Direct naar een thema van Stand van Groningen

Tevredenheid over groen, onderhoud en verloedering verschilt per buurt

Meer aandacht voor klimaat

De aanwezigheid van groen wordt steeds belangrijker voor de leefbaarheid van wijken. In 2020 is driekwart van de inwoners hierover tevreden, net als in 2018. Binnen wijken zien we wel veranderingen: verbetering in Selwerd en Nieuw-zuidoost (Kop van Oost, De Meeuwen, De Linie en Europapark) , verslechtering in Ten Boer en Nieuw-west (De Held, Gravenburg en Reitdiep) .

De gemiddelde tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte is ook ongeveer gelijk aan die in 2018, evenals de gemiddelde score voor verloedering. Ook hier zien we duidelijke verschillen tussen delen van de gemeente. De tevredenheid over het onderhoud van het groen is bijvoorbeeld in de voormalige gemeente Haren toegenomen, terwijl meer inwoners vaak graffiti en/of vernielingen zien in De Hoogte, Selwerd, Paddepoel, Beijum en Lewenborg.

Over de nabijheid van sport- en spelplekken in de openbare ruimte zijn evenveel inwoners tevreden als in 2018. Van deze plekken kan men alleen of samen gratis gebruik maken. Ze vormen daarmee een aanvulling op de sportzalen en -velden.

Tot 60 procent van de inwoners heeft in 2020 soms of vaak last van extreem weer in de vorm van hitte (60%), harde wind (45%) droogte (36%), regen (20%) of overstroming (4%) gehad, zo blijkt uit de Enquête Leefbaarheid 2020. Vooral hittestress heeft effecten op de gezondheid van met name ouderen en kleine kinderen. Bijna 60 procent van de inwoners zegt dat er in de buurt voldoende plekken zijn om verkoeling te vinden als het warm weer is. Verder heeft 44 procent zelf maatregelen genomen om minder overlast van weersomstandigheden te ondervinden. Bijna 75 procent vindt dat het water snel wegloopt na een stevige bui of een overstroming.

Zie voor gegevens over hittestress en wateroverlast: groningenklimaatbestendig.nl

thema openbare ruimte.jpg

Tevredenheid over het onderhoud

Laatst aangepast: 23-06-2021

Indicator over de tevredenheid over het onderhoud van de eigen buurt, 2018 en 2020

De indicator (1 is laag, 10 is hoog) is samengesteld uit de volgende tevredenheidsscores:

  • Schoonhouden van de buurt

  • Onderhoud van het openbaar groen

  • Onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs

  • Onderhoud van speeltoestellen, straatmeubilair en verlichting

Bron: Enquête Leefbaarheid (OIS Groningen)

Hittestress

Laatst aangepast: 02-06-2021

Percentage oppervlak met sterke of extreme hittestress per wijk: de lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied volgens o.b.v. berekening Tauw

Hittestress

Hittestress is een “aandoening veroorzaakt door extreme hitte", die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen. Hittestress komt vooral voor in steden. De lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied volgens berekening Tauw

bron: berekeningen (Tauw)

Inleiding: Tevredenheid over de openbare ruimte

Net iets meer dan de helft de grond in de nieuwe gemeente Groningen wordt agrarisch gebruikt; 54 procent. Logischerwijs wonen de meeste inwoners in delen van de gemeente waar veel grond wordt gebruikt voor wonen. Dit geldt voor 15 procent van de grond.

Waar gemiddeld bijna 80 procent van de inwoners tevreden is over de aanwezigheid van groen in zijn woonwijk, is dit percentage in de Oosterpoort aanmerkelijk lager, met 43 procent. Verder is minder dan 60 procent hierover tevreden in de nieuwe wijken rond de Oosterpoort en in de binnenstad.

Bijna 75 procent van de inwoners is tevreden over de aanwezigheid van mogelijkheden voor sport, spel en beweging in de openbare ruimte. Over de aanwezigheid van straatmeubilair zoals prullenbakken, bankjes, straatverlichting en dergelijke is gemiddeld 60 procent van de inwoners tevreden. Hier scoort De Hoogte het laagste met een tevredenheid van 45 procent.

