Hoge druk op woningmarkt

door aantrekkende economie en alleenwonenden

Sinds 2013 is het aanbod van bestaande koopwoningen afgenomen van rond de 1.600 naar ongeveer 500 woningen. De verkoopprijzen van bestaande woning lag in het laatste kwartaal van 2019 ruim 12% hoger dan het zelfde kwartaal een jaar eerder. De verkooptijd is met een looptijd van 23 dagen erg kort. Ook de wachttijden voor sociale huurwoningen blijven lang. De druk op de woningmarkt is dan ook ongekend hoog in de gemeente Groningen.

Steeds meer inwoners wonen alleen. Het betekent dat de behoefte aan (zelfstandige) woonruimte in de gemeente sterker is toegenomen dan het aantal inwoners. In tien jaar tijd zijn er 18.000 huishoudens bijgekomen, waarvan 90 procent eenpersoons. Twee derde van deze toename in eenpersoonshuishoudens zijn jongeren.

Het aantal woonruimten in de gemeente neemt toe en was in januari 2020 ongeveer 116.400, inclusief Haren, Ten Boer en Meerstad. In 2019 zijn bijna 1.800 woningen gereed gekomen, meer dan in voorgaande jaren. Hiervan waren bijna 400 grondgebonden woningen en ruim 1.000 eenheden voor jongeren.

In een studentenstad als Groningen zit de woningbehoefte voor een groot deel ook in jongerenhuisvesting. Voor de komende drie jaren staan er nog ruim 2.000 eenheden voor jongeren op het woningbouwprogramma. In totaal zijn ongeveer nog 16.000 woningen extra nodig om te voorzien in de huidige en toekomstige behoefte. De contouren van de plannen voor woningbouw zijn vastgelegd in de omgevingsvisie: Next City. Gemeente en ministerie ondertekenden begin 2019 een Woondeal om vóór 2030 in totaal 20.000 nieuwe woningen te bouwen in de stad Groningen.

In vergelijking met het Nederlands gemiddelde zijn in Groningen veel huurwoningen te vinden.

zirkoon.JPG

Laatst aangepast: 18-06-2020

Woningvoorraad

Laatst aangepast: 18-06-2020

Panden in aantallen naar soort bestemming (ontwikkeling 1 januari 2012 t/m 1 januari 2020


Woonruimten: alle panden met (mede) een woonbestemming. Overige panden zijn panden zonder woonbestemming. Stand- en ligplaatsen zijn standplaatsen van woonwagens, soms bezet door meerdere woonwagens en ligplaatsen van woonboten

Voor het aantal woonruimten en panden per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer. De stijging tussen 2018 en 2019 komt voor het grootste deel door de fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer.

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (OIS Groningen)

Nieuwbouw woonruimten naar eigendom

Laatst aangepast: 02-04-2020

Toevoeging aan woningvoorraad in aantallen naar eigendom (en soort: jongerenhuisvesting) (ontwikkeling 2014 t/m 2019)


Naast koop en huur is de soort jongerenhuisvesting apart opgenomen. Jongerenhuisvesting valt ook onder huur

Bron: BAG (gemeente Groningen)

Nieuwbouw woonruimten naar type woning

Laatst aangepast: 02-04-2020

Toevoeging aan woningvoorraad in aantallen naar type woning (ontwikkeling 2013 t/m 2019)


Grondgebonden betreft woningen met een tuin, zoals rij-, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Boven- en benedenwoningen behoren tezamen met appartementen, masoinettes en woningen boven bedrijf tot gestapeld.

Bron: BAG (gemeente Groningen)

Woningbouwplanning

Laatst aangepast: 07-06-2019

Woningbouwplanning de komende 10 jaar

Bron: Gemeente Groningen

Bron: Kompas van Groningen (OIS Groningen en afd. Monitoring & Informatie)

WOZ-waarde

Laatst aangepast: 03-12-2020

Benchmark: gemiddelde WOZ-waarde (ontwikkeling 2010 t/m 2020)

Voor de gemiddelde WOZ waarde per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: CBS

WOZ-waarde geïndexeerd

Laatst aangepast: 03-12-2020

Benchmark: geïndexeerde gemiddelde WOZ-waarde (ontwikkeling 2008 t/m 2020)

Bron: CBS

Woningdichtheid

Laatst aangepast 17-07-2020

Aantal woonpanden per hectare, 1 januari 2020

Woningen per ha 2020.png

Bron: BAG (Gemeente Groningen)

Eigendom woningen vergeleken

Laatst aangepast 17-07-2020

Percentage woningen naar eigendom, gemeente Groningen en Nederland, januari 2017 en 2019

Bron: CBS

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De dynamiek op de woningmarkt in de gemeente Groningen is onverminderd groot. Het aantal woningen dat te koop staat, is de afgelopen jaren fors gedaald en de verkooptijd in dagen is in tijden niet zo kort geweest. Wel is de slagingskans om een huurwoning te bemachtigen sinds 2017 groter geworden, behalve voor gezinnen. Toch is het percentage inwoners dat graag wil verhuizen stabiel. Tussen de wijken zien we grote verschillen.

