Meer ouderen verwacht

Groei jongeren zwakt af naar gemiddelde (en erg onzeker)

Op 1 januari 2021 wonen er 233.265 personen in de gemeente. De berekende prognose van de bevolking, uitgaande van de huidige en verwachte hoge woningbouwproductiecijfers en studentenaantallen, laat tot 2040 een groei zien van 16 procent tot ruim 270.000 inwoners.

De groep 75-plussers neemt sterk toe, van ruim 14.000 tot ongeveer 24.000 in 2040. De grote groep babyboomers bereikt momenteel deze leeftijd. De leeftijdsgroepen die in de toekomst groeien zijn dus andere dan we in het recente verleden zagen toenemen.
Hiermee zal de vraag naar zorgarrangementen ook stevig toenemen, vergroot de behoefte aan healthy-ageingvoorzieningen en veranderen de behoeftes voor wonen en inrichting van de openbare ruimte.

Het aandeel eenpersoonshuishoudens groeide de afgelopen jaren behoorlijk. De komende jaren (tot 2040) blijft dit naar verwachting stabiel. Dit betekent dat de groei in het aantal benodigde woningen gelijke tred houdt met de groei in het aantal inwoners; tot 2040 is dat naar verwachting 16 à 17 procent.

Tot 2015 zagen we een sterke groei van het aantal jongeren in de gemeente. De verwachting voor de toekomst is dat die groei afvlakt tot de gemiddelde bevolkingsgroei. In aantallen verwachten we de komende 20 jaar een groei van ongeveer 5.600 jonge inwoners. Deze verwachting is omkleed met grote onzekerheid, omdat een belangrijk deel hiervan buitenlandse studenten zijn en de effecten van corona en brexit op deze groep nog niet bekend zijn. Eind 2020 studeren bijna 66.000 studenten in Groningen. Ruim 11.000 van hen zijn afkomstig uit het buitenland, meer dan 17 procent.

Voor bevolking en studenten per buurt: Gronometer, het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen

thema bevolking.jpg

Ontwikkeling en prognose naar leeftijd, 2000, 2020 en 2040

Laatst aangepast 23-06-2021

Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, 2000 (oude gemeente), 2020 en prognose 2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen) en BRP

Ontwikkeling bevolking, inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 26-05-2021

Ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens, index 2011=100

Op 1 januari 2020 waren er 232.917 inwoners in 137.459 huishoudens. Te zien is dat het aantal huishoudens tot 2016 relatief sneller toenam dan de bevolking: huishoudens worden kleiner. Door de herindeling is dit vanaf 2019 minder zichtbaar in de grafiek. De cijfers laten zien dat ook in 2019 het aantal huishoudens sneller groeide dan het aantal inwoners. Zie voor de aantallen per buurt of wijk het buurtinformatiesysteem Gronometer. Door de groei van het aantal huishoudens neemt ook de behoefte aan woonruimte toe.

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek

Laatst bijgewerkt: 16-08-2021

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, aantallen personen per jaar, 2011-2020

Bron: gemeente Groningen

Inleiding: ontwikkeling bevolking

Laatst aangepast 26-05-2021

Inwonerspanel.jpg

De gemeente Groningen telde 233.265 inwoners op 1 januari 2021 . Dit is inclusief de inwoners van Ten Boer en Haren (sinds 2019). Het aantal is het laatste jaar gegroeid tot 232.917 op 1 januari 2020. De nieuwe gemeente Groningen is de 6e gemeente van Nederland.

Al jaren zien we dat het aantal huishoudens sneller toeneemt dan het aantal inwoners; de huishoudens worden dus steeds kleiner.

N.B. Het bevolkingscijfer verschilt met 5 personen van het aantal dat het CBS voor Groningen heeft vastgesteld. Het verschil berust op een andere werkwijze bij het verwerken van mutaties die inwoners achteraf melden. Het CBS vermeldt een bevolkingsaantal van 232.922 op 1 januari 2020.

