Sterke toename aantal 75-plussers verwacht

Op 1 januari 2024 woonden er 243.800 personen in de gemeente. Dit is een toename van bijna 5.800 in 2023. De groei komt door verhuizingen (vestiging en vertrek), het geboorteoverschot was in 2023 negatief, er zijn meer mensen overleden dan geboren..

De berekende prognose van de bevolking, uitgaande van de huidige en verwachte hoge woningbouw productie­cijfers, laat tot 2042 een groei zien van 16 procent tot ruim 273.000 inwoners. Groningen is de zesde gemeente van het land en groeit dus hard door. De groep 75-plussers neemt naar verwachting zeer sterk toe, van ruim 15.000 tot ruim 26.000. De grote groep babyboomers bereikt momenteel deze leeftijd. We zien dus dat de vergrijzing de komende jaren steeds meer merkbaar gaat worden.

Een groot deel van de inwoners is student en er studeren hier nog meer: 65.000 studenten aan universiteit of hbo-instelling in studiejaar 2022-23. Daarvan wonen bijna 37.000 studenten in de gemeente. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 6 inwoners student is. De aantallen zijn iets kleiner dan in het voorgaande studiejaar.

De toename van 75-plussers en de vele studenten in de gemeente hebben consequenties voor bijvoorbeeld de woningmarkt, de zorg en het gezondheidsbeleid.

Het aantal studenten uit het buitenland is de laatste 2 jaar een kleine 13.000. Van de inwoners zijn er 44.000 in het buitenland geboren. Beging 2024 waren er ruim 1.300 mensen uit Oekraïne in de gemeente geregistreerd, drie jaar geleden waren dat er nog zo'n 400.
Ruim 36.000 inwoners wonen in een van de dorpen die de gemeente telt, waarvan de helft in Haren.

Onderwijs als test

Bevolking en studenten per buurt: Gronometer, het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen

thema bevolking.jpg

Ontwikkeling en prognose naar leeftijd, 2022, 2032 en 2042

Laatst aangepast 04-03-2024

Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, 2022, 2032 en prognose 2042

Bron: Bevolkingsprognose 2022-2042 gemeente Groningen (OIS Groningen) en BRP

Ontwikkeling bevolking, inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 06-03-2024

Ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens, index 2012=100

Op 1 januari 2024 waren er 243.800 inwoners in 147.200 huishoudens. Te zien is dat het aantal huishoudens relatief sneller toenam dan de bevolking: huishoudens worden kleiner. Dit is niet in elk jaar even goed zichtbaar. Tot 2015 en vanaf 2019 zien we dat het aantal huishoudens sneller groeide dan het aantal inwoners. Zie voor de aantallen per buurt of wijk het buurtinformatiesysteem Gronometer. Door de groei van het aantal huishoudens neemt ook de behoefte aan woonruimte toe.

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek

Laatst bijgewerkt: 07-03-2024

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, aantallen personen per jaar, 2014-2023

Bron: gemeente Groningen

Inleiding: ontwikkeling bevolking

Laatst aangepast 06-03-2024

Inwonerspanel.jpg

De gemeente Groningen telde 243.800 inwoners op 1 januari 2024. De gemeente Groningen is qua bevolkingsaantal de 6e gemeente van Nederland.

NB: de cijfers van het laatste jaar zijn voorlopig, door mutaties met terugwerkende kracht kunnen de aantallen wijzigen.

Al jaren zien we dat het aantal huishoudens sneller toeneemt dan het aantal inwoners; de huishoudens worden dus steeds kleiner.

N.B. Het bevolkingscijfer verschilt van het aantal dat het CBS voor Groningen heeft vastgesteld. Het verschil berust op een andere werkwijze bij het verwerken van mutaties die inwoners achteraf melden. Het CBS vermeldt een bevolkingsaantal van 243.833 inwoners op 1 januari 2024.

