Woningmarkt onder zware druk, ondanks nieuwbouw

Energietransitie komt op gang

Sinds 2013 staan er steeds minder bestaande woningen te koop: In de gemeente Groningen een afname van rond de 1.600 naar ongeveer 200 woningen op 1 januari 2020.

Nog steeds stijgen de verkoopprijzen en zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen lang. De druk op de woningmarkt is dan ook nog steeds ongekend hoog in de gemeente Groningen. Overigens is dit het geval in het hele land en met name in de grotere (studenten-) steden.

De behoefte aan (zelfstandige) woonruimte is in het afgelopen decennium sterk toegenomen én sterker dan het aantal inwoners. Dat komt door de grote toestroom van studenten en door de toename van andere inwoners die alleen wonen. In 2020 werden bijna 2.000 nieuwe woonruimtes opgeleverd, meer dan in 2019.

In totaal zijn nog ongeveer 16.000 woningen extra nodig om te voorzien in de huidige en toekomstige behoefte. De contouren van de plannen voor woningbouw zijn vastgelegd in de omgevingsvisie: Next City (externe website). Gemeente en ministerie ondertekenden begin 2019 een Woondeal om vóór 2030 in totaal 20.000 nieuwe woningen te bouwen in de stad Groningen.

Tegen de 8 procent van de 65-plussers geeft aan dat ze in een woning wonen die eigenlijk te groot voor ze is. In 2020 hebben wat meer inwoners een kritische blik op de kwaliteiten van hun woning, zoals ventilatie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het vele thuiszijn door de pandemie. Onvoldoende ventilatie levert in diverse woonblokken bovendien problemen op met schimmelvorming. De veiligheid van de woning is een belangrijk onderwerp voor inwoners in het noordoosten van de gemeente, wegens mijnbouwschade.

Het verbruik van gas en elektriciteit in de gemeente is het laatste jaar (2019) afgenomen, terwijl het gebruik van hernieuwbare energie is toegenomen (tussen 2016 en 2018). Hierdoor neemt ook de uitstoot van CO2 langzaam maar zeker af.

Het aantal zonnepanelen in de gemeente groeit gestaag. Het totaal nam tussen voorjaar 2019 en voorjaar 2020 toe met 23 procent. In het voorjaar 2020 liggen er 364.000 panelen in de gemeente, waarmee de gestelde ambitie van 216.000 panelen in 2020 ruimschoots is behaald.

thema wonen.jpg

Woningvoorraad

Laatst aangepast: 05-08-2021

Woningen exclusief stand- en ligplaatsen


Panden met een woonbestemming inclusief stand- en ligplaatsen.

Voor het aantal woonruimten per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer. De stijging tussen 2018 en 2019 komt voor het grootste deel door de fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer.

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (OIS Groningen)

Nieuwbouw woonruimten

Laatst aangepast: 31-05-2021

Toevoeging aan woningvoorraad in aantallen naar soort: (ontwikkeling 2017 t/m 2020)


Onderverdeling in koop en huur. Huur betaat uit twee groepen, jongerenhuisvesting en overige huur.

Bron: BAG (gemeente Groningen)

Woningbouwplanning

Laatst aangepast: 07-06-2019

Woningbouwplanning de komende 10 jaar

Bron: Gemeente Groningen

Bron: Kompas van Groningen (OIS Groningen en afd. Monitoring & Informatie)

Woningvoorraad

In de figuren staat informatie over het totaal aantal panden met een woonfunctie, zelfstandig en niet-zelfstandig. Zowel woonpanden als panden met een andere functie. Veel panden hebben een dubbele functie (bijvoorbeeld wonen en bedrijf). Als een van de functies wonen is dan telt het pand mee als woonruimte.

Ook staan de adressen van standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonschepen in de figuren.

De aantallen komen uit de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen).

Zie voor cijfers per buurt Gronometer, het buurtinformatiesysteem van de gemeente Groningen.

Bloemenbuurt.jpg

Woningvoorraad

Laatst aangepast: 18-06-2020

Panden in aantallen naar soort bestemming (ontwikkeling 1 januari 2012 t/m 1 januari 2020


Woonruimten: alle panden met (mede) een woonbestemming. Overige panden zijn panden zonder woonbestemming. Stand- en ligplaatsen zijn standplaatsen van woonwagens, soms bezet door meerdere woonwagens en ligplaatsen van woonboten

Voor het aantal woonruimten en panden per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer. De stijging tussen 2018 en 2019 komt voor het grootste deel door de fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer.

