Direct naar een thema van Stand van Groningen

Tevredenheid over groen, onderhoud en verloedering verschilt per buurt

Meer aandacht voor klimaat

De aanwezigheid van groen wordt steeds belangrijker voor de leefbaarheid van wijken. In 2020 is driekwart van de inwoners hierover tevreden, net als in 2018. Binnen wijken zien we wel veranderingen: verbetering in Selwerd en Nieuw-zuidoost (Kop van Oost, De Meeuwen, De Linie en Europapark) , verslechtering in Ten Boer en Nieuw-west (De Held, Gravenburg en Reitdiep) .

De gemiddelde tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte is ook ongeveer gelijk aan die in 2018, evenals de gemiddelde score voor verloedering. Ook hier zien we duidelijke verschillen tussen delen van de gemeente. De tevredenheid over het onderhoud van het groen is bijvoorbeeld in de voormalige gemeente Haren toegenomen, terwijl meer inwoners vaak graffiti en/of vernielingen zien in De Hoogte, Selwerd, Paddepoel, Beijum en Lewenborg.

Over de nabijheid van sport- en spelplekken in de openbare ruimte zijn evenveel inwoners tevreden als in 2018. Van deze plekken kan men alleen of samen gratis gebruik maken. Ze vormen daarmee een aanvulling op de sportzalen en -velden.

Tot 60 procent van de inwoners heeft in 2020 soms of vaak last van extreem weer in de vorm van hitte (60%), harde wind (45%) droogte (36%), regen (20%) of overstroming (4%) gehad, zo blijkt uit de Enquête Leefbaarheid 2020. Vooral hittestress heeft effecten op de gezondheid van met name ouderen en kleine kinderen. Bijna 60 procent van de inwoners zegt dat er in de buurt voldoende plekken zijn om verkoeling te vinden als het warm weer is. Verder heeft 44 procent zelf maatregelen genomen om minder overlast van weersomstandigheden te ondervinden. Bijna 75 procent vindt dat het water snel wegloopt na een stevige bui of een overstroming.

Zie voor gegevens over hittestress en wateroverlast: groningenklimaatbestendig.nl

thema openbare ruimte.jpg

Bodemgebruik

Laatst aangepast: 31-08-2022

Bodemgebruik naar functie, in hectares en in procenten


De functies:
Verkeersterrein: Spoor- en wegverkeersterrein

Bebouwd terrein: Wonen, detailhandel en horeca, openbare- en sociaal culturele voorzieningen, bedrijventerreinen

Semi-bebouwd terrein: Stortplaatsen, wrakkenopslag, begraafplaatsen, bouwterreinen en semi verhard overig terrein

Recreatieterrein: Parken, sportterreinen, volkstuinen en recreatief terrein

Agrarisch terrein: Inclusief terreinen voor glastuinbouw

Bos en open natuurlijk terrein: Bos, zowel droog- als nat natuurlijk terrein

Cijfers uit 2017 waarbij de hectares uit de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer zijn samengevoegd. In totaal is het oppervlakte van de gemeente 19.800 hectare waarvan bijna 1.200 ha water.

bron: CBS

Hittestress

Laatst aangepast: 02-06-2021

Percentage oppervlak met sterke of extreme hittestress per wijk: de lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied o.b.v. berekening Tauw

Hittestress

Hittestress is een “aandoening veroorzaakt door extreme hitte", die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen. Hittestress komt vooral voor in steden. De lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied volgens berekening Tauw

bron: berekeningen (Tauw)

Inleiding: Tevredenheid over de openbare ruimte

Net iets meer dan de helft van de grond in de gemeente Groningen wordt agrarisch gebruikt; 54 procent. Logischerwijs wonen de meeste inwoners in delen van de gemeente waar veel grond wordt gebruikt voor wonen. Dit geldt voor 15 procent van de grond.

Waar gemiddeld 76 procent van de inwoners tevreden is over de aanwezigheid van groen in zijn woonwijk, is dit percentage in de Oosterpoort aanmerkelijk lager, met 34 procent, en minder dan twee jaar eerder. Verder is minder dan 60 procent hierover tevreden in de nieuwe wijken rond de Oosterpoort en in de binnenstad.

Gemiddeld 65 procent van de inwoners is tevreden over de aanwezigheid van mogelijkheden voor sport, spel en beweging in de openbare ruimte. Over de aanwezigheid van straatmeubilair zoals prullenbakken, bankjes, straatverlichting en dergelijke is gemiddeld 55 procent van de inwoners tevreden. Ook hier scoort de Oosterpoort het laagst van de wijken, met een tevredenheid van 41 procent.