Ontwikkeling bevolking sinds 1920

Laatst aangepast 06-03-2024

Aantal inwoners gemeente Groningen (inclusief veranderingen door grenswijzigingen), ontwikkeling 1920 t/m 2024

De stijging tussen 2018 en 2019 komt door de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Meerstad met zijn 1.034 inwoners werd in 2017 overgedragen van Slochteren naar Groningen. In 1969 is de toevoeging te zien van de gemeenten Noorddijk en Hoogkerk, met samen 11.159 inwoners. Voor de bevolking per buurt en wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer

Bron: gemeente Groningen

Bevolkingspiramide 1 januari 2012 en 2022

Laatst aangepast 30-03-2022

De bevolkingspiramide geef het aantal inwoners per 5-jaarsgroep, mannen en vrouwen samen, 2012 en 2022.

Aan de bevolkingspiramide zien we dat Groningen een echte studentenstad is. De groepen 20-24 jaar en 25-29 jaar zijn relatief groot. Voor bevolkingspiramides per buurt of wijk klik hier. U kunt dan zelf de buurt of wijk instellen.

Bron : gemeente Groningen

Ontwikkeling bevolking naar leeftijd

Laatst aangepast: 06-03-2024

Ontwikkeling van de aantallen inwoners naar vijf leeftijdsgroepen, index 2015=100

Alle leeftijdsgroepen nemen in aantal toe als gevolg van de herindeling van drie gemeenten tot één. De groep van 19-26 jaar is duidelijk minder toegenomen. Dit ligt voor de hand, omdat de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer geen studentengemeenten zijn en de oude gemeente Groningen wel. Verder vallen de sterke toenames op van de aantallen ouderen (sinds 2011) en jongeren van 18-26 jaar (tot 2015).

Bron: gemeente Groningen

Ontwikkeling bevolking, jeugd naar leeftijd

Laatst aangepast 06-03-2024

Ontwikkeling van de aantallen inwoners naar leeftijdsgroepen tot en met 18 jaar, 2015-2024

Het aantal kinderen neemt sinds 2015 af. Het duidelijkst is dat bij de 0-3-jarigen. Het aantal 18-jarigen vertoont een grillig verloop en nam ook tot 2018 af. Op deze leeftijd starten veel jongeren een studie. Sinds 2015 is de studiefinanciering gewijzigd, met als gevolg dat veel jongeren (langer) thuis blijven wonen.

Bron: gemeente Groningen

Bevolking naar burgerlijke staat

Laatst aangepast: 08-11-2023

Inwoners naar geslacht en burgerlijke staat op 1 januari van het jaar.

bevolking burgstaat

De inwoners met een geregistreerd partnerschap zijn geteld bij de gehuwden. De inwoners die hun geregistreerd partnerschap hebben ontbonden staan bij de gescheiden inwoners.

bron: gemeente Groningen en CBS

Ontwikkeling bevolking, inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 06-03-2024

Ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens, index 2014=100, aantallen nieuwe gemeente met terugwerkende kracht

Op 1 januari 2024 waren er 243.800 inwoners in 147.000 huishoudens. Te zien is dat het aantal huishoudens relatief sneller toenam dan de bevolking: huishoudens worden kleiner. Dit is niet in elk jaar even goed zichtbaar. Tot 2015 zien we dat het aantal huishoudens sneller groeide dan het aantal inwoners. Zie voor de aantallen per buurt of wijk het buurtinformatiesysteem Gronometer. Door de groei van het aantal huishoudens neemt ook de behoefte aan woonruimte toe.

Bron: gemeente Groningen

Huishoudens naar type

Laatst aangepast: 06-03-2024

Aantal huishoudens naar type, 2024
Bij alleenstaanden en samenwonenden is onderscheid gemaakt tussen jongeren- en andere huishoudens. Bij alleenstaanden is verder onderscheid gemaakt tussen alleen in een pand wonen (alleenwonenden) of met meer mensen (bijvoorbeeld op kamers).Gronometer


Bij de huishoudens met kinderen is minimaal één kind jonger dan 18 jaar. Overige huishoudens zijn onder meer huishoudens met oudere kinderen en institutionele huishoudens.