Elders op deze site zijn andere elementen in de inrichting van de woonomgeving te vinden, zoals de aanwezigheid van plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en parkeergelegenheid.

plantsoenvijver 1.jpg

Groenvoorziening

Laatst aangepast: 12-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van groenvoorzieningen, zoals grasveldjes, bomen en parken, in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 1996 t/m 2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Straatmeubilair

Laatst aangepast: 12-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van straatmeubilair, zoals prullenbakken, bankjes, e.d., en straatverlichting in of nabij de eigen buurt (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Sport- en spelplekken

Laatst aangepast: 12-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van plekken in de openbare ruimte die geschikt zijn voor sport, spel en bewegen in of nabij de eigen buurt (ontwikkeling 2016-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Bodemgebruik gemeente Groningen

Laatst aangepast 25-06-2019

Bodemgebruik in de gemeente Groningen inclusief Haren en Ten Boer en zonder Meerstad, 2015


In totaal 18.021 ha. overig bebouwd gebied inclusief bouwterrein

Bron: CBS, bewerkt OIS Groningen

Toelichting: beheer en onderhoud

Onderhoud wat minder goed beoordeeld, wel voldoende

De Enquête leefbaarheid 2018 laat zien dat de tevredenheid over het onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs wat is afgenomen. Dit gebeurde in meerdere wijken, waarbij vooral Lewenborg en de Professorenbuurt opvallen.

Inwoners uit de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zijn beduidend minder tevreden over op het onderhoud van de openbare ruimte. Behalve de wegen, fietspaden en trottoirs, horen daarbij ook het openbaar groen en de speelvoorzieningen + straatmeubilair + straatverlichting.

Over het schoonhouden van de woonomgeving ligt de tevredenheid sinds een jaar of tien op een wat lager niveau dan daarvoor. Ongeveer twee derde van de inwoners is hierover tevreden. Haren en Ten Boer scoren rond of iets boven het gemeentelijk gemiddelde.

Twee maal per jaar is er een inwonersenquête over de openbare ruimte* waarbij aan de hand van objectieve criteria de ruimte beoordeeld wordt. In 2019 waren er tussen de wijken vrij grote verschillen in het algemene oordeel van de woonomgeving: het algemene oordeel varieerde van 96 procent voldoende tot goed in Buitenhof- de Kring tot 45 procent in Selwerd, gemiddeld in de gemeente 73,4 is procent voldoende tot goed beoordeeld.

Het 'heel' en 'schoon' zijn van de omgeving worden positiever beoordeeld, respectievelijk 88,6 en 92,3 procent voldoet. De staat van onderhoud van de openbare ruimte hangt sterk samen met vandalisme en verloedering. Ook de staat van de woningen in een buurt beïnvloeden het beeld dat de buurt geeft.

*B.O.R.G.: Beheer Openbare Ruimte Groningen

Onderhoud - naar soort

Laatst aangepast: 11-09-2019

Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het beheer en onderhoud van de woonomgeving, naar soort (2018)

Het betreft hier de standcijfers van de (nieuwe) gemeente Groningen (indeling 2019)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Schoonhouden woonomgeving - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 09-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het schoonhouden van de woonomgeving (ontwikkeling 2002-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Onderhoud groen - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 09-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het onderhoud van groenvoorzieningen in de eigen buurt (ontwikkeling 2002-18)


De onderliggende enquêtevraag heeft vanaf 2016 redactioneel een iets andere vorm gekregen, waardoor er sprake kan zijn van een lichte trendbreuk in de data. Dit betekent dat enige voorzichtigheid gevraagd wordt bij het interpreteren van mogelijke verschillen tussen de scores van 2014 en eerder en die van 2016 en later.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Onderhoud straatmeubilair - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 09-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het onderhoud van het straatmeubilair en speelmogelijkheden voor kinderen in de eigen buurt (ontwikkeling 2016-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Onderhoud wegen - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 09-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het onderhoud van de wegen in de eigen buurt (ontwikkeling 2002-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Onderhoud fietspaden - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 09-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het onderhoud van de fietspaden in de eigen buurt (ontwikkeling 2002-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Onderhoud trottoirs - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 09-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het onderhoud van de trottoirs in de eigen buurt (ontwikkeling 2002-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Algemeen oordeel onderhoud woonomgeving

Laatst aangepast 17-06-2020

Het algemeen oordeel over het onderhoud van de woonomgeving, 2019. De twee gebieden met de hoogste en de vier gebieden met de laagste waardering.


Het algemeen oordeel van de woonomgeving door het inwonerspanel.

Bron: OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Oordeel woonomgeving schoon

Laatst aangepast 17-06-2020

In hoeverre voldoet de woonomgeving aan de norm op het gebied van schoonhouden? De twee gebieden met de hoogste en de vier gebieden met de laagste waardering, 2019.


Beoordeling over het schoonhouden van de woonomgeving door het inwonerspanel op basis van een aantal criteria over onder meer onkruid, zwerfvuil en afvalverwerking in de eigen omgeving.