De woonlasten (inclusief energiekosten) zijn in Groningen aan de hoge kant in het rijtje met vergelijkbare gemeenten. Toch zegt ruim 75 procent van de inwoners tevreden te zijn over de prijs-kwaliteitverhouding van zijn woning. Dit geldt vooral in de dorpen en nieuwere wijken met koopwoningen. In oudere wijken met veel huurwoningen en de studentenwijken zijn deze percentages lager.

Aangeboden woonruimten koopvoorraad

Laatst aangepast: 09-06-2020

Aantal woonruimten dat jaarlijks als te koop zijnde is aangeboden (ontwikkeling 2012 t/m 2020, begin van het jaar)

Vanaf 2019 nieuwe gemeente, het aantal per begin 2019 in de 'oude' gemeente Groningen bedroeg 250, in 2020 was dat 147.

Bron: NVM, gemeente Groningen

Verkochte woonruimten koopvoorraad

Laatst aangepast: 09-06-2020

Aantal woonruimten dat jaarlijks is verkocht (ontwikkeling 2012 t/m 2019)

2019 nieuwe gemeente, het aantal in 2019 in de 'oude' gemeente Groningen bedroeg 1.932

Bron: NVM, gemeente Groningen

Slagingskans voor een huurwoning

Laatst aangepast: 10-06-2020

Slagingskans in percentage voor toewijzing woonruimte corporatieve huurvoorraad (ontwikkeling, gemiddelde van de kwartalen, 2014 t/m 2019)

Bron: woningnet via Nijestee

Verhuiswens

Laatst aangepast 25-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt op dit moment de wens te hebben om te verhuizen (2018)

We zien dat in de wijken dicht bij het Centrum relatief veel bewoners de wens hebben om te verhuizen.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Woonlasten

Laatst aangepast: 21-08-2018

Benchmark gemiddelde woonlasten

Prijs-kwaliteit woning

Laatst aangepast: 26-07-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de prijs-kwaliteitverhouding van de eigen woning (2014-2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Woonbeleving

De percentages inwoners die tevreden zijn met hun eigen woning zijn redelijk stabiel. Rond de 90 procent vindt dat de woning geschikt is voor zijn huidige leefsituatie en evenveel zijn tevreden over de sfeer van de woning en de indeling. Zo’n 80 procent is tevreden over de omvang van zijn woning. Voor woonbeleving is verder de kwaliteit van de openbare ruimte van belang.De gemeente wil ruimte gaan bieden aan bijzondere woonvormen, zoals Tiny houses, zodat meer mensen kunnen wonen zoals ze wensen.

Voor de tevredenheid over de woning en wijk of buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Indeling woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de indeling van de eigen woning geschikt is voor het eigen huishouden

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Omvang woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de omvang van de eigen woning geschikt is voor het eigen huishouden

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Geschiktheid woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat (het woningtype van) de eigen woning geschikt is voor de huidige leefsituatie

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Sfeer woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de eigen woning een goede sfeer uitademt

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Technische kwaliteit

Ook waar het om meer technische kwaliteiten van de woningen gaat, zijn minder inwoners tevreden in de oudere wijken met veel huurwoningen en de studentenwijken. Het gaat dan om ventilatie, geluidsisolatie, warmte-isolatie en de staat van onderhoud van de woning. In dezelfde wijken geven meer inwoners aan dat er veel slecht onderhouden woningen in de wijk staan.

Geluidsisolatie woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de geluidsisolatie van de eigen woning (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Warmte-isolatie woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de warmte-isolatie van de eigen woning (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Ventilatie woning

Laatst aangepast: 26-07-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de ventilatie van de eigen woning (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Onderhoud woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat het onderhoud van de eigen woning goed is (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Kwaliteit woningen in de buurt

Laatst aangepast 06-06-2019

Percentage inwoners dat aangeeft dat het vaak voorkomt dat er slecht onderhouden woningen in de buurt staan (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Gas- en elektriciteitsgebruik in de gemeente

Laatst aangepast 09-12-2020

Verbruik gas in m3 en elektriciteit in kWh, index, 2014 = 100

Bron: klimaatmonitor.nl

Hernieuwbare energie

Laatst aangepast 09-12-2020

Hernieuwbare energie, drie componenten in Terra Joules

Elektriciteit: Komt vooral door zonnestroom en biogas, de stijging komt door zonnestroom Warmte: Door biogas, biomassa, bodemenergie en hernieuwbare warmte door houtkachels. De stijging komt vooral door biogas Vervoer: Biobrandstoffen

Bron: klimaatmonitor.nl

Hernieuwbare energie in percentage van het totaal

Laatst aangepast 09-12-2020

Hernieuwbare energie in percentage van de totale gebruikte energie, schattingen, 2014-2018

bron: Klimaatmonitor, berekening o.b.v. meerdere bronnen