Er zijn in Groningen relatief weinig huishoudens met kinderen. Op 1 januari 2023 waren er 26.000 huishoudens met kinderen (waarvan minimaal één kind jonger is dan 18 jaar). Hiervan waren er 18.600 met meerdere volwassenen (al dan niet gehuwd of een meergeneratiegezin),7.400 eenoudergezinnen, Tussen 2012 en 2020 is het aantal eenoudergezinnen toegenomen, de laatste jaren blijft dat aantal naganoeg constant, het aantal samenwonenden met kinderen was tussen 2012 en 2019 nagenoeg constant en ligt de laatste drie jaar iets hoger. Het totaal aantal kinderen tot en met 17 jaar neemt sinds 2017 iets af, Voor de huishoudens naar type in de wijken en dorpen in de gemeente zie het gebiedsinformatiesysteem Gronometer

bron: gemeente Groningen, BRP

Huishoudens naar type, aantallen, 2023

Laatst aangepast 06-03-2024

bevolking huishoudens 2023

Onder jongeren worden inwoners jonger dan 27 jaar verstaan, bij samenwonende jongeren is de gemiddelde leeftijd lager dan 27 jaar.

Bij gezinnen met minderjarigen is minimaal 1 kind 17 jaar of jonger

bron: gemeente Groningen, BRP

Huishoudens naar type, index 2014 = 100

Laatst aangepast 06-03-2024

Ontwikkeling van het aantal huishoudens naar vier groepen, index 2016=100, aantallen nieuwe gemeente met terugwerkende kracht

bron: gemeente Groningen, BRP

Alleenwonenden naar leeftijdsgroep

Laatst aangepast; 06-03-2024

Alleenwonenden in een woning naar leeftijdsgroep, percentages van de inwoners in de leeftijdsgroepen, 2024

Alleenwonenden naar lft 2024

NB: alleenwonenden is niet hetzelfde als alleenstaanden, alleenwonenden wonen alleen in een woning, alleenstaanden kunnen ook samen in een woning wonen. Er zijn in Groningen 84.500 alleenstaanden waarvan er 57.000 (twederde) alleen in een woning wonen.

bron: Gemeente Groningen, BRP en BAG

Bevolking: doelgroepen

Laatst aangepast: 08-06-2021

Een aantal doelgroepen in de bevolking, de wijken vergeleken, 2020

Deze doelgroepen zijn:

  • Eenoudergezinnen
  • Kinderen van gescheiden ouders
  • Bepaalde groepen met een migratieachtergrond

Bevolking doelgroepen 2020.jpg

Een donkere tint blauw betekent een hoog percentage doelgroepen binnen de bevolking.

Zie voor een overzicht van de etnische groepen per land de Bevolking naar herkomst gemeente Groningen op de open data site van de gemeente Groningen

bron: BRP gemeente Groningen

Opleidingsniveau

Laatst aangepast, 15-06-2023

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot en met 75 jaar, Groningen vergeleken met Nederland, 2021

Laag = geen, vmbo, mavo, mbo1

Midden = mbo2 en hoger ,havo, vwo

Hoog = hbo, wo

Zie voor de percentages per buurt het buurtinformatiesysteem Zie voor de cijfers per buurt het buurtinformatiesysteem Gronometer.

bron: CBS

Opleidingsniveau, Groningen vergeleken

Laatst aangepast 15-06-2023

Percentage inwoners van 15 tot en met 75 jaar dat hoog (hbo of universitair) of laag (geen, vmbo, mavo, mbo1) is opgeleid, Groningen vergeleken, 2021

Opleidingsniveau 2021 vergelijkingsgemeenten

bron: CBS

Bevolking: Leefstijlgroepen

Laatst aangepast: 26-07-2023

Aandelen van leefstijlgroepen in de gemeente Groningen op het totaal aantal inwoners, 2022

Postmoderne hedonisten: De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Kosmopolieten: Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.

Opwaarts mobielen: De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

Moderne burgerij: De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.

Post-materialisten: De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.