Ontwikkeling bevolking sinds 1920

Laatst aangepast 26-05-2021

Aantal inwoners gemeente Groningen (inclusief veranderingen door grenswijzigingen), ontwikkeling 1920 t/m 2021

De stijging tussen 2018 en 2019 komt door de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Meerstad met zijn 1.034 inwoners werd in 2017 overgedragen van Slochteren naar Groningen. In 1969 is de toevoeging te zien van de gemeenten Noorddijk en Hoogkerk, met samen 11.159 inwoners. Voor de bevolking per buurt en wijk zie het buurtinformatiesysteem Gronometer

Bron: gemeente Groningen

Bevolkingspiramide 1 januari 2020

Laatst aangepast 03-06-2020

De bevolkingspiramide geef het aantal inwoners per 5-jaarsgroep, mannen en vrouwen samen.

Aan de bevolkingspiramide zien we dat Groningen een echte studentenstad is. De groepen 20-24 jaar en 25-29 jaar zijn relatief groot. Voor bevolkingspiramides per buurt of wijk klik hier. U kunt dan zelf de buurt of wijk instellen.

Bron : gemeente Groningen

Ontwikkeling bevolking naar leeftijd

Laatst aangepast: 26-05-2021

Ontwikkeling van de aantallen inwoners naar vijf leeftijdsgroepen, index 2011=100

Alle leeftijdsgroepen nemen in aantal toe als gevolg van de herindeling van drie gemeenten tot één. De groep van 19-27 jaar is duidelijk minder toegenomen. Dit ligt voor de hand, omdat de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer geen studentensteden zijn en de oude gemeente Groningen wel. Verder vallen de sterke toenames op van de aantallen ouderen (sinds 2011) en jongeren van 19-27 jaar (tot 2015).

Bron: gemeente Groningen

Ontwikkeling bevolking, jeugd naar leeftijd

Laatst aangepast 26-05-2021

Ontwikkeling van de aantallen inwoners naar leeftijdsgroepen tot en met 18 jaar, index 2011=100

Het aantal kinderen neemt sinds 2015 af. Het duidelijkst is dat bij de 0-3-jarigen. Het aantal 18-jarigen vertoont een grillig verloop en neemt ook sinds 2015 af. Op deze leeftijd starten veel jongeren een studie. Sinds 2015 is de studiefinanciering gewijzigd, met als gevolg dat veel jongeren (langer) thuis blijven wonen. Ook hier zien we in de laatste metingen het effect van de herindeling en dit minder sterk bij de 18-jarigen.

Bron: gemeente Groningen

Bevolking naar burgerlijke staat

Laatst aangepast: 05-08-2021

Inwoners naar geslacht en burgerlijke staat op 1 januari van het jaar.

bevolking burgstaat.png

De inwoners met een geregistreerd partnerschap zijn geteld bij de gehuwden. De inwoners die hun geregistreerd partnerschap hebben ontbonden staan bij de gescheiden inwoners.

bron: gemeente Groningen en CBS

Ontwikkeling bevolking, inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 26-05-2021

Ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens, index 2011=100

Op 1 januari 2020 waren er 232.917 inwoners in 137.459 huishoudens. Te zien is dat het aantal huishoudens tot 2016 relatief sneller toenam dan de bevolking: huishoudens worden kleiner. Door de herindeling is dit vanaf 2019 minder zichtbaar in de grafiek. De cijfers laten zien dat ook in 2019 het aantal huishoudens sneller groeide dan het aantal inwoners. Zie voor de aantallen per buurt of wijk het buurtinformatiesysteem Gronometer. Door de groei van het aantal huishoudens neemt ook de behoefte aan woonruimte toe.

Bron: gemeente Groningen

Huishoudens naar type

Laatst aangepast: 27-03-2020

Aantal huishoudens naar type, 2020
Bij alleenstaanden en samenwonenden is onderscheid gemaakt tussen jongeren- en andere huishoudens. Bij alleenstaanden is verder onderscheid gemaakt tussen alleen in een pand wonen of met meer mensen (op kamers).


Bij de huishoudens met kinderen is minimaal één kind jonger dan 18 jaar. Overige huishoudens zijn onder meer huishoudens met oudere kinderen en institutionele huishoudens.

