Direct naar een thema van Stand van Groningen

Plekken voor verkoeling niet overal voldoende te vinden

Tevredenheid onderhoud stabiel

In de Enquête leefbaarheid melden toenemende percentages wijkbewoners moeite te hebben om verkoeling te vinden bij warm weer. Vooral inwoners in Binnenstad, De Hoogte en Oosterpoort vinden dat er onvoldoende plekken voor verkoeling zijn in hun buurt. Hittestress heeft effecten op de gezondheid van met name ouderen en kleine kinderen.
De aanwezigheid van groen wordt steeds belangrijker voor de leefbaarheid van wijken. In 2022 is ongeveer driekwart van de inwoners hierover tevreden, iets minder dan in 2020.

De tevredenheid met het onderhoud van de openbare ruimte is stabiel gebleven. Op wijkniveau zien we dat met name in De Wijert-zuid/Villabuurt en Lewenborg inwoners meer tevreden zijn met het onderhoud van de openbare ruimte. Daartegenover zien we in Vinkhuizen een verdere afname van de tevredenheid met het onderhoud, vooral van wegen, fietspaden en trottoirs. Inwoners ervaren iets meer verloedering: vernielingen, rommel op straat en bekladding van muren/gebouwen zijn licht toegenomen.

Over de nabijheid van sport- en spelplekken in de openbare ruimte zijn evenveel inwoners tevreden als in 2018 en 2020. Van deze plekken kan men alleen of samen gratis gebruik maken. Ze vormen daarmee een aanvulling op de sportzalen en -velden.

Links

thema openbare ruimte.jpg

Bodemgebruik

Laatst aangepast: 31-08-2022

Bodemgebruik naar functie, in hectares en in procenten


De functies:
Verkeersterrein: Spoor- en wegverkeersterrein

Bebouwd terrein: Wonen, detailhandel en horeca, openbare- en sociaal culturele voorzieningen, bedrijventerreinen

Semi-bebouwd terrein: Stortplaatsen, wrakkenopslag, begraafplaatsen, bouwterreinen en semi verhard overig terrein

Recreatieterrein: Parken, sportterreinen, volkstuinen en recreatief terrein

Agrarisch terrein: Inclusief terreinen voor glastuinbouw

Bos en open natuurlijk terrein: Bos, zowel droog- als nat natuurlijk terrein

Cijfers uit 2017 waarbij de hectares uit de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer zijn samengevoegd. In totaal is het oppervlakte van de gemeente 19.800 hectare waarvan bijna 1.200 ha water.

bron: CBS

Hittestress

Laatst aangepast: 02-06-2021

Percentage oppervlak met sterke of extreme hittestress per wijk: de lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied o.b.v. berekening Tauw

Hittestress

Hittestress is een “aandoening veroorzaakt door extreme hitte", die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen. Hittestress komt vooral voor in steden. De lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied volgens berekening Tauw

bron: berekeningen (Tauw)

Inleiding: Tevredenheid over de openbare ruimte

Net iets meer dan de helft van de grond in de gemeente Groningen wordt agrarisch gebruikt; 54 procent. Logischerwijs wonen de meeste inwoners in delen van de gemeente waar veel grond wordt gebruikt voor wonen. Dit geldt voor 15 procent van de grond.

Waar gemiddeld 73 procent van de inwoners tevreden is over de aanwezigheid van groen in zijn woonwijk, is dit percentage in de Oosterpoort aanmerkelijk lager, met 39 procent. Verder is minder dan 60 procent hierover tevreden in de binnenstad.

Gemiddeld 61 procent van de inwoners is tevreden over de aanwezigheid van mogelijkheden voor sport, spel en beweging in de openbare ruimte. Over de aanwezigheid van straatmeubilair zoals prullenbakken, bankjes, straatverlichting en dergelijke is gemiddeld 54 procent van de inwoners tevreden.