Traditionele burgerij: De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

Gemaksgeoriënteerden: De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Nieuwe conservatieven: De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.

bron: onderzoeksrapport 'mentality modellen' gemeente Groningen (Motivaction)

Leefstijlgroepen, dominante groep per buurt

Laatst aangepast: 09-04-2024

Leefstijlgroepen, dominante groep pervwijk, 2022

Motivaction per wijk

bron: onderzoeksrapport 'mentality modellen' gemeente Groningen (Motivaction)

Leefstijlprofielen: Groningen vergeleken met Nederland

Laatst aangepast: 20-09-2022

De leefstijlprofielen: de percentages van de bevolking in Groningen vergeleken met die in Nederland, 2020

bron: onderzoeksrapport 'mentality modellen' gemeente Groningen (Motivaction)

Inleiding: mutaties bevolking

De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) was in 2023 negatief: -31 inwoners. Dit is lager dan de voorgaande drie jaren (toen gemiddeld +325). In de oude gemeente Groningen, voor 2019, lag het overschot vrij stabiel rond de +600. Er zijn meer sterfgevallen dan voorheen maar vooral minder geboorten. Het aantal geboorten in 2021 was ruim 2.200, in 2022 en 2023 was dat aantal minder dan 2.000.

Fluctuaties in de groei zijn meer te danken aan het migratiesaldo: vestiging in minus vertrek uit de gemeente. In 2023 was dit saldo ruim +5.600 personen. Het migratiesaldo is vooral terug te voeren op de jongeren van 18 tot en met 26 jaar.
In 2022 is het migratiesaldo met het buitenland positief en met de niet-noordelijke en oostelijke regio’s in Nederland en de regio Groningen-Assen negatief, voor 2023 zijn deze aantallen nog niet bekend.

Vestiging en vertrek

Laatst aangepast; 07-03-2024

Vestiging en vertrek, totaal aantal personen per jaar, 2011-2023

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek, saldi

Laatst aangepast: 07-03-2024

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, saldi aantallen personen per jaar, 2014-2023

Vestvertrek_binn_buit

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek over het jaar

Laatst aangepast 26-10-2023

Instroom en uitstroom van de bevolking, aantallen personen per maand, 2018- derde kwartaal 2023

bevolking vestvertrek over de kwartalen

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek naar regio, 2023

Laatst aangepast: 14-03-2024

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, aantallen personen naar regio, 2023

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek naar gemeente

Laatst aangepast 14-03-2024

Vestiging en vertrek, de top 12 gemeenten waarheen de meeste mensen naar vertrekken of vandaan komen, 2023

bevolking_vest_vert_gemeente 2023

Natuurlijke aanwas

Laatst aangepast: 07-03-2024

Natuurlijk verloop van de bevolking, en geboorte- en sterftecijfers, vanaf 2019 nieuwe gemeente

bevolking natuurlijke aanwas

Vruchtbaarheidscijfer = het aantal geboorten per 1.000 vrouwen in de leeftijd van 15-49 jaar.

Zie voor meer cijfers over sterfte het thema gezondheid


Het geboortecijfer is het aantal levend geborenen per 1.000 inwoners per jaar. Het sterftecijfer is het aantal overledenen per 1.000 inwoners per jaar.

Bron: gemeente Groningen

Huwelijken en echtscheidingen

Laatst aangepast 04-04-2022

Aantal huwelijken, geregistreerd partnerschappen en (echt)scheidingen, 2018 en eerder: oude gemeente

bevolking huwelijken+

Vanaf 2020 is er geen onderscheid meer tussen huwelijken en partnerschappen en tussen echtscheidingen en ontbindingen geregistreerd partnerschap.

Bron: gemeente Groningen

6e Gemeente van Nederland

Groningen is met 243.800 inwoners per 1 januari 2024 in grootte de 6e gemeente van Nederland. In vergelijking met andere gemeenten heeft Groningen veel alleenstaanden en weinig gezinnen met kinderen. ondanks het kleine aandeel gezinnen met kinderen is Groningen qua gemiddelde leeftijd een van de jongste gemeenten van het land.

