 miljoen m2 (geteld exclusief de agrarische panden) groter. Hiervan was minder in aanbod, bijna 12.000 m2.

De leegstand in zowel kantoor- als bedrijfspanden is de laatste 5 jaar afgenomen.

Terreinen:

Er zijn in de gemeente in totaal 36 terreinen onderverdeeld naar werklocatietype: bedrijventerreinen, kantoorgebieden, kennisgebieden en gemengde gebieden. In deze gebieden is ongeveer 30% van het aantal vestigingen in de gemeente te vinden met 70% van de banen.

Wit dummy vlak

Voorraad, aanbod en leegstand van de kantoor- en bedrijfspanden begin van het jaar.

Tabel kantoor_bedrijfspanden

Aanbod: aantal m2 beschikbaar voor huur of koop.

Bron: gemeente Groningen

Kantoorpanden

Laatst aangepast: 21-02-2024

Spreiding van de kantoorpanden over de gemeente, 2024

Spreiding kantoorpanden 2024

Bron: gemeente Groningen BAG (Basisadministratie Gebouwen)

Bedrijfspanden

Laatst aangepast: 21-02-2024

Spreiding van de bedrijfspanden over de gemeente, 2024

Spreiding bedrijfspanden 2024

Bedrijfspanden zijn bijvoorbeeld industriepanden, opslag en agrarische panden maar ook bedrijfspanden met woning.

Bron: gemeente Groningen BAG (Basisadministratie Gebouwen)

Bedrijvigheid naar werklocatietype

Laatst aangepast 21-02-2024

Aantal vestigingen en banen naar werklocatietype, peildatum 1 april van het jaar.

Tabel werkgelegenheid terreinen

Voor het aantal vestigingen en banen per terrein zie de tabel in de open data van de gemeente Groningen.

Bron: OIS Groningen, vestigingenonderzoek

Werklocaties

Laatst aangepast 21-02-2024

Locaties van de terreinen naar werklocatietype binnen de gemeente.

Overzicht werklocaties gemeente Groningen (18-02-2022)

Bron: OIS Groningen, vestigingenonderzoek

Banen in de horeca en de detailhandel

Laatst aangepast: 15-06-2023

Banen in de Horeca en de detailhandel per 1 april, nieuwe gemeente Groningen.

Bron: OIS Vestigingenonderzoek

Horeca en detailhandel in- en buiten het Centrum

Laatst aangepast 06-12-2023

Detailhandel (dagelijks en niet dagelijks) en horeca in en buiten het centrum, 2012 en 2022


Onder dagelijkse detailandel vallen supermarkten, overig voedings- en genotmidddelen, persoonlijke verzorging en apotheken.

Het Centrum omvat de Binnenstad binnen de diepenring, de Binnenstad-Oost, de Binnenstad-West en de Hotusbuurt-Ebbingekwartier.

Bron: OIS Groningen, vestigingenregister

Horeca in de gemeente

Laatst aangepast 06-12-2023

Spreiding van de vestigingen in de horeca over de gemeente, 2022

Spreiding horeca 2022

Zie een tabel van detailhandel en horeca naar branche in- en buiten het centrum hier

Bron: OIS Groningen, vestigingenregister

Detailhandel in de gemeente

Laatst aangepast 06-12-2023

Spreiding van de vestigingen in de detailhandel over de gemeente, 2022

Spreiding detailhandel 2022

Zie een tabel van detailhandel en horeca naar branche in- en buiten het centrum hier

Bron: OIS Groningen, vestigingenregister

Toeristische overnachtingen

Laatst aangepast: 24-01-2024

Aantal overnachtingen totaal

Na een daling weer toename aantal toeristische overnachtingen

NB: deels geschatte aantallen.

De overnachtingen zijn exclusief overnachtingen op camperplaats P Kardinge.

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Toeristische overnachtingen naar type accommodatie

Laatst aangepast 24-01-2024

Aantal overnachtingen gesplist naar accommodatie type, 2022


Hotels betreft hotels met 2 of meer sterren en Bed & Breakfast is inclusief pensions..

De aantallen accommodaties zijn: Hotels met 2 of meer sterren: 18 Overige hotels/hostels: 7 Bed and Breakfast: 130-140 Campings: 2 Jachthavens: 4

Er zijn in Groningen 26 hotels waaronder hostels en jongerenhotel. Daarnaast zijn er diverse bedrijven voor bed en breakfast. Samen hadden deze bedrijven in 2022 ruim 600.000 overnachtingen.