Er zijn in Groningen relatief weinig huishoudens met kinderen. Op 1 januari 2020 waren er 19.840 huishoudens met kinderen (waarvan minimaal één kind jonger is dan 18 jaar). Hiervan waren er 12.959 met twee volwassenen (al dan niet gehuwd), 5.037 eenoudergezinnen, 611 samengestelde gezinnen, 110 meergeneratiegezinnen en 1.123 overige huishoudens met kinderen. Sinds 2012 neemt het aantal eenoudergezinnen toe en het aantal samenwonenden met kinderen af. Het totaal aantal kinderen tot en met 17 jaar neemt ook af, sinds 2015. Voor de huishoudens naar type in de wijken en dorpen in de gemeente zie het gebiedsinformatiesysteem Gronometer.

Bron: gemeente Groningen

Huishoudens naar type, aantallen, 2020

Laatst aangepast 27-03-2020

Huishousdens 2020.png

Bron: BRP Groningen

Huishoudens met kinderen

Laatst aangepast 27-03-2020

Ontwikkeling van het aantal samenwonenden met kinderen en eenoudergezinnen, index 2010=100

Bron: gemeente Groningen

Bevolking: doelgroepen

Laatst aangepast: 08-06-2021

Een aantal doelgroepen in de bevolking, de wijken vergeleken, 2020

Deze doelgroepen zijn:

  • Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond
  • Eenoudergezinnen
  • Kinderen van gescheiden ouders

Bevolking doelgroepen 2020.jpg

Een donkere tint blauw betekent een hoog percentage doelgroepen binnen de bevolking.

bron: BRP gemeente Groningen

Opleidingsniveau

Laatst aangepast, 11-06-2021

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot en met 75 jaar, 2019

bron: CBS

Opleidingsniveau, Groningen vergeleken

Laatst aangepast 05-08-2021

Percentage inwoners van 15 tot en met 75 jaar dat hoog (hbo of universitair) is opgeleid, Groningen vergeleken, 2019

bron: CBS

Bevolking: Leefstijlgroepen

Laatst aangepast: 17-08-2018

Aandelen van leefstijlgroepen in de gemeente Groningen op het totaal aantal inwoners

Gemaksgeoriënteerden: De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Kosmopolieten: Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.

Moderne burgerij: De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.

Nieuwe conservatieven: De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.

Opwaarts mobielen: De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

Post-materialisten: De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.

Postmoderne hedonisten: De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Traditionele burgerij: De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

bron: onderzoeksrapport 'mentality modellen' gemeente Groningen (Motivaction)

Leefstijlgroepen, dominante groep per buurt

Laatst aangepast: 17-09-2019

Leefstijlgroepen, dominante groep per buurt, 2018

Motivaction_buurt.jpg

bron: onderzoeksrapport 'mentality modellen' gemeente Groningen (Motivaction)

Inleiding: mutaties bevolking

De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) is in 2020 +266 inwoners. Dit is lager dan in de oude gemeente Groningen waar het overschot vrij stabiel rond de +600 lag. Er zijn vooral meer sterftes dan voorheen (450 meer in 2020 dan in de periode voor 2019 en 100 meer dan in 2019).

Fluctuaties in de groei zijn vooral te danken aan het migratiesaldo: vestiging in minus vertrek uit de gemeente. In 2020 was dit saldo +260 personen in de nieuwe gemeente. In de oude gemeente Groningen hielden vestiging en vertrek elkaar sinds 2015 in evenwicht, en voor die tijd was er een sterk positief saldo. Het migratiesaldo is vooral terug te voeren op de jongeren van 18 tot en met 26 jaar, veelal studenten. Tussen 2007 en 2015 nam deze groep toe met 1.000 tot 2.000 per jaar en in 2020 nam die groep af met bijna 800 personen.
In 2020 is het migratiesaldo met het buitenland positief (+770) en met de niet-noordelijke en oostelijke regio’s in Nederland negatief (-815).

Vestiging en vertrek

Laatst aangepast; 16-08-2021

Vestiging en vertrek, totaal aantal personen per jaar, 2011-2020.