Bevolking andere gemeenten

Laatst aangepast 07-03-2024

Bevolking in gemeenten met meer dan 150.000 inwoners in Nederland per 1 januari 2024 (x1.000)

Het bevolkingscijfer wijkt af van dat van dat door het CBS voor Groningen vastgestelde aantal. Het verschil berust op een verschillende wijze van verwerken van mutaties. Het CBS komt op een bevolkingsaantal van 243.833 op 1 januari 2024.

bron: CBS

Groningen vergeleken: bevolkingsgroei

Laatst aangepast 07-03-2024

De ontwikkeling van de bevolking, Groningen vergeleken met een aantal middelgrote gemeenten en Nederland, periode 2023-2024, percentages

bron: CBS

Groningen vergeleken, gemiddelde leeftijd

Laatst aangepast: 08-12-2022

De gemiddelde leeftijd, Groningen vergeleken met een aantal middelgrote gemeenten en met Nederland, 2020

bron: CBS

Alleenstaanden; Groningen vergeleken met andere middelgrote gemeenten

Laatst aangepast: 01-12-2022

Percentage alleenstaanden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, Groningen vergeleken met andere middelgrote gemeenten en Nederland, 2022

bron: CBS

Alleenstaanden, Groningen vergeleken met de regio

Laatst aangepast; 01-12-2022

Percentage alleenstaanden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, Groningen vergeleken met de regiogemeenten en Nederland, 2022

bron: CBS

Huishoudens met kinderen, Groningen vergeleken met andere middelgrote gemeenten

Laatst aangepast; 01-12-2022

Percentage huishoudens met kinderen ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, Groningen vergeleken andere middelgrote gemeenten en Nederland, 2022

bron: CBS

Huishoudens met kinderen, Groningen vergeleken met de regio

Laatst aangepast; 01-12-2022

Percentage huishoudens met kinderen ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, Groningen vergeleken met de regiogemeenten en Nederland, 2022

bron; CBS

Inleiding: Prognoses bevolking en huishoudens

De gemeente Groningen zal volgens de prognose in 2032 ruim 250.000 inwoners tellen en in 2042 ruim 270.000, een groei van 38.000 inwoners ten opzichte van 2022. Bevolkingsontwikkelingen worden grotendeels bepaald door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Geboorte- en sterftecijfers en interregionale en intergemeentelijke verhuisstromen zijn niet eenvoudig te voorspellen. Deze hangen namelijk sterk samen met sociaal-culturele en economische ontwikkelingen. Dit maakt voorspellen, vooral op een langere termijn, erg lastig. Zeker voor een stad als Groningen die met zijn grote studentenbevolking extra veel voor deze ontwikkelingen gevoelige dynamiek kent. Prognoses hebben daarom steeds meer het karakter van een vooruitberekening van de trends, zonder dat daarbij met zekerheid gesteld kan worden dat die ook de meest waarschijnlijke ontwikkeling aangeven. Er zijn ook andere richtingen denkbaar.

Het aantal huishoudens zal naar verwachting tot 2042 met 26.000 zijn gegroeid tot in totaal 165.600 huishoudens. Deze toename tot 2042 hangt voor een deel samen met de bevolkingsgroei, maar wordt in absolute aantallen grotendeels veroorzaakt door de alleenstaanden: in 2042 is ruim 60 procent van de huishoudens eenpersoons.

Prognose inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 08-11-2023

Prognose van aantallen inwoners en huishoudens, gemeente Groningen, 2022-2042

De prognose geeft de verwachte ontwikkeling van de bevolking in de toekomst,

Voor de prognoses zijn trends geschat van de demografische factoren geboorte, sterfte, gevestigde en vertrokken personen gebaseerd op gegevens over de voorgaande periode. Ook de ramingen van de woningvoorraad worden meegenomen.

De ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek zijn eveneens gemodelleerd en geprognosticeerd gebaseerd op trendanalyses over de voorgaande periode.

Bron: Bevolkingsprognose gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose huishoudens naar type, aantallen

Laatst aangepast 08-11-2023

Prognose van aantallen huishoudens naar type, gemeente Groningen, 2022-2042

Bron: Bevolkingsprognose gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose naar leeftijd, 2022-2042

Laatst aangepast 08-11-2023

Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, 2022 en prognoses 2032 en 2042

Bron: Bevolkingsprognose gemeente Groningen (OIS Groningen)

Gemeente met veel studenten

dynamische bevolking

In de gemeente wonen naar verhouding veel jongeren die studeren aan de vele onderwijsinstellingen die de stad rijk is. Bij de Rijksuniversiteit studeren 35.500 studenten en voor de Hanzehogeschool bijna evenveel. Dit zorgt ervoor dat de stad veel verhuizingen kent. Van de in totaal 67.000 studenten wonen er bijna 38.000 in de gemeente. Deze wonen vooral in de wijken binnen de ringwegen en het van Starkenborghkanaal, voor de verdeling van de studenten binnen de gemeente zie de buurtmonitor Gronometer.

