Groei huurwoningen vrije markt afgenomen

Energiecrisis verandert eisen aan woningen

Op 1 januari 2023 staan er 122.000 woningen in de gemeente. Hiervan zijn bijna 46.000 koopwoningen en ongeveer 36.000 in bezit van een woningcorporatie. Beide aantallen zijn in 2022 licht toegenomen (+260 en +500).
Het aantal overige huurwoningen is in vier jaar tijd toegenomen met 7.200 tot 37.000 op 1 januari 2023. Wel zien we dat de toename in 2022 half zo groot was als in de jaren daarvoor: 900 in plaats van rond de 2.000.

Afgelopen jaar zijn er 2.080 woningen bijgekomen, waarvan 1.360 nieuwe woningen. Het aantal sociale huurwoningen is toegenomen met 410 en er zijn 270 eenheden voor jongeren opgeleverd. De plannen voor nieuwbouw zijn gericht op ongeveer 2.000 nieuwe woningen per jaar tot 2032. De contouren van de plannen voor woningbouw zijn vastgelegd in de omgevingsvisie: Next City (externe website). Gemeente en ministerie ondertekenden begin 2019 een Woondeal om vóór 2030 in totaal 20.000 nieuwe woningen te bouwen in de stad Groningen.

Uit de Enquête leefbaarheid blijkt dat de inwoners kritischer zijn geworden op de warmte-isolatie van hun woning. De energiecrisis werkt ook door in de koopkracht en daardoor in de kwaliteit van leven.

Het verbruik van energie in de gemeente neemt langzaam af, terwijl het gebruik van hernieuwbare energie toeneemt. Elektriciteit en warmte komen vaker uit duurzame bronnen. Het aantal zonnepanelen in de gemeente groeit gestaag. In het voorjaar van 2022 lagen er 522.000 panelen in de gemeente; bijna 75% op daken, bijna 50% op daken van woningen.

De veiligheid van de woning is een belangrijk onderwerp voor inwoners in het noordoosten van de gemeente, wegens mijnbouwschade.

thema wonen.jpg

Woningvoorraad

Laatst aangepast: 27-02-2023

Woningen exclusief stand- en ligplaatsen


Panden met een woonbestemming inclusief stand- en ligplaatsen.

Voor het aantal woonruimten per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer. De stijging tussen 2018 en 2019 komt voor het grootste deel door de fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer.

De aantallen van het laatste jaar zijn onder voorbehoud, door mutaties met terugwerkende kracht kunnen de aantallen wijzigen.

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (OIS Groningen)

Nieuwbouw woonruimten

Laatst aangepast: 26-06-2023

Toevoeging aan woningvoorraad in aantallen naar type: (ontwikkeling 2018 t/m 2022)

Nieuwbouw woningen naar type.png

Dit zijn nieuw gebouwde woningen en transformaties binnen bestaandepanden: bijvoorbeeld verbouw van niet woningen naar woningen en vernieuwing binnen betstaande woonpanden.

Bron: Gemeente Groningen

Woningbouwplanning

Laatst aangepast: 25-01-2022

Woningbouwplanning huur en koop, 2022-2026

Bron: Gemeente Groningen

Bron: Gemeente Groningen

Woningvoorraad

In de figuren staat informatie over het totaal aantal panden met een woonfunctie, zelfstandig en niet-zelfstandig. Zowel woonpanden als panden met een andere functie. Veel panden hebben een dubbele functie (bijvoorbeeld wonen en bedrijf). Als een van de functies wonen is dan telt het pand mee als woonruimte.

Ook staan de aantallen standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonschepen in de figuren.

De aantallen komen uit de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). De aantallen van het laatste jaar zijn onder voorbehoud, door mutaties met terugwerkende kracht kunnen de aantallen wijzigen.

Zie voor cijfers per buurt Gronometer, het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.

Bloemenbuurt.jpg

Woningvoorraad per 1 januari

Laatst aangepast: 27-02-2023

Panden in aantallen naar soort bestemming (ontwikkeling 1 januari 2013 t/m 1 januari 2023)


Woonruimten: alle panden met (mede) een woonbestemming. Overige panden zijn panden zonder woonbestemming. Stand- en ligplaatsen zijn standplaatsen van woonwagens, soms bezet door meerdere woonwagens en ligplaatsen van woonboten

Voor het aantal woonruimten en panden per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer. De stijging tussen 2018 en 2019 komt voor het grootste deel door de fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer. NB: Op en standplaats kunnen meerdere woonwagens staan.

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (OIS Groningen)

Panden verdeeld naar functie

Laatst aangepast: 27-02-2023

Panden verdeeld naar gebruiksfunctie, 2023

De aantallen komen uit de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). In dit bestand staan alle panden gelegen binnen de gemeente Groningen. Zowel woonpanden als panden met een andere functie. een aantal panden hebben een dubbele functie (bijvoorbeeld wonen en bedrijf). Ze zijn dan geteld bij beide functies.

