Armoede grootste opgroeirisico

Minder schoolverlaters, meer buitenlandse studenten

Verreweg de meeste kinderen en jongeren in Groningen voelen zich gezond (80%), hebben een normale psychosociale gezondheid (85%), zijn weerbaar (93%) en worden niet gepest (96%). In 2015 voldeed 18 procent aan de norm voor gezond bewegen en bijna 75 procent sport wekelijks bij een sportclub. In vergelijking tot Nederlandse gemiddelden gaat het iets minder goed met de jeugd in de gemeente Groningen.

Een risico op achterstand in de ontwikkeling vormt armoede. Dit geldt voor 1 op de 6 jongeren in Groningen. Verder loopt 7 procent van de leerlingen in het basisonderwijs risico op onderwijsachterstand doordat hun ouders een lage opleiding hebben. In sommige wijken van Groningen is dit percentage hoger, zoals in De Hoogte (28%) en Selwerd (18%).

Gunstig is dat het aantal voortijdige schoolverlaters is gedaald: van boven de 500 acht jaar geleden via 295 in het schoolseizoen 2013-2014 tot 237 in het schoolseizoen 2014-2015. In het schoolseizoen 2017-2018 is het aantal 303, inclusief Haren en Ten Boer. Het percentage ligt al jaren rond de 2,5 procent.

In 2019 is de grens van 20.000 leerlingen op de MBO-locaties doorbroken. Sinds 2015 is sprake van een toename en voor die tijd was er een behoorlijk constant aantal MBO-leerlingen, van rond de 18.000 leerlingen.

Het aantal studenten aan hogeschool en universiteit is ongeveer gelijk gebleven, samen ruim 60.000. Vooral de universiteit heeft meer studenten uit het buitenland ingeschreven. Het percentage buitenlandse studenten is daarmee gestegen tot bijna 17 procent in 2019.

Laatst aangepast: 12-06-2020

Moeite met rondkomen huishouden

Laatst aangepast: 14-08-2018

% Jongeren (totaal klassen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt dat het gezin enige of grote moeite heeft om rond te kunnen komen van het huishoudinkomen (2015)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Voortijdige schoolverlaters

Laatst aangepast: 17-08-2020

% Voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) (ontwikkeling 2009-2019)


% VSV'ers: aanwas jongeren (12 t/m 22 jaar) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat op het totaal aantal leerlingen VO + mbo

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat de periodeaanduiding '2019 voor het schooljaar '20182019

In seizoen 2018-2019 waren er in totaal 335 nieuwe voortijdig schoolverlaters waaronder 34 bij het voortgezet onderwijs en 301 bij het mbo.

Bron: Basisregister Onderwijs (BRON) (DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado, via Waarstaatjegemeente.nl; 2019)

Leerlingen en studenten

Laatst aangepast 26-02-2020

Aantal leerlingen en studenten dat lessen volgt aan onderwijsinstellingen in de gemeente Groningen, peildatum 1 oktober/1 december.

Vanaf 2017 inclusief Haren en Ten Boer, in Ten Boer is alleen basisonderwijs, in Haren is basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Daarnaast is in Haren een school voor onderwijs aan doven gevestigd met een kleine 200 leerlingen (staat niet in de grafiek)

Bron: DUO, onderwijsinstellingen

Toelichting: opleidingsniveau

Laatst aangepast: 06-09-2019

N.n.t.b.

Opleidingsniveau volwassenen

Laatst aangepast: 05-09-2018

% Volwassenen naar opleidingsniveau (laag - middelbaar - hoog) op basis van de hoogst genoteerde afgeronde opleiding (2015)


Het hoogst behaald opleidingsniveau ingedeeld naar laag, middelbaar en hoog conform de Standaard Onderwijsindeling 2016.