Elders op deze site zijn andere elementen in de inrichting van de woonomgeving te vinden, zoals de aanwezigheid van plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en parkeergelegenheid.

plantsoenvijver 1.jpg

Groenvoorzieningen

Laatst aangepast: 11-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van groenvoorzieningen, zoals grasveldjes, bomen en parken, in of nabij de eigen buurt, de 5 laagst scorende wijken vergeleken met de gemeente.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Voorzieningen

Laatst aangepast: 06-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van voorzieningen als winkels, straatmeubilair en openbaar vervoer in de eigen buurt

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Sport- en spelplekken

Laatst aangepast: 06-06-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van voorzieningen om te sporten en bewegen

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Inleiding: beheer en onderhoud

Onderhoud stabiel gebleven

De Enquête leefbaarheid 2022 laat zien dat de tevredenheid over het schoonhouden van de woonomgeving ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de metingen van 2018 en 2020, rond de 60 procent is tevreden. Er zijn wel grote verschillen tussen de wijken, in Hoogkerk, Selwerd, Vinkhuizen en de Hoogte is men het minst tevreden (40-45 procent is tevreden)

Twee maal per jaar is er een inwonersenquête over de openbare ruimte* waarbij aan de hand van objectieve criteria de ruimte beoordeeld wordt. De verschillen tussen de wijken in 2022 varieerden in het algemeen oordeel over de wijk van 100 procent voldoende tot goed in Meerstad tot 80 procent in Selwerd, gemiddeld in de gemeente 94,4 is procent voldoende tot goed beoordeeld. De staat van onderhoud van de openbare ruimte hangt sterk samen met vandalisme en verloedering. Ook de staat van de woningen in een buurt beïnvloeden het beeld dat de buurt geeft.

*BORG: Beheer Openbare Ruimte Groningen

Schoonhouden van de woonomgeving

Laatst aangepast 11-07-2023

Schoonhouden van de woonomgeving, de slechtst scorende wijken vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde.

Percentage van de inwoners dat tevreden is over het schoonhouden van de woonomgeving

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Onderhoud in de gemeente

Laatst aangepast 20-11-2021

Indicator onderhoud, de wijken vergeleken, 2020

Indicator onderhoud per wijk 2020.png

Samengestelde indicator: Samengesteld uit het onderhoud van wegen en paden, van het groen en van het straatmeubilair.

De best scorende wijken zijn de Tuinwijk/Oranjewijk/Noorderplantsoenbuurt en de Hoornsepark/Piccardhof. Het slechts beoordeeld worden Hoogkerk en Ten Boer.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Onderhoud van wegen en paden

Laatst aangepast 07-06-2023

Het onderhoud van wegen en paden, 2018, 2020 en 2022


Onderhoud trottoirs, fietspaden en wegen

Percentage van de inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wegen, fietspaden en trottoirs. We zien dat van deze drie de trottoirs het minst beoordeeld worden.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Onderhoud van het straatmeubilair en het groen

Laatst aangepast 07-06-2022

Het onderhoud van straatmeubilair en het groen 2018, 2020 en 2022


Onderhoud straatmeubilair, verlichting en speeltoestellen.

Percentage van de inwoners dat tevreden is over het onderhoud van het openbaar groen in de buurt en over het straatmeubilair zoals bankjes en prullebakken, de speeltoestellen en de straatverlichting

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Oordeel BORG

Laatst aangepast: 26-03-2024

In hoeverre voldoet de woonomgeving aan de criteria op het gebied van 'schoon' en 'heel'. en wat is het algemeen oordeel van de bevolking over het onderhoud van de buurt.


Het oordeel van de woonomgeving door het burgerschouwpanel.

BORG staat voor Beheer Openbare Ruimte Groningen. De percentages zijn weergegeven van de inwoners die minimaal een voldoende geven op de aspecten schoon, heel en als algemeen oordeel..

Bron: OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Woonomgeving: algemeen oordeel

Laatst aangepast 26-03-2024

Wat is het algemeen oordeel van het onderhoud van de woonomgeving? De gebieden met de hoogste en de gebieden met de laagste waardering vergeleken met het gemiddelde van de gemeente, 2023


Het algemeen oordeel van de woonomgeving door het burgerschouwpanel.

De percentages zijn weergegeven van de inwoners die minimaal een voldoende geven als algemeen oordeel. Alleen de wijken waarin minimaal 20 mensen een oordeel hebben gegeven zijn meegenomen.

Bron: OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Toelichting: verloedering en vandalisme

Laatst aangepast: 06-07-2023

Sinds 2009 is het aantal aangiften van vernielingen vrijwel continu gedaald. Alleen tussen 2015 en 2017 zien we een flinke toename. In 2018 heeft de daling weer doorgezet en in 2021 is het aantal aangiften bij de politie lager dan ooit.

