Meer ouderen verwacht

Groei door herindeling: 6e gemeente van Nederland

De nieuwe gemeente Groningen is per 1 januari 2019 ontstaan uit de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De nieuwe gemeente had in januari 2019 231.309 inwoners, bijna 30.000 meer dan de oude gemeente Groningen. Op 1 januari 2020 waren er 232.917 inwoners, een toename van zo'n 1.600. De nieuwe gemeente Groningen is de 6e gemeente van Nederland.

Al jaren zien we dat het aantal huishoudens sneller toeneemt dan het aantal inwoners; de huishoudens worden dus steeds kleiner. Dit betekent dat er meer woningen nodig zijn.

De bevolkingsprognose laat vanaf 2019 een grote groei zien van het aantal 75-plussers. Hun aantal neemt de komende twintig jaar toe van ruim 10.000 naar 17.500 personen (in de oude gemeente Groningen). Al sinds 2011 kwamen er jaarlijks 600 ouderen van 65-80 jaar bij in de oude gemeente (zonder Ten Boer en Haren). In de nieuwe gemeente zien we in 2019 een toename van 800 ouderen van 65-80 jaar.

Het geboorteoverschot ligt in 2019 in de nieuwe gemeente Groningen rond de +300 personen. In de oude gemeente Groningen was dit jaren ongeveer +600. Er zijn vooral meer sterftes (+300) in de nieuwe gemeente dan in de oude.
Fluctuaties in de groei zijn vooral te danken aan het migratiesaldo: vestiging in minus vertrek uit de gemeente. In 2019 is dit saldo +1.600 personen. In de oude gemeente Groningen hielden vestiging en vertrek elkaar sinds 2015 in evenwicht, en voor die tijd was er een sterk positief saldo. Het migratiesaldo is vooral terug te voeren op de jongeren van 18 tot en met 27 jaar, veelal studenten. Tussen 2007 en 2015 nam deze groep toe met 1.000 tot 2.000 per jaar en in 2019 met 400 personen. Het aantal buitenlandse studenten nam toe met zo’n 800 tot 10.400 in totaal.

Laatst aangepast: 02-06-2020

Ontwikkeling bevolking sinds 1920

Laatst aangepast 27-03-2020

Aantal inwoners gemeente Groningen (inclusief veranderingen door grenswijzigingen), ontwikkeling 1920-2020

De stijging tussen 2018 en 2019 komt door de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. In 2017 is Meerstad met 1.034 overgedragen van Slochteren naar Groningen. In 1969 is de toevoeging te zien van de gemeenten Noorddijk en Hoogkerk, met samen 11.159 inwoners. Voor de bevolking per buurt en wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: gemeente Groningen

Inwoners Groningen en andere steden

Laatst aangepast: 27-03-2020

Bevolking in gemeenten met meer dan 150.000 inwoners in Nederland per 1 januari 2020

bron: CBS

Ontwikkeling bevolking, inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 11-06-2020

Ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens, index 2010 =100

Op 1 januari 2020 waren er 232.917 inwoners in 137.459 huishoudens. Te zien is dat het aantal huishoudens tot 2016 relatief sneller toenam dan de bevolking: huishoudens worden kleiner. Door de herindeling is dit vanaf 2019 minder zichtbaar in de grafiek. De cijfers laten zien dat ook in 2019 het aantal huishoudens sneller groeide dan het aantal inwoners. Zie voor de aantallen per buurt of wijk het buurtinformatiesysteem Gronometer. Door de groei van het aantal huishoudens neemt ook de behoefte aan woonruimte toe.