Indeling opleidingsniveau: -       Laag: niveau basisonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-g/t, avo onderbouw, mbo1; -       Middelbaar: niveau mbo 2, 3 of 4 en havo, vwo bovenbouw; * -       Hoog: niveau hbo, wo, postacademisch en doctoraat. NB Hbo en wo propedeuse vallen onder middelbaar niveau.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (via UDC Groningen; 2018)

Hoogopgeleiden

Laatst aangepast: 26-11-2019

% Bewoners (18 jaar e.o.) met een hoog opleidingsniveau op basis van de hoogst genoteerde afgeronde opleiding (ontwikkeling 2014-18)

Bron: Enquête leefbaarheid 2018 (OIS Groningen, 2019)

Opleidingsniveau inwoners, Groningen vergeleken

Laatst aangepast 31-07-2018

Percentage inwoners dat hoog (hbo of universitair) is opgeleid, Groningen vergeleken

Bron: CBS

Leerlingen en studenten, ontwikkeling

Laatst aangepast 21-02-2020

Aantal leerlingen en studenten lessen volgend aan onderwijsinstellingen in de gemeente Groningen. Per seizoen, peildatum 1 oktober/1 december.

Voor aantallen studenten per buurt zie het buurtinformatiesysteem Gronometer De aantallen vanaf 2017 zijn van de totale gemeente Groningen, inclusief Haren en Ten Boer. De sprong in het aantal zien we bij het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Bron: DUO, onderwijsinstellingen

Buitenlandse studenten HBO en WO - ontwikkeling

Laatst aangepast 21-02-2020

Buitenlandse studenten die studeren aan de Rijksuniversiteit of de Hanzehogeschool

Bron: onderwijsinstellingen

Buitenlandse studenten RUG - naar herkomstland

Laatst aangepast 21-02-2020

Top 10: aantallen buitenlandse studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), naar herkomstland (2019-2020)


De cijfers hebben betrekking op collegejaren. Zo staat de periodeaanduiding '2019' voor het collegejaar '2018/2019'

Bron: Rijksuniversiteit Groningen; 2019

Buitenlandse studenten HHG - naar herkomstland

Laatst aangepast 21-02-2020

Top 10: aantallen buitenlandse studenten aan de Hanzehogeschool Groningen (HHG), naar herkomstland (2019-2020)


De cijfers hebben betrekking op collegejaren. Zo staat de periodeaanduiding '2019' voor het collegejaar '2018/2019'

Bron: Hanzehogeschool Groningen

Aantallen scholieren MBO - naar studierichting

Laatst aangepast17-08-2020

Aantallen scholieren MBO (ROC's en het AOC), naar studierichtingen (2015 en 2020)


De cijfers hebben betrekking op collegejaren. Zo staat de periodeaanduiding '2019' voor het collegejaar '2018/2019'

Bron: onderwijsinstellingen

Aantallen studenten HBO en WO - naar studierichting

Laatst aangepast 31-07-2018

Aantallen studenten HBO en universitair, naar studierichting (2017)


De cijfers hebben betrekking op collegejaren. Zo staat de periodeaanduiding '2017' voor het collegejaar '2016/2017'

Bron: onderwijsinstellingen

Toelichting: financiële thuissituatie jongeren

Laatst aangepast: 06-09-2019

De sociale omgeving - zowel binnen als buiten het eigen gezin - waarbinnen kinderen en jongeren opgroeien speelt een belangrijke rol in de wijze waarop zij zich (kunnen) vormen en ontplooien. Een stabiel, veilig en stimulerend pedagogisch klimaat vergroot hun kansen op een goede gezondheid en biedt de basis van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen tot redzame en verantwoorde volwassenen.

De mate waarin een gezin met kinderen kan rondkomen is hierbij een bepalende factoren. In Groningen groeien relatief gezien veel kinderen op in armoede; bijna 16% van de minderjarige kinderen in de (oude) gemeente Groningen groeide in 2017 op binnen een gezin in een minimasituatie (CBS: zie ook Armoede en minima).
Naast objectieve inkomensgegevens over huishoudens met kinderen en jongeren is via de enquete voor de Gezondheidsmonitor jongeren van de GGD ook informatie beschikbaar over de perceptie van jongeren zelf over de financiele situatie van hun ouder(s) of voogd(en). In de (oude) gemeente Groningen ervoer in 2015 ca. 8,7% van de jongeren (klassen 2 en 4 van het voorgezet onderwijs) dat zij opgroeiden in een gezin waarbij sprake was van enige tot grote problematiek ten aanzien van het kunnen rondkomen van het eigen huishoudinkomen.