In de enquête leefbaarheid zien we sinds 2008 een continue daling van het percentage inwoners dat vindt dat vernielingen vaak voorkomen in hun woonbuurt; van 29 tot 9 procent in twaalf jaar tijd. Vergelijken we 2020 met 2022 dan is de totale verloedering in de gemeente toegenomen. Er zijn wel verschillen tussen de wijken en tussen de verschillende vormen van verloedering.

Vandalisme en verloedering hangen sterk samen met de staat van onderhoud van de openbare ruimte.

Verloedering - ontwikkeling (wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 07-06-2023

Verloederingscijfers wijken (hoger = slechter) (ontwikkeling 2018-2022)


Het verloederingscijfer betreft een samengestelde schaalscore en is opgebouwd uit een viertal items: '% rommel op straat (perceptie vaak)', '% hondenpoep op straat (perceptie vaak)', 'bekladdingen (perceptie vaak)' en '% vernielingen (perceptie vaak)'.

In de figuur worden de wijken met volgens de inwoners de meeste verloedering in 2022 vergeleken met de gemeente.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Verloedering: de onderwerpen vergeleken

Laatst aangepast 07-06-2023

Percentage inwoners dat vindt dat bepaalde vormen van verloedering vaak voorkomen in de buurt, 2018, 2020 en 2022

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Vandalisme

Laatst aangepast: 13-02-2023

Aantal aangiften bij de politie van vernieling en zaakbeschadiging

We zien een gestage afname van het aantal aangiften verloedering en zaakbeschadiging. De meeste aangiften zien we in de binnenstad (137 in 2022). De aantallen in de grafiek zijn inclusief Haren, Ten Boer en Meerstad.

Bron: Regiopolitie

Inleiding: Klimaat

Tot 60 procent van de inwoners had in 2022 soms of vaak last van extreem weer in de vorm van hitte (59%), harde wind (52%) droogte (40%), regen (26%) of overstroming (6%), zo blijkt uit de Enquête Leefbaarheid 2022. Ten opzichte van 2020 zijn al deze percentages toegenomen, behalve last van hitte.

Bijna driekwart (72%) vindt dat regenwater snelt wegloopt in zijn woonbuurt.

Cijfers per wijk zijn te vinden via de informatie over gebieden op deze site.

Welke waterniveaus verschillende buien kunnen veroorzaken op wegen en in panden, is te vinden via: groningenklimaatbestendig.nl.
De kaart biedt ook een blik op verwachte zwaardere buien in de toekomst.

De vergelijking van deze berekeningen met de ervaringen van de inwoners laat verschillen zien. Bewoners ondervinden minder of geen overlast van zware buien op locaties waar al maatregelen zijn genomen. Het gaat dan om bijvoorbeeld (verhoogde) drempels in panden en verbrede riolering.

Voorbeeld: wateroverlastkaart:

wateroverlast.jpg

Ervaren overlast door extreem weer

Laatst aangepast 07-06-2023

Percentage inwoners dat overlast ervaart door extreem weer naar type extreem weer, 2020 en 2022

Extreem weer.png

bron: Enquête leefbaarheid, (OIS Groningen)

Hitte stress

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage oppervlak met sterke of extreme hittestress per wijk: de lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied volgens o.b.v. berekening Tauw

Hittestress

bron: berekeningen (Tauw)

Verkoeling vinden in de buurt

Laatst aangepast: 10-07-2023

Antwoord op de stelling: in mijn buurt zijn voldoende plekken om verkoeling te vinden bij hitte, gemeentelijkk gemiddelde en de hoogste en laagste wijkwaarde.

Verkoeling vinden

Het laagste percentage bewoners dat het eens is met de stelling vinden we in de Oosterpoort en het hoogste percentage bij bewoners in wijk Glimmen-Onnen-Noordlaren

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Wegstromen van water

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage inwoners dat vindt dat water snel wegstroomt de grond of het riool in na een (hevige) regenbui, 2020

Water wegstromen.jpg

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Maatregelen tegen extreem weer

Laatst aangepast: 07-06-2023

Percentage inwoners die maatregelen hebben genomen tegen diverse extreem weer naar type extreem weer, 2022

bron: Leefbaarheids onderzoek (OIS Groningen)