Bron: gemeente Groningen

Prognose naar leeftijd, 2019 en 2039

Laatst aangepast 03-06-2020

Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, 2019 en prognose 2039

Bron: Bevolkingsprognose 2019-2039 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Vestiging en vertrek

Laatst bijgewerkt: 07-08-2019

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, aantallen personen per jaar, 2009-2019

Bron: gemeente Groningen

Inleiding: ontwikkeling bevolking

Laatst aangepast 27-03-2020

Inwonerspanel.jpg

De gemeente Groningen telde op 1 januari 2019 231.309 inwoners. Dit is inclusief de inwoners van Ten Boer en Haren (sinds 2019). Het aantal is het laatste jaar gegroeid tot 232.917 op 1 januari 2020. De nieuwe gemeente Groningen is de 6e gemeente van Nederland.

Al jaren zien we dat het aantal huishoudens sneller toeneemt dan het aantal inwoners; de huishoudens worden dus steeds kleiner.

N.B. Het bevolkingscijfer verschilt met 5 personen van het aantal dat het CBS voor Groningen heeft vastgesteld. Het verschil berust op een andere werkwijze bij het verwerken van mutaties die inwoners achteraf melden. Het CBS vermeldt een bevolkingsaantal van 232.922 op 1 januari 2020.

Ontwikkeling bevolking sinds 1920

Laatst aangepast 27-03-2020

Aantal inwoners gemeente Groningen (inclusief veranderingen door grenswijzigingen), ontwikkeling 1920 t/m 2020

De stijging tussen 2018 en 2019 komt door de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Meerstad met zijn 1.034 inwoners werd in 2017 overgedragen van Slochteren naar Groningen. In 1969 is de toevoeging te zien van de gemeenten Noorddijk en Hoogkerk, met samen 11.159 inwoners. Voor de bevolking per buurt en wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer

Bron: gemeente Groningen

Bevolkingspiramide 1 januari 2020

Laatst aangepast 03-06-2020

De bevolkingspiramide geef het aantal inwoners per 5-jaarsgroep, mannen en vrouwen samen.

Aan de bevolkingspiramide zien we dat Groningen een echte studentenstad is. De groepen 20-24 jaar en 25-29 jaar zijn relatief groot. Voor bevolkingspiramides per buurt of wijk klik hier. U kunt dan zelf de buurt of wijk instellen.

Bron : gemeente Groningen

Ontwikkeling bevolking naar leeftijd

Laatst aangepast: 27-03-2020

Ontwikkeling van de aantallen inwoners naar vijf leeftijdsgroepen, index 2010=100

Alle leeftijdsgroepen nemen in aantal toe als gevolg van de herindeling van drie gemeenten tot één. De groep van 19-27 jaar is duidelijk minder toegenomen. Dit ligt voor de hand, omdat de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer geen studentensteden zijn en de oude gemeente Groningen wel. Verder vallen de sterke toenames op van de aantallen ouderen (sinds 2010) en jongeren van 19-27 jaar (tot 2015).

Bron: gemeente Groningen

Ontwikkeling bevolking, jeugd naar leeftijd

Laatst aangepast 27-03-2020

Ontwikkeling van de aantallen inwoners naar leeftijdsgroepen tot en met 18 jaar, index 2010=100

Het aantal kinderen neemt sinds 2015 af. Het duidelijkst is dat bij de 0-3-jarigen. Het aantal 18-jarigen vertoont een grillig verloop en neemt ook sinds 2015 af. Op deze leeftijd starten veel jongeren een studie. Sinds 2015 is de studiefinanciering gewijzigd, met als gevolg dat veel jongeren (langer) thuis blijven wonen. Ook hier zien we in de laatste metingen het effect van de herindeling en dit minder sterk bij de 18-jarigen.

Bron: gemeente Groningen

Ontwikkeling bevolking, inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 11-06-2020

Ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens, index 2010=100

Op 1 januari 2020 waren er 232.917 inwoners in 137.459 huishoudens. Te zien is dat het aantal huishoudens tot 2016 relatief sneller toenam dan de bevolking: huishoudens worden kleiner. Door de herindeling is dit vanaf 2019 minder zichtbaar in de grafiek. De cijfers laten zien dat ook in 2019 het aantal huishoudens sneller groeide dan het aantal inwoners. Zie voor de aantallen per buurt of wijk het buurtinformatiesysteem Gronometer. Door de groei van het aantal huishoudens neemt ook de behoefte aan woonruimte toe.