Bed and breakfast heeft met ruim 43.200 een klein maar groeiend deel van deze overnachtingen. Naast de overnachtingen in hotels en bed en breakfast overnachtten er in 2022 nog personen op campings (41.700 overnachtingen op 4 campings), in de 5 jachthavens (12.300)

NB: deels geschatte aantallen overnachtingen.

bronnen: gemeente Groningen en Noordelijk belastingkantoor

Herkomst van de bezoekers van de binnenstad

Laatst aangepast 17-08-2023

Herkomst van de bezoekers van de binnenstad in percentages, 2021-2022

Binnenstadsbezoek 2021-2022

De regio is de gemeente Groningen buiten de binnenstad en de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld, Westerkwartier, Het Hogeland, Midden-Groningen en Eemsdelta.

bron: SWECO, Economisch Binnenstads Onderzoek

Vervoermiddelengebruik binnenstadsbezoekers

Laatst aangepast 17-08-2023

Het gebruik van vervoermiddelen van de bezoekers van de binnenstad in percentages, 2021-2022

Combinaties van vervoermiddelen is mogelijk.

bron: SWECO, Economisch Binnenstads Onderzoek

Activiteiten binnenstadsbezoekers

Laatst aangepast 17-08-2023

Activiteiten die de bezoekers van de binnenstad ondernemen: percentages bezoekers die de zes meest genoemde activiteiten ondernemen, 2021-2022

Combinaties van activiteiten mogelijk.

bron: SWECO, Economisch Binnenstads Onderzoek

Bijna de helft theaterbezoekers afkomstig uit regio of daarbuiten

Het aantal bezoekers van het Groninger Museum bedroeg in 2019 324.000, in 2020 en 2021 zijn er gemiddeld 100.000 mensen naar het Groninger museum geweest. De oorzaak van deze daling is Corona. In 2022 bezochten weer 242.000 mensen het Groningenr museum. Het Groninger Museum is het met het Drents Museum het drukst bezochte museum van het noorden.
Jaarlijks gaan rond de 500.000 bezoekers naar theaters en podia. De grootste publiekstrekkers zijn Martiniplaza en de Schouwburg/Oosterpoort. Ook het pop podium Vera is een grote publiekstrekker met jaarlijks tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers die ruim 200 voorstellingen bezoeken.
De bezoekers (geteld in kopers van kaarten vooraf) van de Oosterpoort en Schouwburg komen voor meer dan de helft van buiten de stad en voor ruim een derde van buiten de regio. Dit percentage is de afgelopen jaren toegenomen. Naast uit de stad Groningen komen de grootste aantallen bezoekers uit Haren en uit Assen.

De bioscopen en filmhuizen in Groningen trokken in de jaren tot 2019 ruim 800.000 bezoekers, ook hier zien we een daling door Corona, in 2020 waren er nog geen 400.000 bioscoopbezoekers. In 2022 was het aantal met 569.000 bezoekers nog niet op het niveau van voor Corona.Theater- en museumbezoek

Laatst aangepast: 19-06-2023

Bezoekersaantallen per seizoen

bron: Musea, NVBF en theaters

Theaterbezoek naar herkomst bezoekers

Laatst aangepast 21-09-2022

Bezoekers van de Stadsschouwburg en de Oosterpoort naar herkomst van de bezoekers, seizoen 2018-2019

Percentages op basis van het woonadres van de kopers van de kaarten, Een koper kan meerdere kaarten kopen.

bron: SPOT (Oosterpoort en Stadsschouwburg)

Musea en attracties

Laatst aangepast: 19-06-2023

Bezoek aan musea en de attracties Hortus Haren en de Martinikerk

bezoek museu attracties

bron: Groninger museumhuis

Bioscoopsteden top-15

Laatst aangepast: 15-03-2022

Aantallen bioscoopbezoekers in 2022 x 1.000, de 15 gemeenten waarvan de bioscopen de meeste bezoekers trekken

Door Corona was het aantal bezoekers in 2020 veel lager dan in voorgaande jaren. Het aantal bezoekers in 2020 was in Nederland als geheel 44 procent van het aantal in 2019, Groningen wijkt daar met 45 procent weinig van af.

bron: NVBF