Moeite met rondkomen - perceptie jeugd

Laatst aangepast: 14-08-2018

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt dat het gezin enige of grote moeite heeft om rond te kunnen komen van het huishoudinkomen (2015)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Toelichting: welbevinden jongeren

Laatst aangepast: 03-09-2019

De ruime meerderheid van Stad-Groningse jongeren (80%) zegt over het algemeen een (zeer) goede gezondheid te ervaren. Dit percentage ligt echter lager dan het landelijk gemiddelde van 89%.

Ervaren geluk jeugd

Laatst aangepast: 28-08-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat zegt zich de afgelopen maand gelukkig te hebben gevoeld, naar groep (2015)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2019)

Ervaren gezondheid jeugd

Laatst aangepast: 03-09-2019

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren (ontwikkeling 2012-17)


De term 'ervaren gezondheid' wordt ook wel aangeduid als subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving. Het geeft een weerspiegeling van het persoonlijk oordeel over de eigen gezondheid van een persoon. In de onderliggende enquete voor de Gezondheidsmonitor jeugd 2015 is aan jongeren de vraag gesteld hoe zij hun eigen gezondheid over het algemeen ervaren, variërend van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’. (GGD Groningen; 2017)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Ervaren gezondheid jeugd - naar groep

Laatst aangepast: 03-09-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren, naar groep (ontwikkeling 2008-17)


De term 'ervaren gezondheid' wordt ook wel aangeduid als subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving. Het geeft een weerspiegeling van het persoonlijk oordeel over de eigen gezondheid van een persoon. In de onderliggende enquete voor de Gezondheidsmonitor jeugd 2015 is aan jongeren de vraag gesteld hoe zij hun eigen gezondheid over het algemeen ervaren, variërend van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’. (GGD Groningen; 2017)

Het betreft hier cijfers over de oude gemeente Groningen

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Toelichting: lichamelijke gezondheid jongeren

Laatst aangepast: 03-09-2019

N.n.t.b.

Lichaamsgewicht - kinderen PO

Laatst aangepast: 20-08-2019

% Kinderen (primair onderwijs) met onder- of overgewicht (2015)

Bron: JGZ - Jeugdgezondheidszorg (GGD Groningen; 2019)

Toelichting: mentale gezondheid jongeren

Laatst aangepast: 03-09-2019

Door de GGD is gevraagd naar enkele kenmerken die raken aan de mentale gezondheid van jongeren (groepen 2 en 4 VO). Allereest is de psychosociale gezondheid van jongeren bekeken. Psychosociale gezondheid wordt als een overkoepelend begrip gebruikt voor emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen en aandachtsproblemen. De meerderheid van de Groningse jongeren (85%) heeft een normale score. Bijna 10% scoort echter in het grensgebied tussen een normale en verslechterde psychosociale gezondheid, en 5% ervaart een verslechterde psychosociale gezondheid.

Daarnaast is gevraagd naar de (mentale) weerbaarheid van jongeren (groepen 2 en 4 VO), onder meer aan de hand van vragen als “Laat je je gemakkelijk overhalen om dingen te doen die je niet wil? Vind je het moeilijk om hulp te vragen als iemand je lastig valt? Doe je mee als je vrienden iets doen wat je eigenlijk niet wil?”. Ruim 7% voelt zich onvoldoende weerbaar. Daarnaast zegt 4,2% van de jongeren (groepen 2 en 4 VO) de afgelopen maand 2-3 keer gepest te zijn. Dit ligt iets onder het landelijke gemiddelde van 4.8%.

Psychosociale gezondheid jeugd

Laatst aangepast: 14-08-2018

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) met (matig) verhoogd risico op psychosociale problemen (grensgebied + verhoogd) (2015)


De psychische gezondheid van jongeren is in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 gemeten aan de hand van de SDQ. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is een van oorsprong Engelse vragenlijst die in Nederland onder andere wordt gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg. De vragenlijst is bedoeld om jongeren met een hoog risico op psychosociale problemen te identificeren.