Bron: gemeente Groningen

Huishoudens naar type

Laatst aangepast: 27-03-2020

Aantal huishoudens naar type, 2020
Bij alleenstaanden en samenwonenden is onderscheid gemaakt tussen jongeren- en andere huishoudens. Bij alleenstaanden is verder onderscheid gemaakt tussen alleen in een pand wonen of met meer mensen (op kamers).


Bij de huishoudens met kinderen is minimaal één kind jonger dan 18 jaar. Overige huishoudens zijn onder meer huishoudens met oudere kinderen en institutionele huishoudens.

Er zijn in Groningen relatief weinig huishoudens met kinderen. Op 1 januari 2020 waren er 19.840 huishoudens met kinderen (waarvan minimaal één kind jonger is dan 18 jaar). Hiervan waren er 12.959 met twee volwassenen (al dan niet gehuwd), 5.037 eenoudergezinnen, 611 samengestelde gezinnen, 110 meergeneratiegezinnen en 1.123 overige huishoudens met kinderen. Sinds 2012 neemt het aantal eenoudergezinnen toe en het aantal samenwonenden met kinderen af. Het totaal aantal kinderen tot en met 17 jaar neemt ook af, sinds 2015. Voor de huishoudens naar type in de wijken en dorpen in de gemeente zie het gebiedsinformatiesysteem Gronometer.

Bron: gemeente Groningen

Huishoudens naar type, aantallen, 2020

Laatst aangepast 27-03-2020
Type huishouden aantal
huishoudens
percentage aantal
personen
percentage gemiddelde
huishoudens
grootte
Alleenstaande jongere 9.590 7,0% 9.590 4,1% 1,0
Alleenstaande 42.605 31,0% 42.605 18,3 1,0
Alleenstaande jongere, wonend
  met meer
22.246 16,2% 22.246 9,6% 1,0
Alleenstaande, wonend met meer 7.485 5,4% 7.485 3,2% 1,0
Samenwonend met twee 29.464 21,4 58.928 25,3% 2,0
Gezin met kind(eren) jonger dan 18 jaar 12.959 9,4% 50.707 21,8% 3,9
Gezin met kind(eren) ouder dan
  17 jaar
2.866 2,1% 9.464 4,1% 3,3
Eenoudergezin 5.037 3,7% 13.269 5,7% 2,6
Eenoudergezin met kind(eren)
  ouder dan 17 jaar
2.295 1,7% 4.969 2,1% 2,2
Samengesteld gezin 611 0,4% 2.955 1,3% 4,8
Samengesteld gezin kind(eren)
  ouder dan 17 jaar
30 0,0% 133 0,1% 4,4
Meergeneratiegezin 110 0,1% 512 0,2% 4,7
Meergeneratiegezin kinderen
ouder dan 17 jaar
16 0,0% 65 0,0% 4,1
Institutioneel huishouden 103 0,1% 1.848 0,8% 17,9
Overig 919 0,7% 3.202 1,4% 3,5
Overig met kinderen jonger dan
18 jaar
1.123 0,8% 5.068 2,2% 4,5
TOTAAL 137.459 100% 232.917 1,7

Bron: BRP Groningen

Huishoudens met kinderen

Laatst aangepast 27-03-2020

Ontwikkeling van het aantal samenwonenden met kinderen en eenoudergezinnen, index 2010=100

Bron: gemeente Groningen

Inwoners Groningen en andere steden

Laatst aangepast 27-03-2020

Bevolking in gemeenten met meer dan 150.000 inwoners in Nederland per 1 januari 2020

Bron: CBS

Inleiding: mutaties bevolking

De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) is in 2019 in de nieuwe gemeente +300 inwoners. Dit is lager dan in de oude gemeente Groningen waar het overschot vrij stabiel rond de +600 lag. Er zijn vooral meer sterftes dan voorheen (+300).