Gegevens over studerende studenten zijn te vinden onder opgroeien, subthema onderwijs.

studenten in Groningen

In de gemeente studerende en wonende studenten

Laatst gewijzigd 21-09-2022

Aantal in de gemeente studerende en wonende studenten, 2021-2022

Van de mbo en hbo-studenten woont een groter deel buiten de gemeente dan van de universiteitsstudenten. Hbo-studenten en vooral mbo deelnemers wonen vaker bij hun ouders.

Bron: CBS, onderwijs-instellingen


Buitenlandse studenten

Laatst aangepast 31-01-2023

Buitenlandse studenten die studeren aan de Rijksuniversiteit of de Hanzehogeschool

bron: Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool

Buitenlandse studenten RUG en Hanze naar herkomstland

laatst aangepast: 20-12-2023

Buitenlandse studenten Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool naar herkomstland, 2023

Buitenlandse studenten RUG_Hanze

Peildata RUG: 1 januari 2022, Hanze 1 oktober 2022

bron: Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool

Ontwikkeling aantal studenten vergeleken met de bevolking

Laatst aangepast 30-03-2022

Ontwikkeling van de aantallen studerend in Groningen, in Groningen wonende studenten (hbo of wo) en inwoners, index, 2012=100


Het aantal studenten aan de RuG en de Hanzehogeschool kent een stijgende trend. Dit gaat relatief sneller dan de groei van het aantal inwoners van de gemeente.

Bron: CBS, RuG, Hanzehogeschool

Studenten wonend in studentensteden.

Laatst aangepast 21-09-2022

Percentage inwoners dat hbo- of wo-onderwijs volgt, Groningen vergeleken, studieseizoen 2021-2022

In Wageningen wonen relatief de meeste studenten. Als we naar de absolute aantallen kijken dan ontstaat een andere volgorde, zie de tabel hierna.

Bron: CBS

Aantal in studentensteden wonende studenten.

laatst aangepast 21-09-2022

Totaal aantal studenten wonend in Nederland en de top 10 gemeenten waar de meeste studenten (hbo en wo) wonen

bevolking studentensteden 2022

Bron: CBS

Studenten verspreid over de gemeente

Laatst aangepast 21-02-2022

Spreiding van de studenten over de gemeente in percentage van de bevolking, 2023

Prec studenten 2023.png

bron: Hanzehogeschool en RUG, bewerkt OIS Groningen

De gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders

Deze rubriek geeft een beeld van de samenstelling van de gemeenteraad en het stemgedrag van de inwoners bij de verkiezingen van gemeenteraad en Tweede Kamer.

Opkomstpercentages en gegevens over het vertrouwen dat inwoners hebben in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd zijn opgenomen bij het thema meedoen

In de Enquête leefbaarheid 2022 is gevraagd hoeveel vertrouwen de inwoners hebben in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. In totaal heeft 30 procent van de inwoners (heel) veel vertrouwen.

Voor de samenstelling van het college zie de website van de gemeente Groningen.

Uitslag van de verkiezingen

Laatst aangepast 07-12-2023

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen (GR) en Tweede Kamerverkiezingen (TK) in procenten.

Verkiezingsuitslagen

Zie voor de verdeling van de stemmen van de gemeenteraad per wijk de buurtmonitor Gronometer

Uitslagen per stembureau van verkiezingen staan in de open data van de gemeente Groningen.

bron: Kiesraad en gemeente Groningen

Zetelverdeling gemeenteraad

Laatst aangepast 11-10-2023

Zetelverdeling gemeenteraad, 2014, 2018 en 2022

bron: gemeente Groningen