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (OIS Groningen)

Mutaties in de woningvoorraad

Laatst aangepast 15-06-2023

Mutaties in de woningvoorraad naar soort mutatie, jaarcijfers.

Mutaties woningvoorraad.png

Overige toevoeging: o.a. splitsing, verbouw, verandering van gebruiksfunctie.

Overige onttrekking: o.a. samenverging, verandering van gebruiksfunctie.

Bron: CBS

Woningdichtheid

Laatst aangepast 09-08-2022

Aantal woonruimten per hectare, 1 januari 2022

Woningen per ha 2022.png

bron: BAG (Gemeente Groningen)

Eigendom woningen vergeleken

Laatst aangepast 15-06-2023

Percentage woningen naar eigendom, gemeente Groningen en Nederland, januari 2019 en 2022

bron: CBS, gemeente Groningen

Woningen naar soort woning

Laatst aangepast 24-01-2022

Woonruimten naar soort woning, 2021

bron: BAG gemeente Groningen

Grootteklasse van woningen naar wijk

Laatst aangepast: 27-02-2023

Woningen naar grootteklasse, percentages per wijk en klasse, 2023

Grootteklasse woningen naar wijk

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (OIS Groningen)

Bouwperioden van woningen, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 27-02-2023

Woningen naar bouwperiode, Groningen vergeleken met Nederland.

Bron: CBS

WOZ-waarde

Laatst aangepast: 22-09-2022

Benchmark: gemiddelde WOZ-waarde (ontwikkeling 2012 t/m 2022)

Voor de gemiddelde WOZ waarde per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

De ontwikkleing tussen 2018 en 2019 wordt mede veroorzaakt door de fusie van Groningen, Haren en Ten Boer

Bron: CBS

WOZ-waarde geïndexeerd

Laatst aangepast: 22-09-2022

Benchmark: geïndexeerde gemiddelde WOZ-waarde (ontwikkeling 2012 t/m 2022)

De ontwikkleing tussen 2018 en 2019 wordt mede veroorzaakt door de fusie van Groningen, Haren en Ten Boer

Bron: CBS, gemeente Groningen

WOZ waarde, Groningen vergeleken

Laatst aangepast 25-01-2023

Gemiddelde WOZ waarde van woningen, Groningen vergeleken met een aantal andere gemeenten en Nederland, 2019 en 2022

bron: CBS

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De dynamiek op de woningmarkt in de gemeente Groningen is onverminderd groot. Het aantal woningen dat te koop staat, is de afgelopen jaren fors gedaald en de verkooptijd in dagen is in tijden niet zo kort geweest. Wel is de slagingskans om een huurwoning te bemachtigen sinds 2017 groter geworden, behalve voor gezinnen. Toch is het percentage inwoners dat graag wil verhuizen stabiel. Tussen de wijken zien we grote verschillen.

De woonlasten (inclusief energiekosten) zijn in Groningen aan de hoge kant in het rijtje met vergelijkbare gemeenten. Van alle inwoners zegt 60 procent van de inwoners tevreden te zijn over de prijs-kwaliteitverhouding van zijn woning. Dit geldt vooral in de dorpen en nieuwere wijken met koopwoningen. In oudere wijken met veel huurwoningen en de studentenwijken zijn deze percentages lager. Ten opzichte van eerdere jaren is dit percentage omlaag gegaan, in 2016 was nog 75 procent tevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding van de woning.

Aangeboden woonruimten koopvoorraad

Laatst aangepast: 09-06-2020

Aantal woonruimten dat jaarlijks als te koop zijnde is aangeboden (ontwikkeling 2012 t/m 2020, begin van het jaar)

Vanaf 2019 nieuwe gemeente, het aantal per begin 2019 in de 'oude' gemeente Groningen bedroeg 250, in 2020 was dat 147.

Bron: NVM, gemeente Groningen

Verkochte woonruimten koopvoorraad

Laatst aangepast: 09-06-2020

Aantal woonruimten dat jaarlijks is verkocht (ontwikkeling 2012 t/m 2019)

2019 nieuwe gemeente, het aantal in 2019 in de 'oude' gemeente Groningen bedroeg 1.932

Bron: NVM, gemeente Groningen

Slagingskans voor een huurwoning

Laatst aangepast: 10-06-2020

Slagingskans in percentage voor toewijzing woonruimte corporatieve huurvoorraad (ontwikkeling, gemiddelde van de kwartalen, 2014 t/m 2019)

Bron: woningnet via Nijestee

Verhuiswens

Laatst aangepast 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt op dit moment de wens te hebben om te verhuizen .