Fluctuaties in de groei zijn vooral te danken aan het migratiesaldo: vestiging in minus vertrek uit de gemeente. In 2019 was dit saldo +1600 personen in de nieuwe gemeente. In de oude gemeente Groningen hielden vestiging en vertrek elkaar sinds 2015 in evenwicht, en voor die tijd was er een sterk positief saldo. Het migratiesaldo is vooral terug te voeren op de jongeren van 18 tot en met 27 jaar, veelal studenten. Tussen 2007 en 2015 nam deze groep toe met 1.000 tot 2.000 per jaar en in 2019 met 400 personen.
In 2019 is het migratiesaldo met het buitenland sterk positief (+1.200) en met de niet-noordelijke regio’s in Nederland negatief (-1.000).

Vestiging en vertrek

Laatst bijgewerkt 02-06-2020

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, aantallen personen per jaar, 2008-2019

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek over het jaar

Laatst aangepast 03-12-2020

Instroom en uitstroom van de bevolking, aantallen personen per maand, 2014-2020

vest_vertrek tot okt 2020.jpg

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek naar regio, 2019

Laatst aangepast; 01-04-2020

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, aantallen personen naar regio, 2019

Bron: gemeente Groningen

Natuurlijke aanwas

Laatst aangepast 01-04-2020

Natuurlijk verloop van de bevolking, vanaf 2018 inclusief Haren en ten Boer

   
2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019
geboorten 2.011 2.051 2.029 1.979 1.931 2.038 2.022
sterften 1.290 1.382 1.352 1.319 1.388 1.698 1.700
vruchtbaarheidscijfer 35.8 35.4 34.1 33.2 32.4 30,4 30,9
natuurlijke aanwas 721 669 677 660 543 340 322

Vruchtbaarheidscijfer = het aantal geboorten per 1.000 vrouwen in de leeftijd van 15-49 jaar.

Bron: gemeente Groningen

Burgerlijke staat

Laatst aangepast 01-04-2020

Aantal huwelijken, geregistreerd partnerschappen en (echt)scheidingen, vanaf 2019 nieuwe gemeente

   
2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019
huwelijken 555 549 511 458 478 476 537
geregistreerd partnerschap 74 116 144 272 227 315 403
echtscheidingen 267 212 261 256 215 223 232
ontbindingen partnerschap 10 1) 21 15 16 23 40

1) geteld bij de echtscheidingen

Bron: gemeente Groningen

Inleiding: Prognoses bevolking en huishoudens

De gemeente Groningen zal volgens de prognose in 2030 ruim 250.000 inwoners tellen en in 2040 ruim 270.000, een groei van 37.000 inwoners. Bevolkingsontwikkelingen worden grotendeels bepaald door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Geboorte- en sterftecijfers en interregionale en intergemeentelijke verhuisstromen zijn niet eenvoudig te voorspellen. Deze hangen namelijk sterk samen met sociaal-culturele en economische ontwikkelingen. Dit maakt voorspellen, vooral op een langere termijn, erg lastig. Zeker voor een stad als Groningen die met zijn grote studentenbevolking extra veel voor deze ontwikkelingen gevoelige dynamiek kent. Prognoses hebben daarom steeds meer het karakter van een vooruitberekening van de trends, zonder dat daarbij met zekerheid gesteld kan worden dat die ook de meest waarschijnlijke ontwikkeling aangeven. Er zijn ook andere richtingen denkbaar.

Het aantal huishoudens zal naar verwachting tot 2040 met 24.000 zijn gegroeid tot in totaal 162.500 huishoudens. Deze toename tot 2040 hangt voor een deel samen met de bevolkingsgroei, maar wordt in absolute aantallen grotendeels veroorzaakt door de alleenstaanden: in 2040 is ruim 60 procent van de huishoudens eenpersoons.