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (OIS Groningen)

Woningdichtheid

Laatst aangepast 17-07-2020

Aantal woonpanden per hectare, 1 januari 2020

Woningen per ha 2020.png

bron: BAG (Gemeente Groningen)

Eigendom woningen vergeleken

Laatst aangepast 17-07-2020

Percentage woningen naar eigendom, gemeente Groningen en Nederland, januari 2017 en 2019

bron: CBS

Woningen naar type

Laatst aangepast 01-06-2021

Woonruimten naar type woning, 2020

bron: BAG gemeente Groningen

WOZ-waarde

Laatst aangepast: 03-12-2020

Benchmark: gemiddelde WOZ-waarde (ontwikkeling 2010 t/m 2020)

Voor de gemiddelde WOZ waarde per buurt, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Bron: CBS

WOZ-waarde geïndexeerd

Laatst aangepast: 03-12-2020

Benchmark: geïndexeerde gemiddelde WOZ-waarde (ontwikkeling 2008 t/m 2020)

Bron: CBS

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De dynamiek op de woningmarkt in de gemeente Groningen is onverminderd groot. Het aantal woningen dat te koop staat, is de afgelopen jaren fors gedaald en de verkooptijd in dagen is in tijden niet zo kort geweest. Wel is de slagingskans om een huurwoning te bemachtigen sinds 2017 groter geworden, behalve voor gezinnen. Toch is het percentage inwoners dat graag wil verhuizen stabiel. Tussen de wijken zien we grote verschillen.

De woonlasten (inclusief energiekosten) zijn in Groningen aan de hoge kant in het rijtje met vergelijkbare gemeenten. Toch zegt ruim 75 procent van de inwoners tevreden te zijn over de prijs-kwaliteitverhouding van zijn woning. Dit geldt vooral in de dorpen en nieuwere wijken met koopwoningen. In oudere wijken met veel huurwoningen en de studentenwijken zijn deze percentages lager.

Aangeboden woonruimten koopvoorraad

Laatst aangepast: 09-06-2020

Aantal woonruimten dat jaarlijks als te koop zijnde is aangeboden (ontwikkeling 2012 t/m 2020, begin van het jaar)

Vanaf 2019 nieuwe gemeente, het aantal per begin 2019 in de 'oude' gemeente Groningen bedroeg 250, in 2020 was dat 147.

Bron: NVM, gemeente Groningen

Verkochte woonruimten koopvoorraad

Laatst aangepast: 09-06-2020

Aantal woonruimten dat jaarlijks is verkocht (ontwikkeling 2012 t/m 2019)

2019 nieuwe gemeente, het aantal in 2019 in de 'oude' gemeente Groningen bedroeg 1.932

Bron: NVM, gemeente Groningen

Slagingskans voor een huurwoning

Laatst aangepast: 10-06-2020

Slagingskans in percentage voor toewijzing woonruimte corporatieve huurvoorraad (ontwikkeling, gemiddelde van de kwartalen, 2014 t/m 2019)

Bron: woningnet via Nijestee

Verhuiswens

Laatst aangepast 25-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt op dit moment de wens te hebben om te verhuizen (2018)

We zien dat in de wijken dicht bij het Centrum relatief veel bewoners de wens hebben om te verhuizen.

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Woonlasten

Laatst aangepast: 21-08-2018

Benchmark gemiddelde woonlasten

Prijs-kwaliteit woning

Laatst aangepast: 26-07-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de prijs-kwaliteitverhouding van de eigen woning (2014-2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Woonbeleving

De percentages inwoners die tevreden zijn met hun eigen woning zijn redelijk stabiel. Rond de 90 procent vindt dat de woning geschikt is voor zijn huidige leefsituatie en evenveel zijn tevreden over de sfeer van de woning en de indeling. Zo’n 80 procent is tevreden over de omvang van zijn woning. Voor woonbeleving is verder de kwaliteit van de openbare ruimte van belang.De gemeente wil ruimte gaan bieden aan bijzondere woonvormen, zoals Tiny houses, zodat meer mensen kunnen wonen zoals ze wensen.