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek, saldi

Laatst aangepast 16-08-2021

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, saldi aantallen personen per jaar, 2011-2020

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek over het jaar

Laatst aangepast 15-07-2021

Instroom en uitstroom van de bevolking, aantallen personen per maand, 2014-2021

Hartslag.jpg

Bron: gemeente Groningen

Vestiging en vertrek naar regio, 2020

Laatst aangepast: 16-08-2021

Vestiging en vertrek gemeente Groningen, aantallen personen naar regio, 2020

Bron: gemeente Groningen

Natuurlijke aanwas

Laatst aangepast: 05-08-2021

Natuurlijk verloop van de bevolking, vanaf 2019 nieuwe gemeente

bevolking natuurlijke aanwas.png

Vruchtbaarheidscijfer = het aantal geboorten per 1.000 vrouwen in de leeftijd van 15-49 jaar.

Bron: gemeente Groningen

Burgerlijke staat

Laatst aangepast 05-08-2021

Aantal huwelijken, geregistreerd partnerschappen en (echt)scheidingen, vanaf 2019 nieuwe gemeente

bevolking huwelijken+.png

De geregistreerd partnerschappen zijn geteld bij de huwelijken en de ontbindingen van een geregistreerd partnerschap bij de echtscheidingen.

Bron: gemeente Groningen

6e Gemeente van Nederland

Groningen is met 233.265 inwoners per 1 januari 2021 in grootte de 6e gemeente van Nederland. In vergelijking met andere gemeenten heeft Groningen veel alleenstaanden en weinig gezinnen met kinderen. ondanks het kleine aandeel gezinnen met kinderen is Groningen qua gemiddelde leeftijd een van de jongste gemeenten van het land.

Bevolking andere gemeenten

Laatst aangepast 28-05-2021

Bevolking in gemeenten met meer dan 150.000 inwoners in Nederland per 1 januari 2021

bron: CBS

Alleenstaanden; Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 28-05-2021

Percentage alleenstaanden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, Groningen vergeleken, 2020

bron: CBS

Huishoudens met kinderen, Groningen vergeleken

Laatst aangepast; 28-05-2021

Percentage huishoudens met kinderen ten opzichte van het totaal aantal huishoudens, Groningen vergeleken, 2020

bron: CBS

Inleiding: Prognoses bevolking en huishoudens

De gemeente Groningen zal volgens de prognose in 2030 ruim 250.000 inwoners tellen en in 2040 ruim 270.000, een groei van 37.000 inwoners. Bevolkingsontwikkelingen worden grotendeels bepaald door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Geboorte- en sterftecijfers en interregionale en intergemeentelijke verhuisstromen zijn niet eenvoudig te voorspellen. Deze hangen namelijk sterk samen met sociaal-culturele en economische ontwikkelingen. Dit maakt voorspellen, vooral op een langere termijn, erg lastig. Zeker voor een stad als Groningen die met zijn grote studentenbevolking extra veel voor deze ontwikkelingen gevoelige dynamiek kent. Prognoses hebben daarom steeds meer het karakter van een vooruitberekening van de trends, zonder dat daarbij met zekerheid gesteld kan worden dat die ook de meest waarschijnlijke ontwikkeling aangeven. Er zijn ook andere richtingen denkbaar.

Het aantal huishoudens zal naar verwachting tot 2040 met 24.000 zijn gegroeid tot in totaal 162.500 huishoudens. Deze toename tot 2040 hangt voor een deel samen met de bevolkingsgroei, maar wordt in absolute aantallen grotendeels veroorzaakt door de alleenstaanden: in 2040 is ruim 60 procent van de huishoudens eenpersoons.

Prognose inwoners en huishoudens

Laatst aangepast: 10-03-2021

Prognose van aantallen inwoners en huishoudens, gemeente Groningen, 2020-2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose huishoudens naar type, aantallen

Laatst aangepast 10-03-2021

Prognose van aantallen huishoudens naar type, gemeente Groningen, 2020-2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose naar leeftijd, aantallen

Laatst aangepast: 10-03-2021

Prognose bevolking naar leeftijdsgroep, 2020-2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Prognose naar leeftijd, 2020 en 2040

Laatst aangepast 10-03-2021

Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, 2020 en prognose 2040

Bron: Bevolkingsprognose 2020-2040 gemeente Groningen (OIS Groningen)