De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op de volgende vijf onderwerpen: hyperactiviteit/aandachttekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. De 25 items zijn geformuleerd aan de hand van stellingen. De totaalscore op de SDQ kan worden onderverdeeld in de drie categorieën ‘normaal’, ‘grensgebied’ en ‘afwijkend’. (GGD Groningen; 2019)

Bron: jeugd gezondheidsenquête (GGD Groningen)

Psychosociale gezondheid jeugd - groep 2 VO

Laatst aangepast: 26-08-2019

% Jongeren (groep 2 voortgezet onderwijs) met een (matig) verhoogd risico op psychosociale problemen (ontwikkeling 2012-17)


De psychische gezondheid van jongeren is in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 gemeten aan de hand van de SDQ. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is een van oorsprong Engelse vragenlijst die in Nederland onder andere wordt gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg. De vragenlijst is bedoeld om jongeren met een hoog risico op psychosociale problemen te identificeren.

De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op de volgende vijf onderwerpen: hyperactiviteit/aandachttekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. De 25 items zijn geformuleerd aan de hand van stellingen. De totaalscore op de SDQ kan worden onderverdeeld in de drie categorieën ‘normaal’, ‘grensgebied’ en ‘afwijkend’. (GGD Groningen; 2019)

Bron: jeugd gezondheidsenquête (GGD Groningen; 2019)

Psychosociale gezondheid jeugd - groep 4 VO

Laatst aangepast: 26-08-2019

% Jongeren (groep 4 voortgezet onderwijs) met een (matig) verhoogd risico op psychosociale problemen (ontwikkeling 2012-17)


De psychische gezondheid van jongeren is in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 gemeten aan de hand van de SDQ. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is een van oorsprong Engelse vragenlijst die in Nederland onder andere wordt gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg. De vragenlijst is bedoeld om jongeren met een hoog risico op psychosociale problemen te identificeren.

De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op de volgende vijf onderwerpen: hyperactiviteit/aandachttekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. De 25 items zijn geformuleerd aan de hand van stellingen. De totaalscore op de SDQ kan worden onderverdeeld in de drie categorieën ‘normaal’, ‘grensgebied’ en ‘afwijkend’. (GGD Groningen; 2019)

Bron: jeugd gezondheidsenquête (GGD Groningen; 2019)

Weerbaarheid jeugd VO - naar groep

Laatst aangepast: 30-08-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat zich onvoldoende weerbaar voelt, naar groep (2015)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Slachtoffer pesten jeugd

Laatst aangepast: 02-09-2019

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt (wel eens) slachtoffer te zijn van pesten, naar frequentie (2015)


De onderliggende vragen over het slachtoffer zijn van pesten op school ten behoeve van de Gezondheidsmonitor jeugd 2015 hadden betrekking op de drie maanden voorafgaand aan de afname van de vragenlijst. Hier worden zowel de percentages gepresenteerd van jongeren die in elk geval één keer in de afgelopen 3 maanden het slachtoffer van pesten zijn geweest ('ja'), als ook de percentages van jongeren die minimaal twee of drie keer per maand het slachtoffer hiervan zijn geweest ('structureel').

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Kinderen met risicogewicht

Laatst aangepast: 07-09-2018

% Leerlingen (4 t/m 12 jaar) primair onderwijs behorend tot de categorie met een achterstandsgewicht (0.30 of 1.20) (2016)

Basisregister Onderwijs (BRON) (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - UDC Groningen; 2018)

CITO-score eindtoets

Laatst aangepast: 07-09-2018

Gemiddelde standaardscore (CITO-score) eindtoets leerlingen groep 8 primair onderwijs (PO) (2016)

Bron: Basisregister Onderwijs (BRON) (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - UDC Groningen; 2018)

Schoolbeleving jeugd

Laatst aangepast: 07-09-2018

% Jongeren (totaal klassen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt het (heel) leuk te vinden op school (2015)

Bron: jeugd gezondheidsenquête (GGD Groningen)

Absoluut verzuim

Laatst aangepast: 20-08-2019

Aantal leerplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar (ontwikkeling 2014-18)


De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat de periodeaanduiding '2018' voor het schooljaar '2017/2018'

Bron: Basisregister Onderwijs (BRON) (DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado, via Waarstaatjegemeente.nl; 2019)