Elders op deze site zijn andere elementen in de inrichting van de woonomgeving te vinden, zoals de aanwezigheid van plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en parkeergelegenheid.

plantsoenvijver 1.jpg

Groenvoorzieningen

Laatst aangepast: 20-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van groenvoorzieningen, zoals grasveldjes, bomen en parken, in of nabij de eigen buurt, de 5 laagst scorende wijken vergeleken met de gemeente.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Voorzieningen

Laatst aangepast: 20-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van voorzieningen als winkels, straatmeubilair en openbaar vervoer in de eigen buurt

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Sport- en spelplekken

Laatst aangepast: 20-11-2021

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van voorzieningen om te sporten en bewegen

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Toelichting: beheer en onderhoud

Onderhoud wat minder goed beoordeeld, wel voldoende

De Enquête leefbaarheid 2020 laat zien dat de tevredenheid over het schoonhouden van de woonomgeving wat is afgenomen. Dit gebeurde in meerdere wijken, waarbij vooral Hoogkerk, Vinkhuizen, Selwerd en Haren opvallen. In totaal was een kleine 60 procent tevreden over het schoonhouden van de woonomgeving.

Ook over het onderhoud was men in 2020 wat minder tevreden dan in 2016 en 2018, zo blijkt uit de Enquête leefbaarheid. Het onderhoud van de wegen en paden, het groen en van het straatmeubilair meten we.

Twee maal per jaar is er een inwonersenquête over de openbare ruimte* waarbij aan de hand van objectieve criteria de ruimte beoordeeld wordt. In 2019 waren er tussen de wijken vrij grote verschillen in het algemene oordeel van de woonomgeving: het algemene oordeel varieerde van 96 procent voldoende tot goed in Buitenhof- de Kring tot 45 procent in Selwerd, gemiddeld in de gemeente 73,4 is procent voldoende tot goed beoordeeld. Het 'heel' en 'schoon' zijn van de omgeving worden positiever beoordeeld, respectievelijk 88,6 en 92,3 procent voldoet. De staat van onderhoud van de openbare ruimte hangt sterk samen met vandalisme en verloedering. Ook de staat van de woningen in een buurt beïnvloeden het beeld dat de buurt geeft.

*BORG: Beheer Openbare Ruimte Groningen

Schoonhouden van de woonomgeving

Laatst aangepast 20-11-2021

Schoonhouden van de woonomgeving, de slechtst scorende wijken vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde, 2018 en 2020

Percentage van de inwoners dat tevreden is over het schoonhouden van de woonomgeving

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Onderhoud in de gemeente

Laatst aangepast 20-11-2021

Indicator onderhoud, de wijken vergeleken, 2020

Indicator onderhoud per wijk 2020.png

Samengestelde indicator: Samengesteld uit het onderhoud van wegen en paden, van het groen en van het straatmeubilair.

De best scorende wijken zijn de Tuinwijk/Oranjewijk/Noorderplantsoenbuurt en de Hoornsepark/Piccardhof. Het slechts beoordeeld worden Hoogkerk en Ten Boer.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Onderhoud van wegen en paden

Laatst aangepast 20-11-2021

Het onderhoud van wegen en paden, 2018 en 2020


Onderhoud trottoirs, fietspaden en wegen

Percentage van de inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wegen, fietspaden en trottoirs. We zien dat van deze drie de trottoirs het minst beoordeeld worden.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Onderhoud van het straatmeubilair en het groen

Laatst aangepast 20-11-2021

Het onderhoud van straatmeubilair en het groen 2018 en 2020


Onderhoud straatmeubilair, verlichting en speeltoestellen.

Percentage van de inwoners dat tevreden is over het onderhoud van het openbaar groen in de buurt en over het straatmeubilair zoals bankjes en prullebakken, de speeltoestellen en de straatverlichting

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Oordeel woonomgeving schoon

Laatst aangepast 26-08-2022

In hoeverre voldoet de woonomgeving aan de criteria op het gebied van 'schoon'. De gebieden met de hoogste en de gebieden met de laagste waardering vergeleken met het gemiddelde van de gemeente, 2020


Beoordeling over het schoonhouden van de woonomgeving door het inwonerspanel op basis van een aantal criteria over onder meer onkruid, zwerfvuil en afvalverwerking in de eigen omgeving.

Bron: OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Oordeel woonomgeving heel

Laatst aangepast 26-08-2022

In hoeverre voldoet de woonomgeving aan de criteria op het gebied van 'heel'. De gebieden met de hoogste en de gebieden met de laagste waardering vergeleken met het gemiddelde van de gemeente, 2020


Beoordeling door het inwonerspanel van in hoeverre de woonomgeving (straten, meubilair, verlichting) heel is.