Gemeente met veel studenten

dynamische bevolking

In de gemeente wonen naar verhouding veel jongeren die studeren aan de vele onderwijsinstellingen die de stad rijk is. Bij de Rijksuniversiteit studeren ongeveer 32.000 studenten en voor de Hanzehogeschool bijna evenveel. Dit zorgt ervoor dat de stad veel verhuizingen kent. Van de in totaal ruim 62.000 studenten wonen er ruim 35.000 in de gemeente. Deze wonen vooral in de wijken binnen de ringwegen en het van Starkenborghkanaal, voor de verdeling van de studenten binnen de gemeente zie de buurtmonitor Gronometer.

Gegevens over studerende studenten zijn te vinden onder opgroeien.

studenten in Groningen

In de gemeente studerende en wonende studenten

Laatst gewijzigd 17-07-2020

Aantal in de gemeente studerende en wonende studenten, 2019-2020

Van de mbo en hbo-studenten woont een groter deel buiten de gemeente dan van de universiteitsstudenten. Hbo-studenten en vooral mbo deelnemers wonen vaker bij hun ouders.

Bron: CBS, onderwijs-instellingen


Buitenlandse studenten

Laatst aangepast 11-06-2021

Buitenlandse studenten die studeren aan de Rijksuniversiteit of de Hanzehogeschool

bron: Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool

Buitenlandse studenten RUG naar herkomstland

laatst aangepast: 11-06-2021

Buitenlandse studenten RUG naar herkomstland, 2020


De cijfers hebben betrekking op collegejaren. Zo staat de periodeaanduiding '2019' voor het collegejaar '2018/2019'

bron: Rijksuniversiteit

Buitenlandse studenten Hanzehogeschool naar herkomstland

laatst aangepast: 11-06-2021

Buitenlandse studenten Hanzehogeschool naar herkomstland, 2020


De cijfers hebben betrekking op collegejaren. Zo staat de periodeaanduiding '2019' voor het collegejaar '2018/2019'

bron: Hanzehogesachool

Ontwikkeling aantal studenten vergeleken met de bevolking

Laatst aangepast 27-03-2020

Ontwikkeling van de aantallen studerend in Groningen, in Groningen wonende studenten (hbo of wo) en inwoners, index, 2010=100


Het aantal studenten aan de RuG en de Hanzehogeschool neemt toe. Dit gaat relatief sneller dan de groei van het aantal inwoners van de gemeente. Tot 2015 nam ook het aantal studenten toe dat in de gemeente woont, tot 2019 is dit aantal afgenomen, het laatste jaar zijn er weer meer studenten die in de gemeente wonen.

Bron: CBS, RuG, Hanzehogeschool

Woonstudenten, Groningen en Nederland

Laatst gewijzigd 01-05-2019

Het percentage van de inwoners dat student (hbo of wo) is. Deze studenten hoeven niet allemaal in Groningen te studeren, ze kunnen ook elders onderwijs volgen.

Van alle inwoners in Groningen is een op de 6 tot 7 student. De laatste jaren wonen er minder studenten in de gemeente, terwijl het aantal in de stad studerenden wel toeneemt. Vermoedelijk komt dit door een wijziging in het leenstelsel. Zie ook de vergelijking van Groningen met andere studentensteden.

Bron: CBS

Studenten wonend in gemeenten, percentages

Laatst aangepast 17-07-2020

Percentage inwoners dat hbo- of wo-onderwijs volgt, Groningen vergeleken, studieseizoen 2019-2020

In Wageningen wonen relatief de meeste studenten. Als we naar de absolute aantallen kijken dan ontstaat een andere volgorde, zie de tabel hierna.

Bron: CBS

Studenten verspreid over de gemeente

Laatst aangepast 31-05-2021

Spreiding van de studenten over de gemeente in percentage van de bevolking, 2020

Prec studenten 2020.png

bron: Hanzehogeschool en RUG, bewerkt OIS Groningen

In gemeenten wonende studenten, aantallen

laatst aangepast 17-07-2020

Top 10 gemeenten waar de meeste studenten (hbo en wo) wonen

studentensteden 2020.png

Bron: CBS