Relatief verzuim

Laatst aangepast: 20-08-2019

Aantal leerplichtigen dat staat ingeschreven op een school, maar desondanks wel ongeoorloofd afwezig, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar (ontwikkeling 2014-18)


De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat de periodeaanduiding '2018' voor het schooljaar '2017/2018'

Bron: Basisregister Onderwijs (BRON) (DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado, via Waarstaatjegemeente.nl; 2019)

Voortijdige schoolverlaters

Laatst aangepast: 20-08-2019

% Voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) (ontwikkeling 2007-2017)


% VSV'ers: aanwas jongeren (12 t/m 22 jaar) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat op het totaal aantal leerlingen VO + mbo

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat de periodeaanduiding '2019 voor het schooljaar '20182019

Bron: Basisregister Onderwijs (BRON) (DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado, via Waarstaatjegemeente.nl; 2019)

Jonge volwassenen zonder startkwalificatie

Laatst aangepast: 25-11-2019

% Jonge volwassenen (18 t/m 27 jarigen) met een laag opleidingsniveau (= geen startkwalificatie) (2015)


Het opleidingsniveau wordt bepaald op basis van het hoogst behaalde diploma, ingedeeld naar laag, middelbaar en hoog. Deze indeling is conform de Standaard Onderwijsindeling 2016, te weten:

  • laag niveau: basisonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-g/t, avo onderbouw, mbo1
  • middelbaar niveau: mbo 2, 3 of 4 en havo, vwo bovenbouw
  • hoog niveau: hbo, wo, postacademisch en doctoraat. NB: Hbo en wo propedeuse vallen onder middelbaar niveau.

Bron: Opleidingsniveaubestand (OPLN) (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - UDC Groningen; 2018)

Toelichting: beweging en sporten jongeren

Laatst aangepast: 03-09-2019

Bewegen is goed voor de mentale en fysieke gezondheid, mensen die voldoende bewegen voelen zich fitter en lopen minder kans op ziekte. Zo ook bij jongeren; lichamelijk actief zijn heeft een positief effect op de conditie, het welzijn, het lichaamsgewicht en het zelfvertrouwen van jongeren. Daarnaast vermindert het de kans op het ontstaan van een aantal aandoeningen, zoals hartziekten, diabetes, e.d. Het is daarom van belang dat jongeren ten minste voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Voor jongeren betekent dit dat zij tenminste 1 uur per dag matig intensief bewegen. Hieronder valt onder meer fietsen naar school, traplopen, boodschappen doen en matig intensieve huishoudelijke klusjes. In Groningen voldoet in 2015 18% van de jongeren (totaal groepen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs) aan de NNGB. Er zijn weinig verschillen zichtbaar tussen de verschillende groepen, naar mate jongeren ouder worden wordt hun beweegpatroon iets ongezonder. Ook naar geslacht, onderwijsniveau of bijvoorbeeld etniciteit zijn de verschillen beperkt. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde bewegen Groninger jongeren net iets minder.

Sportverenigingen en -organisaties kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl onder hun (jonge) leden en bieden daarnaast een sociaal netwerk. Een ruime meerderheid (73%) van de Groningse jongeren (groepen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs) zegt wekelijks te sporten bij een sportclub.

Gezond bewegen jeugd VO totaal (benchmark gemeenten)

Laatst aangepast: 03-09-2019

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) (ontwikkeling 2015-17)


De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is voor jongeren: dagelijks een uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteiten doen, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week zijn gericht op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). Onder matig intensief bewegen valt: fietsen naar school, traplopen, lopend boodschappen doen, maar ook huishoudelijke klusjes zoals stofzuigen en opruimen. In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 wordt de vraag gesteld: ‘Hoeveel dagen per week sport of beweeg je tenminste een uur?’ Op basis van dit antwoord is berekend of een jongere voldoet aan de beweegnorm (NNGB) of niet. (GGD Groningen; 2017)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Gezond bewegen jeugd VO naar groep

Laatst aangepast: 03-09-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB), naar groep (ontwikkeling 2015-17)