De wijken met de meeste mensen met een verhuiswens vergeleken met de gemeente en met de wijken met de minste mensen met een verhuiswens. We zien dat in de wijken dicht bij het Centrum relatief veel bewoners de wens hebben om te verhuizen.

Bron: Enquête leefbaarheid , OIS Groningen

Woonquote van de huurwoningen

Laatst aangepast 17-08-2023

Woonquote van de huurwoningen in de gemeente Groningen vergeleken met die in Nederland als geheel, percentage van het inkomen.

Definitie Woonquote:

De woonquote geeft aan welk deel van het netto besteedbaar inkomen een huishouden uitgeeft aan de netto woonlasten.

De netto woonlasten van een huishouden zijn opgebouwd uit de netto huur, de kosten voor energie- en waterverbruik en heffingen van openbare lichamen.

De netto huur betreft de kale huurprijs inclusief subsidiabele servicekosten (bijvoorbeeld servicekosten voor de schoonmaak van gezamenlijke ruimtes) verminderd met eventuele huurtoeslag.

Heffingen van openbare lichamen hebben betrekking op gemeentelijke en waterschapsheffingen.

Zie ook het thema rondkomen

bron: CBS, via de Lokale Monitor Wonen van ABF

Woonlasten, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 19-06-2023

Benchmark gemiddelde woonlasten van een meerpersoonshuishouden in een aantal gemeenten, 2023

Bron: Coelo

Prijs-kwaliteit woning

Laatst aangepast:10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de prijs-kwaliteitverhouding van de eigen woning.

De wijken met de laagste tevredenheid in 2022 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste tevredenheid.

Bron: Enquête leefbaarheid, OIS Groningen

Woonlasten, Groningen vergeleken

Laatst aangepast: 18-12-2023

Gemiddelde jaarlijkse gemeentelijke woonlasten van een tweepersoons huishouden, Groningen vergeleken, 2019 en 2023

Woonlasten Coelo

Woonlasten is de som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente plus de reinigingsheffing plus de rioolheffing min eventuele heffingskorting.

bron: Coelo via waarstaatjegemeente.nl

Woonbeleving

Ruim 80 procent vindt dat de woning geschikt is voor zijn huidige leefsituatie en evenveel zijn tevreden over de sfeer van de woning en de indeling. Zo’n 70 procent is tevreden over de omvang van zijn woning. Voor woonbeleving is verder de kwaliteit van de openbare ruimte van belang. De gemeente wil ruimte gaan bieden aan bijzondere woonvormen, zoals Tiny houses, zodat meer mensen kunnen wonen zoals ze wensen.

Voor de tevredenheid over de woning en wijk of buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Indeling woning

Laatst aangepast: 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de indeling van de eigen woning geschikt is voor het eigen huishouden.

De wijken met de laagste waardering in 2022 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: Enquête leefbaarheid, OIS Groningen

Omvang woning

Laatst aangepast: 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de omvang van de eigen woning geschikt is voor het eigen huishouden

De wijken met de laagste waardering vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: Enquête leefbaarheid, OIS Groningen

Woning te groot naar leeftijd

Laatst aangepast 31-05-2021

Percentage inwoners dat hun huidige woning te groot vindt naar leeftijd, 2020

bron: Enquete leefbaarheid en veiligheid, 2020

Geschiktheid woning

Laatst aangepast: 31-01-2022

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat (het woningtype van) de eigen woning geschikt is voor de huidige leefsituatie, 2018 en 2020

De wijken met de laagste waardering in 2020 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: Enquête leefbaarheid, OIS Groningen

Sfeer woning

Laatst aangepast: 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de eigen woning een goede sfeer uitademt.

De wijken met de laagste waardering in 2022 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: Enquête leefbaarheid, OIS Groningen

Technische kwaliteit

Ook waar het om meer technische kwaliteiten van de woningen gaat, zijn minder inwoners tevreden in de oudere wijken met veel huurwoningen en de studentenwijken. Het gaat dan om ventilatie, geluidsisolatie, warmte-isolatie en de staat van onderhoud van de woning. In dezelfde wijken geven meer inwoners aan dat er veel slecht onderhouden woningen in de wijk staan.

Geluidsisolatie woning

Laatst aangepast: 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de geluidsisolatie van de eigen woning.

De wijken met de laagste waardering in 2022 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: Enquête leefbaarheid, OIS Groningen

Warmte-isolatie woning

Laatst aangepast: 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de warmte-isolatie van de eigen woning.

De wijken met de laagste waardering in 2022 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: Enquête leefbaarheid, OIS Groningen

Ventilatie woning

Laatst aangepast: 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de ventilatie van de eigen woning,.

De wijken met de laagste waardering in 2022 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Onderhoud woning

Laatst aangepast: 10-07-2023

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat het onderhoud van de eigen woning goed is.