Bron: OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Woonomgeving: algemeen oordeel

Laatst aangepast 26-08-2022

Wat is het algemeen oordeel van het onderhoud van de woonomgeving? De gebieden met de hoogste en de gebieden met de laagste waardering vergeleken met het gemiddelde van de gemeente, 2020


Het algemeen oordeel van de woonomgeving door het inwonerspanel.

Bron: OIS, onderzoek Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Toelichting: verloedering en vandalisme

Laatst aangepast: 19-11-2021

Sinds 2009 is het aantal aangiften van vernielingen vrijwel continu gedaald. Alleen tussen 2015 en 2017 zien we een flinke toename. In 2018 heeft de daling weer doorgezet en in 2021 is het aantal aangiften bij de politie lager dan ooit.

In de enquête leefbaarheid zien we sinds 2008 een continue daling van het percentage inwoners dat vindt dat vernielingen vaak voorkomen in hun woonbuurt; van 29 tot 9 procent in twaalf jaar tijd. Vergelijken we 2018 met 2020 dan is de totale verloedering in de gemeente gelijk gebleven. Er zijn wel verschillen tussen de wijken en tussen de verschillende onderwerpen.

Vandalisme en verloedering hangen sterk samen met de staat van onderhoud van de openbare ruimte.

Verloedering - ontwikkeling (wijken vergeleken)

Laatst aangepast: 19-11-2019

Verloederingscijfers wijken (hoger = slechter) (ontwikkeling 2018-2020)


Het verloederingscijfer betreft een samengestelde schaalscore en is opgebouwd uit een viertal items: '% rommel op straat (perceptie vaak)', '% hondenpoep op straat (perceptie vaak)', 'bekladdingen (perceptie vaak)' en '% vernielingen (perceptie vaak)'.

In de figuur worden de 5 wijken met volgens de inwoners de meeste verloedering in 2020 vergeleken met de gemeente.

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Verloedering: de onderwerpen vergeleken

Laatst aangepast 19-11-2021

Percentage inwoners dat vindt dat bepaalde vormen van verloedering vaak voorkomen in de buurt, 2018 en 2020

Bron: OIS Groningen, Enquête leefbaarheid

Vandalisme

Laatst aangepast: 13-02-2023

Aantal aangiften bij de politie van vernieling en zaakbeschadiging

We zien een gestage afname van het aantal aangiften verloedering en zaakbeschadiging. De meeste aangiften zien we in de binnenstad (137 in 2022). De aantallen in de grafiek zijn inclusief Haren, Ten Boer en Meerstad.

Bron: Regiopolitie

Klimaat

Inleiding klimaat

Tot 60 procent van de inwoners had in 2020 soms of vaak last van extreem weer in de vorm van hitte (60%), arde wind (45%) droogte (36%), regen (20%) of overstroming (4%), zo blijkt uit de Enquête Leefbaarheid 2020. En 72 procent vindt dat regenwater snelt wegloopt in zijn woonbuurt.

Cijfers per wijk zijn te vinden via de informatie over gebieden op deze site.

Welke waterniveaus verschillende buien kunnen veroorzaken op wegen en in panden, is te vinden via: groningenklimaatbestendig.nl.
De kaart biedt ook een blik op verwachte zwaardere buien in de toekomst.

De vergelijking van deze berekeningen met de ervaringen van de inwoners laat verschillen zien. Bewoners ondervinden minder of geen overlast van zware buien op locaties waar al maatregelen zijn genomen. Het gaat dan om bijvoorbeeld (verhoogde) drempels in panden en verbrede riolering.

Voorbeeld: wateroverlastkaart:

wateroverlast.jpg

Ervaren overlast door extreem weer

Laatst aangepast 23-06-2021

Percentage inwoners dat overlast ervaart door extreem weer naar type extreem weer, 2020

bron: Enquête leefbaarheid, 2020 (OIS Groningen)

Hitte stress

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage oppervlak met sterke of extreme hittestress per wijk: de lokale gevoelstemperatuur zal in 2050 sterk of extreem hoger zijn dan de temperatuur in het buitengebied volgens o.b.v. berekening Tauw

Hittestress

bron: berekeningen (Tauw)

Wegstromen van water

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage inwoners dat vindt dat water snel wegstroomt de grond of het riool in na een (hevige) regenbui, 2020

Water wegstromen.jpg

bron: Enquête leefbaarheid (OIS Groningen)

Maatregelen tegen extreem weer

Laatst aangepast: 23-06-2021

Percentage inwoners die maatregelen hebben genomen tegen diverse extreem weer naar type extreem weer, 2020

bron: Leefbaarheids onderzoek (OIS Groningen)