Bron: OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Oordeel woonomgeving heel

Laatst aangepast 17-06-2020

In hoeverre voldoet de woonomgeving aan de criteria op het gebie van 'heel'. De twee gebieden met de hoogste en de vier gebieden met de laagste waardering, 2018.


Beoordeling door het inwonerspanel van in hoeverre de woonomgeving (straten, meubilair, verlichting) heel is.

Bron:OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Toelichting: verloedering en vandalisme

Laatst aangepast: 11-09-2019

Sinds 2009 is het aantal aangiften van vernielingen vrijwel constant gedaald. Alleen tussen 2015 en 2017 zien we een flinke toename. In 2018 heeft de daling weer doorgezet en is het aantal aangiften bij de politie lager dan ooit. In de enquête leefbaarheid zien we sinds 2008 een continue daling van het percentage inwoners dat vindt dat vernielingen vaak voorkomen in hun woonbuurt; van 29 tot 7 procent in tien jaar tijd. Hierdoor is ook de verloedering gestaag afgenomen. In deze afname hebben ook minder graffiti en hondenpoep op straat een rol gespeeld. Het onderdeel rommel op straat lijkt na een stabiele periode weer wat toe te nemen in de oude gemeente Groningen: 28 procent van de inwoners vindt dat dit in zijn buurt vaak voorkomt.

Vandalisme en verloedering hangen sterk samen met de staat van onderhoud van de openbare ruimte

Verloedering - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 11-09-2019

Verloederingscijfer (hoger = slechter) (ontwikkeling 1998-2016)


Het verloederingscijfer betreft een samengestelde schaalscore en is opgebouwd uit een viertal items: '% rommel op straat (perceptie vaak)', '% hondenpoep op straat (perceptie vaak)', 'bekladdingen (perceptie vaak)' en '% vernielingen (perceptie vaak)'.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Rommel op straat - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 11-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat rommel op straat vaak voorkomt in de eigen buurt (ontwikkeling 1996-2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Hondenpoep - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 11-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat hondenpoep op straat vaak voorkomt in de eigen buurt (ontwikkeling 1996-2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Bekladdingen - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 11-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat bekladding op muren en/of gebouwen vaak voorkomt in de eigen buurt (ontwikkeling 1996-2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Vernielingen - ontwikkeling (buurten en wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 11-09-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat vernieling van bushokjes, fietsen, straatmeubilair, e.d. vaak voorkomt in de eigen buurt (ontwikkeling 1996-2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Vandalisme

Laatst aangepast 29-01-2020

Aantal aangiften bij de politie van vernieling en zaakbeschadiging

We zien een gestage afname van het aantal aangiften verloedering en zaakbeschadiging. De meeste aangiften zien we in het Centrum (161 in 2018). De aantallen in de grafiek zijn inclusief Haren, Ten Boer en Meerstad.

Bron: Regiopolitie

Klimaat

Inleiding klimaat

Tot 60 procent van de inwoners had in 2020 soms of vaak last van extreem weer in de vorm van hitte (60%), arde wind (45%) droogte (36%), regen (20%) of overstroming (4%), zo blijkt uit de Enquête Leefbaarheid 2020. En 72 procent vindt dat regenwater snelt wegloopt in zijn woonbuurt.

Cijfers per wijk zijn te vinden via de informatie over gebieden op deze site.

Welke waterniveaus verschillende buien kunnen veroorzaken op wegen en in panden, is te vinden via: groningenklimaatbestendig.nl.
De kaart biedt ook een blik op verwachte zwaardere buien in de toekomst.

De vergelijking van deze berekeningen met de ervaringen van de inwoners laat verschillen zien. Bewoners ondervinden minder of geen overlast van zware buien op locaties waar al maatregelen zijn genomen. Het gaat dan om bijvoorbeeld (verhoogde) drempels in panden en verbrede riolering.

Voorbeeld: wateroverlastkaart:

wateroverlast.jpg

Ervaren overlast door extreem weer

Laatst aangepast 23-06-2021

Percentage inwoners dat overlast ervaart door extreem weer naar type extreem weer, 2020

bron: Enquête leefbaarheid, 2020 (OIS Groningen)

Hitte stress

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage oppervlak met sterke of extreme hittestress per wijk: de lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied volgens o.b.v. berekening Tauw

Hittestress

bron: berekeningen (Tauw)

Wegstromen van water

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage inwoners dat vindt dat water snel wegstroomt de grond of het riool in na een (hevige) regenbui, 2020

Water wegstromen.jpg

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Maatregelen tegen extreem weer

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage inwoners die maatregelen hebben genomen tegen diverse extreem weer naar type extreem weer, 2020

bron: Leefbaarheids onderzoek (OIS Groningen)