De wijken met de laagste waardering in 2022 vergeleken met de gemeente en de wijken met de hoogste waardering.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Kwaliteit woningen in de buurt

Laatst aangepast 31-01-2022

Percentage inwoners dat aangeeft dat het vaak voorkomt dat er slecht onderhouden woningen in de buurt staan.

De wijken waar het volgens de inwoners het meest voorkomt dat er slecht onderhouden woningen staan in 2022 vergeleken met de gemeente en met de wijken waar de minste slecht onderhouden woningen staan volgens de inwoners.

Bron: OIS Groningen, enquête leefbaarheid

Inleiding energie


Het totale gas- en elektriciteitsgebruik van woningen is het laatste jaar (2021) na een afname weer iets toegenomen. Van de totale uitstoot is 29% afkomstig van woningen, 25% van mobiliteit en 46% van bedrijven. na een afname weer iets toegenomen. Dit terwijl de hernieuwbare energie (elektriciteit) is toegenomen, ook in 2020. Het percentage hernieuwbare elektriciteit is het hoogste ten opzichte van warmte en energie voor vervoer, er was vooral een groei in 2021. Zie ook de klimaatmonitor

Het percentage woningen met een energielabel is toegenomen van 14 procent van de woningen in 2009 naar 69 procent in 2021. Ook is het percentage woningen met een label A label of hoger toegenomen, in 2021 had ruim 32 procent een A label of hoger, in 2016 was dat percentage nog 13 procent.

Het CBS en TNO berekenden dat het deel van de huishoudens dat (in 2019, 2020 en 2022) te maken heeft met energiearmoede het hoogst is in Noordwest (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk), gevolgd door de andere noordelijke wijken. In deze berekening gaat het om een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten óf een woning met een lage energetische waarde (bijvoorbeeld slecht geïsoleerd, energielabel F of G).


Het aantal zonnepanelen in de gemeente groeit gestaag. Het totaal nam tussen 2020 en 2023 toe met 160 procent. Op daken was de toename zelfs ruim 200 procent. In 2023 liggen er 690.000 panelen in de gemeente, waarvan bijna 70 procent op daken.

Gas- en elektriciteitsgebruik in de gemeente

Laatst aangepast 27-06-2023

Gemiddeld verbruik gas in m3 en elektriciteit in kWh in woningen, index, 2014 = 100

Bron: klimaatmonitor.nl

Hernieuwbare energie

Laatst aangepast 27-06-2023

Hernieuwbare energie totaal, drie componenten in Terra Joules, 2014-2021

Elektriciteit: Komt vooral door zonnestroom en biogas, de stijging komt door zonnestroom Warmte: Door biogas, biomassa, bodemenergie en hernieuwbare warmte door houtkachels. De stijging komt vooral door biogas Vervoer: Biobrandstoffen

Bron: klimaatmonitor.nl

Hernieuwbare energie in percentage van het totaal

Laatst aangepast 27-06-2023

Hernieuwbare energie in woningen, percentage van de totale gebruikte energie, schattingen, 2014-2021

bron: Klimaatmonitor

Percentage woningen met een energielabel

Laatst aangepast 14-02-2023

bron: Klimaatmonitor

Aantal woningen met een energielabel naar groep labels

Laatst aangepast 14-02-2023

Aantal woningen met een energielabel naar groep labels, 2009-2021

energielabels_groepen.png

bron: Klimaatmonitor

Energielabels van woningen

Laatst aangepast 14-02-2023

Aantal woningen met een energielabel naar label, 2009, 2016 en 2021


A inclusief A+ en A++

bron: Klimaatmonitor

Zonnepanelen

Laatst aangepast: 11-12-2023

Ontwikkeling aantal zonnepanelen op daken

In 2023 zijn er 96.900 zonnepanelen op daken bij gekomen en in een zonnepark op bedrijventerrein Roodehaan 70.400.

bron: Grunneger Power en Gemeente Groningen, GEO en DATA

CO2 uitstoot

Laatst aangepast 27-02-2023

Ontwikkeling van de CO2 uitstoot in KTon naar bron van de uitstoot

CO2 uitstoot KTon.png

bron: CO2 monitor

Energiearmoede

Laatst aangepast 14-12-2023

Energiearmoede, percentage van de huishoudens dat energiearmoede heeft, wijken vergeleken, 2022.

Energiearmoede 2022 met labels

In de kaart staan de CBS-wijken. De energiearmoede in de gemeente Groningen als geheel was in 2022 9,9%,

Energiearmoede is gemeten als het % huishoudens met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit. Dit laatste zijn over het algemeen woningen met energielabel E of F.

bron: TNO, 2021

Energiearmoede, Groningen vergeleken.

Laatst aangepast 14-12-2023

Energiearmoede, percentage van de huishoudens dat energiearmoede heeft, Groningen vergeleken

bron: TNO, 2023