Prognose inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 10-03-2021

Prognose van aantallen inwoners en huishoudens, gemeente Groningen, 2020-2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose huishoudens naar type, aantallen

Laatst aangepast 10-03-2021

Prognose van aantallen huishoudens naar type, gemeente Groningen, 2020-2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose naar leeftijd, aantallen

Laatst aangepast: 10-03-2021

Prognose bevolking naar leeftijdsgroep, 2020-2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose naar leeftijd, 2020 en 2040

Laatst aangepast 10-03-2021

Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, 2020 en prognose 2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Gemeente met veel studenten

dynamische bevolking

In de gemeente wonen naar verhouding veel jongeren die studeren aan de vele onderwijsinstellingen die de stad rijk is. Bij de Rijksuniversiteit studeren ongeveer 32.000 studenten en voor de Hanzehogeschool bijna evenveel. Dit zorgt ervoor dat de stad veel verhuizingen kent. Van de in totaal ruim 62.000 studenten wonen er ruim 35.000 in de gemeente. Deze wonen vooral in de wijken binnen de ringwegen en het van Starkenborghkanaal, voor de verdeling van de studenten binnen de gemeente zie de buurtmonitor Gronometer.

studenten in Groningen

In de gemeente studerende en wonende studenten

Laatst gewijzigd 17-07-2020

Aantal in de gemeente studerende en wonende studenten, 2019-2020

Van de mbo en hbo-studenten woont een groter deel buiten de gemeente dan van de universiteitsstudenten. Hbo-studenten en vooral mbo deelnemers wonen vaker bij hun ouders.

Bron: CBS, onderwijs-instellingen

Ontwikkeling aantal studenten vergeleken met de bevolking

Laatst aangepast 27-03-2020

Ontwikkeling van de aantallen studerend in Groningen, in Groningen wonende studenten (hbo of wo) en inwoners, index, 2010=100

Het aantal studenten aan de RuG en de Hanzehogeschool neemt toe. Dit gaat relatief sneller dan de groei van het aantal inwoners van de gemeente. Tot 2015 nam ook het aantal studenten toe dat in de gemeente woont, tot 2019 is dit aantal afgenomen, het laatste jaar zijn er weer meer studenten die in de gemeente wonen.

Bron: CBS, RuG, Hanzehogeschool

Woonstudenten, Groningen en Nederland

Laatst gewijzigd 01-05-2019

Het percentage van de inwoners dat student (hbo of wo) is. Deze studenten hoeven niet allemaal in Groningen te studeren, ze kunnen ook elders onderwijs volgen.

Van alle inwoners in Groningen is een op de 6 tot 7 student. De laatste jaren wonen er minder studenten in de gemeente, terwijl het aantal in de stad studerenden wel toeneemt. Vermoedelijk komt dit door een wijziging in het leenstelsel. Zie ook de vergelijking van Groningen met andere studentensteden.

Bron: CBS

Studenten wonend in gemeenten, percentages

Laatst aangepast 17-07-2020

Percentage inwoners dat hbo- of wo-onderwijs volgt, Groningen vergeleken, studieseizoen 2019-2020

In Wageningen wonen relatief de meeste studenten. Als we naar de absolute aantallen kijken dan ontstaat een andere volgorde, zie de tabel hierna.

Bron: CBS

In gemeenten wonende studenten, aantallen

laatst aangepast 17-07-2020

Top 10 gemeenten waar de meeste studenten (hbo en wo) wonen

 
hbo wo totaal 2019-2020
Amsterdam 22.469 29.917 52.386
Rotterdam 18.809 17.667 36.476
Groningen 15.288 19.986 35.274
Utrecht 12.347 18.564 30.911
s-Gravenhage 16.456 9.831 26.287
Nijmegen 7.778 11.540 19.318
Eindhoven 8202 7731 15933
Tilburg 8354 7559 15913
Delft 2794 13058 15852
Leiden 3692 11578 15270

Bron: CBS