De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is voor jongeren: dagelijks een uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteiten doen, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week zijn gericht op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). Onder matig intensief bewegen valt: fietsen naar school, traplopen, lopend boodschappen doen, maar ook huishoudelijke klusjes zoals stofzuigen en opruimen. In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 wordt de vraag gesteld: ‘Hoeveel dagen per week sport of beweeg je tenminste een uur?’ Op basis van dit antwoord is berekend of een jongere voldoet aan de beweegnorm (NNGB) of niet. (GGD Groningen; 2017)

Het betreft hier cijfers over de oude gemeente Groningen

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2017)

Inactief gedrag jeugd VO totaal (benchmark gemeenten)

Laatst aangepast: 30-08-2019

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat meer dan 3 uur per dag inactief (sedentair) gedrag vertoont (ontwikeling 2015-17)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015-17 (GGD Groningen; 2019)

Inactief gedrag jeugd VO naar groep

Laatst aangepast: 30-08-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat meer dan 3 uur per dag inactief (sedentair) gedrag vertoont, naar groep (ontwikeling 2015-17)

Het betreft hier cijfers over de oude gemeente Groningen

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015-17 (GGD Groningen; 2019)

Sportdeelname jeugd VO totaal

Laatst aangepast: 14-08-2018

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt wekelijks te sporten bij een sportclub, -vereniging en/of -school (2015)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2018)

Toelichting: alcohol gebruik jongeren

Laatst aangepast: 03-09-2019

N.n.t.b.

Alcohol gebruik jeugd groep 2 VO (benchmark gemeenten)

Laatst aangepast: 30-08-2019

% Jongeren (groep 2 voortgezet onderwijs) dat zegt (wel eens) alcoholhoudende drank te hebben gedronken (in de afgelopen 4 weken) (ontwikkeling 2008-17)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2008-17 (GGD Groningen; 2019)

Alcohol gebruik jeugd groep 4 VO (benchmark gemeenten)

Laatst aangepast: 30-08-2019

% Jongeren (groep 4 voortgezet onderwijs) dat zegt (wel eens) alcoholhoudende drank te hebben gedronken (in de afgelopen 4 weken) (ontwikkeling 2008-17)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2008-17 (GGD Groningen; 2019)

Overmatig alcohol jeugd VO totaal (benchmark gemeenten)

Laatst aangepast: 30-08-2019

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt (in korte tijd) veel alcoholhoudende drank te drinken (overmatig / 'binge' drinken) (in de afgelopen 4 weken) (ontwikkeling 2012-17)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2012-17 (GGD Groningen; 2019)

Overmatig alcohol jeugd VO naar groep

Laatst aangepast: 30-08-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat zegt (in korte tijd) veel alcoholhoudende drank te drinken (overmatig / 'binge' drinken) (in de afgelopen 4 weken), naar groep (ontwikkeling 2012-17)

Het betreft hier cijfers over de oude gemeente Groningen

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2012-17 (GGD Groningen; 2019)

Toelichting: roken en drugs gebruik jongeren

03-09-2019

N.n.t.b.

Roken jeugd VO totaal (benchmark gemeenten)

Laatst aangepast: 29-08-2019

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt wekelijks te roken (ontwikkeling 2012-17)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2019)

Roken jeugd VO naar groep

Laatst aangepast: 29-08-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat zegt wekelijks te roken, naar groep (ontwikkeling 2012-17)

Het betreft hier cijfers over de oude gemeente Groningen

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2019)

Drugs gebruik jeugd VO totaal (benchmark gemeenten)

Laatst aangepast: 29-08-2019

% Jongeren (totaal groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat zegt (wel eens) drugs (cannabis) te hebben gebruikt (in de afgelopen 4 weken) (ontwikkeling 2012-17)

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2019)

Drugs gebruik jeugd VO naar groep

Laatst aangepast: 29-08-2019

% Jongeren (voortgezet onderwijs) dat zegt (wel eens) drugs (cannabis) te hebben gebruikt (in de afgelopen 4 weken), naar groep (ontwikkeling 2012-17)

Het betreft hier cijfers over de oude gemeente Groningen

Bron: Gezondheidsmonitor jeugd 2015 (GGD Groningen; 2019)