Voor de tevredenheid over de woning en wijk of buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

Indeling woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de indeling van de eigen woning geschikt is voor het eigen huishouden

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Omvang woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de omvang van de eigen woning geschikt is voor het eigen huishouden

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Woning te groot naar leeftijd

Laatst aangepast 31-05-2021

Percentage inwoners dat hun huidige woning te groot vindt naar leeftijd, 2020

bron: Enquete leefbaarheid en veiligheid, 2020

Geschiktheid woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat (het woningtype van) de eigen woning geschikt is voor de huidige leefsituatie

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Sfeer woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat de eigen woning een goede sfeer uitademt

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Technische kwaliteit

Ook waar het om meer technische kwaliteiten van de woningen gaat, zijn minder inwoners tevreden in de oudere wijken met veel huurwoningen en de studentenwijken. Het gaat dan om ventilatie, geluidsisolatie, warmte-isolatie en de staat van onderhoud van de woning. In dezelfde wijken geven meer inwoners aan dat er veel slecht onderhouden woningen in de wijk staan.

Geluidsisolatie woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de geluidsisolatie van de eigen woning (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Warmte-isolatie woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de warmte-isolatie van de eigen woning (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Ventilatie woning

Laatst aangepast: 26-07-2018

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de ventilatie van de eigen woning (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Onderhoud woning

Laatst aangepast: 06-06-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het er (helemaal) mee eens te zijn dat het onderhoud van de eigen woning goed is (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Kwaliteit woningen in de buurt

Laatst aangepast 06-06-2019

Percentage inwoners dat aangeeft dat het vaak voorkomt dat er slecht onderhouden woningen in de buurt staan (2018)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Inleiding energie

Het verbruik van gas en elektriciteit in de gemeente is het laatste jaar (2019) afgenomen, terwijl het gebruik van hernieuwbare energie is toegenomen (tussen 2016 en 2018). Elektriciteit is meer afkomstig van zonnestroom, warmte van biogas en transport door biobrandstoffen. Het percentage hernieuwbare energie is opgelopen van rond de 3 procent naar 6 procent van de gebruikte energie. Hierdoor neemt ook de uitstoot van CO2 langzaam maar zeker af.


Het aantal zonnepanelen in de gemeente groeit gestaag. Het totaal nam tussen voorjaar 2019 en voorjaar 2020 toe met 23 procent. Op daken was de toename zelfs 43 procent door bijna 70.000 nieuwe panelen. In het voorjaar 2020 liggen er 364.000 panelen in de gemeente, waarvan ruim 60 procent op daken. De gestelde ambitie van 216.000 panelen in 2020 is daarmee ruimschoots overschreden. Zie ook de CO2-monitor.

Gas- en elektriciteitsgebruik in de gemeente

Laatst aangepast 09-12-2020

Verbruik gas in m3 en elektriciteit in kWh, index, 2014 = 100

Bron: klimaatmonitor.nl

Hernieuwbare energie

Laatst aangepast 09-12-2020

Hernieuwbare energie, drie componenten in Terra Joules

Elektriciteit: Komt vooral door zonnestroom en biogas, de stijging komt door zonnestroom Warmte: Door biogas, biomassa, bodemenergie en hernieuwbare warmte door houtkachels. De stijging komt vooral door biogas Vervoer: Biobrandstoffen

Bron: klimaatmonitor.nl

Hernieuwbare energie in percentage van het totaal

Laatst aangepast 09-12-2020

Hernieuwbare energie in percentage van de totale gebruikte energie, schattingen, 2014-2018

bron: Klimaatmonitor, berekening o.b.v. meerdere bronnen

Zonnepanelen

Laatst aangepast: 16-06-2021

Ontwikkeling aantal zonnepanelen op daken

Zonnepanelen op daken.jpg

De ambitie was 216.000 zonnepanelen op daken in 2020.

bron: Grunneger Power

CO2 uitstoot

Laatst aangepast 16-06-2021

Ontwikkeling van de CO2 uitstoot naar bron van de uitstoot

CO2uitstootKTon.jpg

bron: CO2 monitor